Tìm trên trang KT-XH
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ II NĂM 2022
01/07/2022 7:53:PM

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 về ban hành Chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện Phú Lộc; xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác Quý II năm 2022 với các nội dung chính sau:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

I

CÁC ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THƯỜNG KỲ

1

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ KTXH 6 tháng  đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 6

2

Báo cáo thực hiện các chương trình KTXH trọng điểm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Phòng
Tài chính - KH

Các Phó Chủ tịch
theo phân công

Tháng 6

3

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, lập kế hoạch đầu tư công năm 2023

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 6

4

Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XII

Văn Phòng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 6

5

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 6

6

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 6

7

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Công an huyện

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 6

8

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Văn Phòng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 6

II

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH HUYỆN ỦY VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY (Theo Chương trình số 15-CTr/HU ngày 16/12/2021 của Huyện ủy)

1

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của BCHTW Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nên kinh tế thị trường định hướng XHCN

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 5

2

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW, ngày 21/7/2017 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 5

3

Đề án trồng cây dược liệu ở vùng đệm Vườn Quốc gia Bạch Mã

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 5

(Chuyển tiếp từ năm 2021)

III

CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH LỚN

1

Đề án chuyển Trường THCS Thị Trấn Phú Lộc đến Trung tâm GDNN-GDTX huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 4

2

Đề án Huyện điện tử giai đoạn 2022-2025

Văn Phòng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 4

3

Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn ven đầm Cầu Hai, huyện Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 4 (Chuyển tiếp từ năm 2021)

4

Dự án bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện, đường xã năm 2022

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 5

5

Quy chế quản lý kiến trúc đô thị mới Vinh Hiền

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 5

6

Quy hoạch chung đô thị mới Vinh Hưng, huyện Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 6 (Chuyển tiếp từ năm 2021)

7

Đề án công nhận đô thị mới Vinh Hiền, huyện Phú Lộc đạt tiêu chí đô thị loại V

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 6 (Chuyển tiếp năm 2021)

8

Đề án bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trên địa bàn huyện Phú Lộc

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Quý II (Chuyển tiếp Quý I)

9

Đề án thành lập thị trấn La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý II

10

Hồ sơ cắm mốc giới Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Năm 2022

11

Hồ sơ cắm mốc giới Quy hoạch phân khu Khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng ven biển tại xã Giang Hải và xã Vinh Hiền

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Năm 2022

IV

CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

1

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

 

 

 

1

Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” năm 2022

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 4

2

Kế hoạch triển khai công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường năm 2022

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 4

3

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin LMLM cho gia súc 2022 (đợt 1)

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 5

4

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật về trật tự ATGT năm 2022

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý II (Chuyển tiếp Quý I)

5

Kế hoạch  thực hiện đề án chăn nuôi lợn an toàn sinh học năm 2022

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý II (Chuyển tiếp Quý I)

6

Kế hoạch triển khai hưởng ứng trồng 1 tỷ cây xanh

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý II (Chuyển tiếp Quý I)

7

Kế hoạch thực hiện Đề án khai thác mặt nước Đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý II (Chuyển tiếp Quý I)

8

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý II

9

Kế hoạch triển khai Đề án cải tạo, nhân rộng cây dâu Truồi, Bưởi da xanh trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2019-2025

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý II

10

Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phú Lộc

Phòng Tài nguyên &MT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Năm 2022

2

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

Kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động quảng cáo, lắp đặt biển hiệu trên địa bàn huyện.

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 4

2

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động lần thứ VI năm 2022

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

tháng 4

3

Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, cảnh báo công tác cứu hộ, cứu nạn tại các bãi biển, sông, suối, hồ trên địa bàn huyện

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 4

4

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 4 (Chuyển tiếp từ tháng 3)

5

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2022

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 4 (Chuyển tiếp từ tháng 3)

6

Kế hoạch xây dựng mô hình xã, thị trấn phù hợp trẻ em năm 2022

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 4 (Chuyển tiếp từ tháng 3)

7

Triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 5

8

Kế  hoạch tổ chức tháng hành động Vì trẻ em năm 2022

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 5

9

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 6

10

Kế hoạch Giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông đến 2025

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Quý II (Chuyển tiếp Quý I)

11

Kế hoạch xã hội hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Quý II

12

Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý II

13

Kế hoạch tham gia "Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV" tại Nam Đông

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý II

14

Kế hoạch điều tra Cung – Cầu lao động năm 2022

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý II

15

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý II

3

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Chương trình phát triển thanh niên huyện giai đoạn 2021-2030

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý II (Chuyển tiếp Quý I)

2

Kế hoạch học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý II

3

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp, luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý II

4

Kế hoạch kiểm tra công tác Tư pháp các xã, thị trấn năm 2022

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý II

5

Kế hoạch Triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2022

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý II

6

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, dân vận chính quyền năm 2022

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý II

V

CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

1

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Quý II

2

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Kiểm tra Cải cách hành chính, văn hóa công vụ năm 2022

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý II

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý II năm 2022 của UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ thời gian đã đề ra.

2. Đề nghị các thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác Quý II năm 2022 của UBND huyện.

Đối với các chương trình, đề án, văn bản, nội dung công việc không có trong Chương trình công tác của UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có văn bản đề xuất và đăng ký qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 16 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần để trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, giải quyết./.

Văn Dàng
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày