Công bố Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực do HĐND, UBND tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2021
Ngày cập nhật 29/04/2021
Ngày 19.4.2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 869/QĐ-UBND về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2021.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy gồm: 45 văn bản cụ thể như sau:

STT

Tên loại

văn bản

Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm

ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm

có hiệu lực

Ghi chú

Nghị quyết

09/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

10/4/2017

 

Nghị quyết

11/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp Lệ phí cấp giấy chứnh nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

10/4/2017

 

Nghị quyết

37/2017/NQ-HĐND

Ngày 08/12/2017

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế

20/12/2017

 

Nghị quyết

38/2017/NQ-HĐND

Ngày 08/12/2017

Về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2018

20/12/2017

 

Nghị quyết

10/2018/NQ-HĐND

Ngày 12/7/2018

Về bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2018

25/7/2018

 

Nghị quyết

23/2019/NQ-HĐND

Ngày 20/12/2019

Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/1/2020

 

Nghị quyết

04/2020/NQ-HĐND

Ngày 08/5/2020

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

18/5/2020

 

Nghị quyết

05/2020/NQ-HĐND

Ngày 08/5/2020

Về việc bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

18/5/2020

 

Nghị quyết

11/2020/NQ-HĐND

Ngày 28/8/2020

Bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

07/9/2020

 

Nghị quyết

18/2018/NQ-HĐND Ngày 07/12/2018

Về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2019

20/12/2018

 

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND

Ngày  30/6/2014

Ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/7/2014

 

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND

Ngày  30/6/2014

Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

10/7/2014

 

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND

Ngày  30/6/2014

Về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất đang có nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

09/7/2014

 

Quyết định

64/2014/QĐ-UBND

Ngày 25/9/2014

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/10/2014

 

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND

Ngày 10/3/2015

Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/3/2015

(Sau 10 ngày

kể từ ngày ký)

 

Chỉ thị

32/2015/CT-UBND

Ngày 21/8/2015

Về việc tăng cường công tác quản lý giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất quản lý, sử dụng đất công cộng trên địa bàn tỉnh

31/8/2015

(Sau 10 ngày

kể từ ngày ký)

 

Chỉ thị

33/2015/CT-UBND

Ngày 21/8/2015

Về tăng cường công tác quản lý quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

31/8/2015

(Sau 10 ngày

kể từ ngày ký)

 

Chỉ thị

34/2015/CT-UBND

Ngày 21/8/2015

Về tăng cường quản lý sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh

31/8/2015

(Sau 10 ngày

kể từ ngày ký)

 

Chỉ thị

65/2015/CT-UBND

Ngày 04/12/2015

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

14/12/2015

(Sau 10 ngày

kể từ ngày ký)

 

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND

Ngày 24/5/2016

Quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã tham gia giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

03/6/2016

 

Quyết định

50/2016/QĐ-UBND

Ngày 05/8/2016

Ban hành quy định trình tự thực hiện đăng ký các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

15/8/2016

 

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND

Ngày 10/01/2017

Ban hành Quy định việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/02/2017

 

Quyết định

40/2017/QĐ-UBND

Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/6/2017

 

Quyết định

41/2017/QĐ-UBND

Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/6/2017

 

Quyết định

42/2017/QĐ-UBND

Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khác thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

05/6/2017

 

Quyết định

78/2017/QĐ-UBND

Ngày 11/9/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn  tỉnh Thừa Thiên Huế

25/9/2017

 

Quyết định

29/2018/QĐ-UBND

Ngày 14/5/2018

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

25/5/2018

 

Quyết định

37/2018/QĐ-UBND

Ngày 19/6/2018

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/7/2018

 

Quyết định

57/2018/QĐ-UBND

Ngày 26/10/2018

Ban hành quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/11/2018

 

Quyết định

61/2018/QĐ-UBND

Ngày 01/11/2018

Ban hành Quy định về định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/11/2018

 

Quyết định

67/2018/QĐ-UBND

Ngày 26/11/2018

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

12/12/2018

 

Quyết định

14/2019/QĐ-UBND

Ngày 18/3/2019

Ban hành Quy định về mức giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng phận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/4/2019

 

Quyết định

38/2019/QĐ-UBND

Ngày 19/7/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh về ban hành Quy định quản lý, sử dụng và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh

01/8/2019

 

Quyết định

65/2019/QĐ-UBND

Ngày 15/10/2019

Bãi bỏ Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Phối hợp giữa Công an tỉnh và Cơ quan chuyên môn về xây dựng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình sử dụng nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/10/2019

 

Quyết định

66/2019/QĐ-UBND

Ngày 21/10/2019

Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 67/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/11/2019

 

Quyết định

67/2019/QĐ-UBND

Ngày 21/10/2019

Sửa đổi một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/11/2019

 

Quyết định

80/2019/QĐ-UBND

Ngày 26/12/2019

Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024)

01/01/2020 đến hết ngày 31/12 /2024

 

Quyết định

36/2020/QĐ-UBND

Ngày 16/6/2020

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

28/6/2020

 

Quyết định

37/2020/QĐ-UBND

Ngày 16/6/2020

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

28/6/2020

 

Quyết định

41/2020/QĐ-UBND

Ngày 13/7/2020

Ban hành quy định quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau khi thu hồi của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp và đất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý trên địa bàn tỉnh

24/7/2020

 

Quyết định

44/2020/QĐ-UBND

Ngày 14/8/2020

Ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 25/8/2020 

 

Quyết định

49/2020/QĐ-UBND

Ngày 11/9/2020

Bổ sung một số điều tại Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

22/9/2020

 

 

Quyết định

58/2020/QĐ-UBND Ngày 21/11/2020

Ban hành Quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/12/2020

 

Quyết định

65/2020/QĐ-UBND Ngày 21/12/2020

Ban hành đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/01/2021

 

Quyết định

03/2021/QĐ-UBND Ngày 19/1/2021

Ban hành Bộ đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/02/2021

 

Minh Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày