Tìm trên trang KT-XH
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 (Theo Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 25/06/2012 của UBND huyện Phú Lộc)
15/03/2014 12:55:PM

1. Vị trí và quy mô quy hoạch:

a) Ranh giới, quy mô diện tích:

Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội – môi trường, phát triển điểm dân cư đạt tiêu chí nông thôn mới trên toàn bộ địa giới hành chính xã Vinh Giang với ranh giới và quy mô diện tích như sau:

+ Phía Bắc        : Giáp xã Vinh Mỹ.

+ Phía Nam       : Giáp xã Vinh Hiền.

+ Phía Đông     : Giáp xã Vinh Hải.

+ Phía Tây:         Giáp Đầm Cầu Hai.

+ Diện tích quy hoạch:  1892,98ha.

+ Diện tích quy hoạch khu trung tâm: 38ha.

b) Quy mô và cơ cấu dân số, lao động của xã theo từng giai đoạn quy hoạch.

- Giai đoạn quy hoạch đến năm 2015:

+ Quy mô dân số: 5402 người.

+ Cơ cấu lao động: Lao động trong các ngành kinh tế có 2630 người; trong đó lao động phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ 35%, lao động nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỷ lệ 65%.

- Giai đoạn quy hoạch đến năm 2020:

+ Quy mô dân số: 5677 người

+ Cơ cấu lao động: Lao động trong các ngành kinh tế có 3.856 người; trong đó lao động phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ 30%, lao động nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỷ lệ 70%.

2. Mục tiêu, nội dung, yêu cầu của đồ án:

- Xây dựng xã Vinh Giang đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2015; đến năm 2020, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại; ngành nghề phi nông nghiệp phát triển gắn với quá trình đô thị hóa; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ; giữ vững trật tự an toàn xã hội.

- Làm cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

- Định hướng sản xuất, hình thức tổ chức sản xuất, sinh sống, hệ thống công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất toàn xã.

3. Tiền đề, quy mô quy hoạch

a) Tiền đề, quy mô cơ cấu dân số, lao động:

- Dân số trung bình năm 2010 có 5.139 người

- Lao động toàn xã đến năm 2010: 5139 người (Trong đó lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỷ lệ 49,8%, lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp chiếm