Tìm trên trang KT-XH
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ III NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
08/08/2019 4:48:PM

          Căn cứ Chương trình công tác năm 2019 và danh mục chương trình, đề án thực hiện trong năm 2019; xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác Quý III năm 2019 với các nội dung chính sau:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

I

CÁC BÁO CÁO, KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN TRÌNH HUYỆN ỦY (theo Chương trình của Huyện ủy)

1

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/HU, ngày 10/7/2017 của Huyện ủy về phát triển dịch vụ - du lịch giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Tháng 8 (trước ngày 10/8/2019)

2

Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Chương trình hành động số 08-NQ/HU, ngày 10/10/2011 của Huyện ủy về “Chương trình xây dựng Nông thôn mới”, giai đoạn 2011 - 2020

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 8 (trước ngày 10/8/2019)

II

CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH LỚN

1

Đề án Quy hoạch lại mạng lưới trường học trên địa bàn huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý III (Chuyển tiếp từ Quý II)

2

Dự án xây dựng khu căn cứ hậu phương của huyện tại xã Lộc Hòa (giai đoạn 2)

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2019

3

Dự án xây dựng 03 thao trường bắn cơ bản cấp xã, gồm Khu 1, Khu 2 và Khu 3 (giai đoạn 1)

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2019

4

Dự án Chỉnh trang, cải tạo dải phân cách đường Lý Thánh Tông

Đội
Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2019

5

Dự án Hệ thống đèn trang trí đô thị qua thị trấn Phú Lộc

Đội
Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2019

6

Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2019

7

Đề án Sắp xếp tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2019

III

CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

1

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

 

 

 

1

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2019

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 7

2

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ các hoạt động khuyến nông - lâm - ngư năm 2020

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 9

3

Báo cáo rà soát quy hoạch chung đô thị mới La Sơn

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 9 (Chuyển tiếp từ Quý II)

4

Kế hoạch Kiểm kê đất đai 2019

Phòng Tài nguyên &MT

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý III (Chuyển tiếp từ Quý II)

5

Báo cáo tổng kết công tác PCTT & TKCN năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý III

2

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

Kế hoạch kiểm tra các cơ sở hoạt động In, photocoppy trên địa bàn huyện

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 7

2

Kế hoạch kiểm tra các đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2014 - 2019

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 7

3

Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2019

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 8

4

Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 9

5

Kế hoạch sắp xếp, bố trí số viên chức giáo dục và số người lao động vượt quá số lượng định mức quy định

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý III (Chuyển tiếp từ Quý II)

3

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” (ngày 09/11 hằng năm)

Phòng
Tư pháp

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Quý III

IV

CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

1

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Chỉ thị tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn năm 2019

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý II, III

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý III năm 2019 của UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ thời gian đã đề ra.

2. Đề nghị các thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác Quý III năm 2019 của UBND huyện.

Đối với các chương trình, đề án, văn bản, nội dung công việc không có trong Chương trình công tác của UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có văn bản đề xuất và đăng ký qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 16 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần để trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, giải quyết./.

Phương Thảo
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày