Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023
23/03/2023 10:19:AM

Ngày 21/3/2023, UBND huyện Phú Lộc ban hành Thông báo số 980/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 774 /QĐ-UBND ngày  21/3/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2023; UBND huyện thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện năm 2023 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Phạm vi tuyển dụng: Tuyển dụng giáo viên, nhân viên vào công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện.

2. Số lượng tuyển dụng:

Số lượng tuyển dụng gồm 74 người, trong đó:

- Giáo viên mầm non hạng III (Mã số: V.07.02.26): 11 người;

- Giáo viên tiểu học hạng III (Mã số: V.07.03.29): 49 người, gồm:

          + Giáo viên tiểu học: 43 người;

          + Giáo viên Tổng phụ trách Đội: 03 người;

          + Giáo viên Tiếng Anh: 03 người;

- Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mã số: V.07.04.32):03 người, gồm:

          + Giáo viên Lịch sử: 01 người;

          + Giáo viên Vật lý: 01 người;

          + Giáo viên Hoá học: 01 người;

- Nhân viên kế toán (Kế toán viên trung cấp - Mã số: 06.032): 03 người;

- Nhân viên thư viện (Thư viện viên hạng IV - Mã số: V.10.02.07): 04 người;

- Nhân viên thiết bị, thí nghiệm (Mã số: V.07.07.20): 02 người;

- Nhân viên y tế (Y sĩ hạng IV - Mã số: V.08.03.07): 02 người.

3. Quy định về đăng ký vị trí tuyển dụng

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm. Thí sinh vi phạm việc đăng ký nguyện vọng sẽ không được dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng.

4. Nguyên tắc bố trí đơn vị công tác đối với thí sinh trúng tuyển

Căn cứ kêt quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo danh sách đơn vị trường học có chỉ tiêu tuyển dụng để thí sinh đăng ký nguyện vọng bố trí. Thí sinh trúng tuyển có số điểm cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp theo từng vị trí việc làm, sẽ được ưu tiên xem xét bố trí đơn vị công tác theo nguyện vọng trước cho đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng tại từng đơn vị sự nghiệp giáo dục. Những thí sinh trúng tuyển có điểm thấp hơn nếu không được bố trí đơn vị công tác theo nguyện vọng sẽ do Hội đồng tuyển dụng bố trí vào các đơn vị sự nghiệp còn lại.

II. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển.

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

- Những người bị dị hình dị dạng; người có giọng nói không rõ ràng.         

2. Tiêu chuẩn

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, đảm bảo năng lực công tác theo yêu cầu của vị trí việc làm và yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp dự tuyển, cụ thể:

a) Giáo viên mầm non hạng III (Mã số: V.07.02.26):

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (có thể bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

b) Giáo viên tiểu học hạng III (Mã số: V.07.03.29):

- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học theo yêu cầu của vị trí truyển dụng.

Trường hợp môn học chưa có đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Đối với vị trí tuyển dụng giáo viên Tổng phụ trách Đội, người dự tuyển phải có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn - Đội.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (có thể bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

c) Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mã số: V.07.04.32):

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở.

Trường hợp môn học chưa có đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (có thể bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

d) Nhân viên kế toán (Kế toán viên trung cấp - Mã số: 06.032): Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

đ) Nhân viên thư viện (Thư viện viên hạng IV - Mã số: V.10.02.07):

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện (có thể bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

e) Nhân viên thiết bị, thí nghiệm (Mã số: V.07.07.20):

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường học);

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm (có thể bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

g) Nhân viên y tế (Y sĩ hạng IV - Mã số: V.08.03.07): Có bằng tốt nghiệp trung cấp y sĩ trở lên.

 III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN, BỐ TRÍ CÔNG TÁC

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

2. Nội dung tuyển dụng: Việc thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

2.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.

b) Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút;

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Phỏng vấn.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

d) Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

3.2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu phát hành kèm theo Thông báo này) kể từ ngày 22/3/2023 đến hết ngày 20/4/2023 (trong giờ hành chính).

 Lưu ý: Người dự tuyển nộp kèm theo bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm, các giấy tờ liên quan chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng để làm cơ sở kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; cộng điểm ưu tiên và xác định người được miễn thi các phần thi ngoại ngữ, tin học theo quy định.

2. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ huyện Phú Lộc (Địa chỉ: Số 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế - Điện thoại: 0234.3871485).

- Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận Phòng Nội vụ huyện Phú Lộc hoặc gửi theo đường bưu chính.

- Trường hợp người đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính thì thời điểm đăng ký dự tuyển được xác định theo dấu bưu điện.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Thời gian tổ chức thi tuyển:

- Thi vòng 1: Dự kiến thi 01 ngày, vào ngày 06/5/2023.

- Thi vòng 2: Dự kiến thi 02 ngày, từ ngày 27/5/2023 đến ngày 28/5/2023.

Lưu ý: Thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển và công tác phúc khảo. Do đó, đề nghị người dự tuyển thường xuyên theo dõi, cập nhập thông báo của Hội đồng tuyển dụng trên Trang thông tin điện tử huyện Phú Lộc, Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và niêm yết tại trụ sở UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

2. Địa điểm tổ chức thi tuyển: Trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc (Địa chỉ: Số 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

VI. NỘI DUNG TÀI LIỆU ÔN TẬP (Có danh mục tài liệu kèm theo)

VII. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

Mức thu phí dự tuyển thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Cụ thể:

- Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh;

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh;

- Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh.

Thí sinh nộp lệ phí dự tuyển và nhận thẻ dự xét tuyển sau khi có Thông báo danh sách, triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 1 của Hội đồng tuyển dụng.  

VIII. THÔNG TIN CHI TIẾT

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 của UBND huyện Phú Lộc được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Phú Lộc: https://phuloc.thuathienhue.gov.vn/ và Trang thông tin điện tử Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc: http://phuloc.thuathienhue.edu.vn/.

Khi có thay đổi về nội dung thông báo tuyển dụng thì UBND huyện công khai thông báo tuyển dụng bổ sung theo quy định.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 của UBND huyện Phú Lộc, nếu có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị cơ quan, đơn vị có liên quan, người đăng ký dự tuyển liên hệ số điện thoại trên hoặc đến trực tiếp Phòng Nội vụ huyện để được hướng dẫn, giải đáp./.

Tập tin đính kèm:
H. Sơn
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.432.425
Truy cập hiện tại 63 khách