Tìm trên trang KT-XH
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
11/11/2019 10:56:AM

Căn cứ Chương trình công tác năm 2019 và danh mục chương trình, đề án thực hiện trong năm 2019; xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác Quý IV năm 2019 với các nội dung chính sau:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

I

CÁC ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THƯỜNG KỲ

1

Kế hoạch đầu tư công năm 2020

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

2

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2019 và Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

3

Báo cáo thực hiện các chương trình KTXH trọng điểm năm 2019, nhiệm vụ năm 2020

Phòng
Tài chính - KH

Các Phó Chủ tịch
theo phân công

Tháng 12

4

Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

5

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

6

Báo cáo kết quả hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

7

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Công an huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

8

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2019 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2020

Văn Phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

9

Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 08, HĐND huyện khóa XI

Văn Phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

10

Chương trình công tác của UBND huyện năm 2020

Văn Phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

II

CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH LỚN

1

Đề án khai thác mặt nước Đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 12 (Chuyển từ Quý I)

2

Dự án xây dựng khu căn cứ hậu phương của huyện tại xã Lộc Hòa (giai đoạn 2)

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2019

3

Dự án xây dựng 03 thao trường bắn cơ bản cấp xã, gồm Khu 1, Khu 2 và Khu 3 (giai đoạn 1)

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2019

4

Dự án Chỉnh trang, cải tạo dải phân cách đường Lý Thánh Tông

Đội
Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2019

5

Dự án Hệ thống đèn trang trí đô thị qua thị trấn Phú Lộc

Đội
Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2019

III

CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

1

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

 

 

 

1

Kế hoạch Đăng ký công trình, dự án sử dụng đất năm 2020

Phòng Tài nguyên &MT

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 10

2

Kế hoạch thực hiện cánh đồng mẫu vùng lúa trọng điểm và phát triển một số sản phẩm nông nghiệp sạch trên địa bàn huyện năm 2020

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 11

3

Kế hoạch sử dụng đất 2020

Phòng Tài nguyên &MT

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

4

Báo cáo tổng kết công tác Khuyến nông – chăn nuôi, thú y năm 2019, nhiệm vụ năm 2020

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 11

5

Báo cáo tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý IV

2

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

Kế hoạch kiểm tra công tác hành nghề y tế tư nhân

Phòng Y tế

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 10

2

Kế hoạch tổ chức tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Phòng LĐ-TB&XH

Phó Chủ tịch Phan Công Mẫn

Tháng 10

3

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Báo cáo tổng kết công tác Tư pháp năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

Phòng
Tư pháp

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Quý IV

2

Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2019

Phòng
Tư pháp

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Quý IV

3

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2019 và xây dựng Chương trình công tác năm 2020

Phòng
Tư pháp

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Quý IV

4

Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2019

Phòng
Tư pháp

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Quý IV

5

Kế hoạch công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý IV

6

Kế hoạch duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại UBND huyện năm 2020

Văn Phòng

Phó Chủ tịch Đặng Hữu Phúc

Tháng 12

7

Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO năm 2020

Văn Phòng

Phó Chủ tịch Đặng Hữu Phúc

Tháng 12

8

Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại UBND các xã, thị trấn năm 2020

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

9

Kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; Kiểm tra công tác cải cách hành chính, ISO năm 2020

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

10

Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Văn Phòng

Phó Chủ tịch Đặng Hữu Phúc

Tháng 12

11

Báo cáo hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quý IV năm 2019

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

IV

CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

1

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

Quyết định phê chuẩn kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2019

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý IV

2

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Quyết định xếp loại công tác cải cách hành chính các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn năm 2019

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

2

Quyết định triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Văn Phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý IV năm 2019 của UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ thời gian đã đề ra.

2. Đề nghị các thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác Quý IV năm 2019 của UBND huyện.

Đối với các chương trình, đề án, văn bản, nội dung công việc không có trong Chương trình công tác của UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có văn bản đề xuất và đăng ký qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 16 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần để trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, giải quyết./.

 

Phương Thảo
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày