Tìm trên trang KT-XH
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2019 CỦAỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
27/04/2019 9:45:AM

Căn cứ Chương trình công tác năm 2019 và danh mục chương trình, đề án thực hiện trong năm 2019; xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác Quý II năm 2019 với các nội dung chính sau:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

I

CÁC ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THƯỜNG KỲ

1

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ KTXH 6 tháng  đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

2

Báo cáo thực hiện các chương trình KTXH trọng điểm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Phòng
Tài chính - KH

Các Phó Chủ tịch
theo phân công

Tháng 6

3

Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

4

Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

5

Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 07, HĐND huyện khóa XI

Văn Phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

6

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

7

Báo cáo kết quả hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

8

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Công an huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

II

CÁC BÁO CÁO, KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN TRÌNH HUYỆN ỦY (theo Chương trình của Huyện ủy)

1

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 5 (trước ngày 15/5/2019)

2

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU, ngày 10/5/2016 của Huyện ủy về đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 5 (trước ngày 15/5/2019)

3

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 10/5/2016 về cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 5 (trước ngày 15/5/2019)

III

CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH LỚN

1

Đề án củng cố tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn huyện

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 4

2

Đề án Quy hoạch lại mạng lưới trường học trên địa bàn huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 5

3

Đề án cải tạo, nhân rộng cây dâu Truồi, Bưởi da xanh trên địa bàn huyện

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý II

4

Dự án bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện, đường xã năm 2019

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý II (chuyển tiếp từ Quý I)

5

Đề án khai thác mặt nước Đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý II (chuyển tiếp từ Quý I)

6

Dự án xây dựng khu căn cứ hậu phương của huyện tại xã Lộc Hòa (giai đoạn 2)

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2019

7

Dự án xây dựng 03 thao trường bắn cơ bản cấp xã, gồm Khu 1, Khu 2 và Khu 3 (giai đoạn 1)

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2019

8

Dự án Chỉnh trang, cải tạo dải phân cách đường Lý Thánh Tông

Đội
Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2019

9

Dự án Hệ thống đèn trang trí đô thị qua thị trấn Phú Lộc

Đội
Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2019

10

Đề án sáp nhập các thôn, tổ dân phố theo quy định

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2019

11

Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2019

12

Đề án Sắp xếp tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2019

IV

CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

1

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

 

 

 

1

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Dại cho Chó Mèo 2019

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 4

2

Kế hoạch triển khai công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường năm 2019

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 5

3

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin LMLM cho gia súc 2019

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 5

4

Báo cáo rà soát quy hoạch chung đô thị mới La Sơn

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

5

Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với đất trồng lúa bị thiếu nước vụ Hè Thu năm 2019

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý II

6

Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên giao cho cộng đồng dân cư, thôn

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý II

7

Kế hoạch khuyến khích phát triển trồng rừng gỗ lớn (FSC)

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý II (chuyển tiếp từ Quý I)

8

Kế hoạch Kiểm kê đất đai 2019

Phòng Tài nguyên &MT

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý II (chuyển tiếp từ Quý I)

2

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019

Phòng

Y tế

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Tháng 4

2

Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Tháng 5

3

Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 5

4

Kế  hoạch tổ chức tháng hành động Vì trẻ em năm 2019

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 5

5

Kế hoạch hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Tháng 6

6

Kế hoạch triển khai Đề án sắp xếp, chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, đơn vị năm 2019

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý II (chuyển tiếp từ Quý I)

7

Kế hoạch xây dựng mô hình xã, thị trấn phù hợp trẻ em năm 2019

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý II (chuyển tiếp từ Quý I)

8

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động lần thứ 3 năm 2019

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý II

9

Kế hoạch điều tra Cung – Cầu lao động năm 2019

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý II

10

Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua, khen thưởng

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý II

11

Kế hoạch sắp xếp, bố trí số viên chức giáo dục và số người lao động vượt quá số lượng định mức quy định

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý II

3

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Phú Lộc

Phòng Tư Pháp

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Tháng 4

2

Kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn

Phòng Tư Pháp

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Tháng 4

3

Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Văn Phòng

Phó Chủ tịch Đặng Hữu Phúc

Tháng 6

V

CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

1

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Chỉ thị tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn năm 2019

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý II, III

2

Quyết định diễn tập phòng chống cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 5

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý II năm 2019 của UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ thời gian đã đề ra.

2. Đề nghị các thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác Quý II năm 2019 của UBND huyện.

Đối với các chương trình, đề án, văn bản, nội dung công việc không có trong Chương trình công tác của UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có văn bản đề xuất và đăng ký qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 16 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần để trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, giải quyết./.

       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày