Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2021 (đợt 2)
30/12/2021 8:51:AM

Căn cứ Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2021 (đợt 2) như sau:

I. CHỈ TIÊU VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu.

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện: 07 chỉ tiêu;

+ Đội Quản lý đô thị huyện: 01 chỉ tiêu.

- Vị trí tuyển dụng:

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện: 07 Chuyên viên Giải phóng mặt bằng - Mã ngạch: 01.003.

+ Đội Quản lý đô thị huyện: 01 Chuyên viên Quản lý trật tự xây dựng đô thị - Mã ngạch: 01.003.

II. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch cần tuyển dụng;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển.

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

- Những người bị dị hình dị dạng; người có giọng nói không rõ ràng. 

2. Tiêu chuẩn

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, đảm bảo năng lực công tác theo yêu cầu của vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch dự tuyển, cụ thể:

a) Chuyên viên Giải phóng mặt bằng - Mã ngạch: 01.003 (07 chỉ tiêu)

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Lâm nghiệp; Quản lý đất đai; Tài nguyên và Môi trường; Luật; Xây dựng; Kiến trúc; Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ; Tài chính - Ngân hàng; Kế toán.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A theo quy định tại Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 hoặc trình độ A1 theo quy định tại Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ Tin học văn phòng, tin học ứng dụng trình độ A, B, C theo quy định tại Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Tin học ứng dụng A, B, C.

- Có chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên (có thể bổ sung trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

b)  Chuyên viên Quản lý trật tự xây dựng đô thị - Mã ngạch: 01.003 (01 chỉ tiêu)

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật; Xây dựng; Kiến trúc.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A theo quy định tại Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 hoặc trình độ A1 theo quy định tại Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ Tin học văn phòng, tin học ứng dụng trình độ A, B, C theo quy định tại Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Tin học ứng dụng A, B, C.

- Có chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên (có thể bổ sung trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN, BỐ TRÍ CÔNG TÁC

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung tuyển dụng: Việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước thi phỏng vấn, thí sinh có thời gian chuẩn bị không quá 15 phút).

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

 c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

3.2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Hội đồng xét tuyển báo cáo Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

5. Bố trí công tác

Các thí sinh trúng tuyển sau khi thực hiện xong chế độ tập sự tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện. Tùy theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách hoặc để thực hiện công việc cần giải quyết liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân huyện sẽ biệt phái đến công tác tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu phát hành kèm theo Thông báo này) kể từ ngày 30/12/2021 đến hết ngày 31/01/2022 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ huyện Phú Lộc (Số 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế - Điện thoại: 0234.3871485).

  - Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận Phòng Nội vụ huyện Phú Lộc hoặc gửi theo đường bưu chính.

- Trường hợp người đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính thì thời điểm đăng ký dự tuyển được xác định theo dấu bưu điện.

Ghi chú: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí tuyển dụng, nếu người dự tuyển nộp 02 Phiếu dự tuyển vào 02 vị trí tuyển dụng sẽ không đưa vào danh sách dự tuyển.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến 01 ngày (Ngày 27/02/2022) (thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển).

2. Địa điểm tổ chức xét tuyển: Trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc.

VI. NỘI DUNG TÀI LIỆU ÔN TẬP (Ủy ban nhân dân huyện sẽ Thông báo nội dung tại liệu ôn tập sau)

VII. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

Mức thu phí dự tuyển thực hiện theo Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Cụ thể:

- Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh;

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh;

- Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh.

Thí sinh nộp lệ phí dự tuyển và nhận thẻ dự xét tuyển sau khi có Thông báo danh sách, triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng.  

VIII. THÔNG TIN CHI TIẾT

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phú Lộc năm 2021 (đợt 2) được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Phú Lộc: https://phuloc.thuathienhue.gov.vn.

Khi có thay đổi về nội dung thông báo tuyển dụng thì UBND huyện công khai thông báo tuyển dụng bổ sung theo quy định.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phú Lộc năm 2021 (đợt 2), nếu có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị cơ quan, đơn vị có liên quan, người đăng ký dự tuyển liên hệ số điện thoại trên hoặc đến trực tiếp Phòng Nội vụ huyện để được hướng dẫn, giải đáp./.

Tập tin đính kèm:
H. Sơn
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.647.941
Truy cập hiện tại 34 khách