Tìm trên trang KT-XH
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
29/10/2018 9:55:AM

Căn cứ Chương trình công tác năm 2018 và danh mục chương trình, đề án thực hiện trong năm 2018; xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác quý IV năm 2018 với các nội dung chính sau:

TT

NỘI DUNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

I

CÁC ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THÔNG QUA UBND HUYỆN THƯỜNG KỲ

     1          9

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2018 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 11

(trước ngày 10/11/2018)

     2          1

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Các Phó Chủ tịch

theo phân công

Tháng 12

     3          1

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

       4           

Kế hoạch đầu tư công năm 2019

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

     5          3

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Thanh tra

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

     6          4

Báo cáo kết quả hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Thanh tra

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

       7           

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Công an huyện

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

     8          5

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2018 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2019

Văn phòng

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

     9          6

Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 06, HĐND huyện khóa XI

Văn phòng

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

   10        7

Chương trình công tác của UBND huyện năm 2019

Văn phòng

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

II

CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH LỚN

       1           

Đề án quy hoạch tổng thể các điểm du lịch huyện giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 10

(chuyển tiếp từ quý III)

       2           

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020

Phòng Tài nguyên và MT

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Quý IV

(chuyển tiếp từ quý III)

       3           

Đề án “Sắp xếp, chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc”

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Quý IV

       4           

Đề án “Thành lập Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện trên cơ sở chuyển chức năng, nhiệm vụ hoạt động sự nghiệp văn hóa, thể thao từ Phòng Văn hóa và Thông tin; sáp nhập Đài Phát thanh và Truyền hình huyện và Ban Quản lý Nhà Văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh”

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Quý IV

       5           

Đề án “ Hoàn thiện Đề án tinh giản biên chế”

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Quý IV

       6           

Quy hoạch chi tiết trục vành đai đô thị mới La Sơn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Quý IV

       7           

Dự án đường và cầu liên thôn Bình An - Thuận Hóa, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

       8           

Khu quy hoạch Phố chợ và chợ Lộc Bổn

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

       9           

Dự án Cải tạo, sửa chữa đường ven sông Truồi về khu di tích kháng chiến Đình Bàn Môn

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

     10         

Dự án kè chống xói lở bờ sông Nong, huyện Phú Lộc

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

     11         

Dự án đập ngăn mặn, giữ ngọt xã Lộc Thuỷ

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

     12         

Dự án trụ sở HĐND và UBND xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

     13         

Dự án kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học huyện Phú Lộc

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

     14         

Dự án đường nối từ Quốc lộ 1A vào Vườn quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2018

     15         

Dự án thuộc nguồn vốn ODA của Chính phủ Đại công quốc Luxembourg

Ban Thực hiện Dự án VIE/033

/UBND các xã

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

III

CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

1.

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

       1           

Báo cáo danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn huyện năm 2018

Phòng Tài nguyên và MT

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 10

       2           

Báo cáo tổng kết sản xuất nông nghiệp 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 10

       3           

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018, kế hoạch năm 2019

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 11

       4           

Báo cáo tổng kết công tác khuyến nông lâm ngư năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Trạm

Khuyến NLN

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 11

       5           

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Phòng Tài nguyên và MT

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

2.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

       1           

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 10

       2           

Kế hoạch kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12

Trung tâm DS-KHHGĐ

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 11

       3           

Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 11

       4           

Báo cáo công tác tôn giáo năm 2018

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 11

       5           

Báo cáo công tác thanh niên năm 2018

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 12

       6           

Báo cáo công tác Văn thư - lưu trữ năm 2018

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Quý IV

3.

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

       1           

Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Văn phòng

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 11

       2           

Báo cáo công tác CCHC của huyện năm 2018

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 11

       3           

Báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 11

      4          `

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

       5           

Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Quý IV

       6           

Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Quý IV

       7           

Báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức và viên chức và nhân dân, giai đoạn 2015-2020 (gọi tắt là Đề án 452)

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Quý IV

       8           

Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản luật được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Quý IV

IV

CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

1.

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

       1           

Quyết định phê chuẩn kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2018

Phòng Lao động

- TB và XH

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 12

       2           

Quyết định công nhận xã, phường phù hợp trẻ em năm 2018

Phòng Lao động

- TB và XH

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 12

       3           

Quyết định công nhận, công nhận lại các đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2013-2018

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Quý IV

(chuyển tiếp từ quý III)

2.

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

       1           

 Quyết định ban hành Quy chế đào tạo bồi dưỡng CBCCVC

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 10

(chuyển tiếp từ quý III)

       2           

Quyết định triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Văn phòng

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

       3           

Quyết định công bố đánh giá xếp loại CCHC các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND  các xã, thị trấn năm 2018

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

       4           

Quyết định sửa đổi Quy chế phân công trong công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng

Đội quản lý đô thị

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Quý IV

(chuyển tiếp từ quý III)

             
 

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý IV năm 2018 của UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ thời gian đã đề ra.

2. Đề nghị các thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác Quý IV năm 2018 của UBND huyện.

Đối với các chương trình, đề án, văn bản, nội dung công việc không có trong Chương trình công tác của UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có văn bản đề xuất và đăng ký qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 16 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần để trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, giải quyết./.

Phương Thảo
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày