Tìm trên trang KT-XH
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ III NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
29/10/2018 9:55:AM

          Căn cứ Chương trình công tác năm 2018 và danh mục chương trình, đề án thực hiện trong năm 2018; xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác quý III năm 2018 với các nội dung chính sau:

 

TT

NỘI DUNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

I

CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH LỚN

   1           

Quy hoạch tổng thể các điểm du lịch huyện giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 9

(chuyển tiếp từ quý II)

   2           

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020

Phòng Tài nguyên và MT

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Quý III

(chuyển tiếp từ quý II)

   3           

Dự án đường và cầu liên thôn Bình An - Thuận Hóa, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

   4           

Khu quy hoạch Phố chợ và chợ Lộc Bổn

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

   5           

Dự án Cải tạo, sửa chữa đường ven sông Truồi về khu di tích kháng chiến Đình Bàn Môn

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

   6           

Dự án kè chống xói lở bờ sông Nong, huyện Phú Lộc

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

   7           

Dự án đập ngăn mặn, giữ ngọt xã Lộc Thuỷ

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

   8           

Dự án trụ sở HĐND và UBND xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

   9           

Dự án kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học huyện Phú Lộc

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

10         

Dự án đường nối từ Quốc lộ 1A vào Vườn quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2018

11         

Dự án thuộc nguồn vốn ODA của Chính phủ Đại công quốc Luxembourg

Ban Thực hiện Dự án VIE/033

/UBND các xã

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

II

CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

1.

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

   1           

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2018

Trạm Chăn nuôi và Thú y

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 7

   2           

Báo cáo Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 8

   3           

Kế hoạch xây dựng các mô hình Khuyến nông lâm ngư năm 2018

Trạm

Khuyến NLN

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 9

   4           

 Báo cáo rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Quý III

   5           

Kế hoạch lựa chọn, khoanh vùng để bảo vệ các rừng thông nhằm tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường

Hạt Kiểm lâm

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Quý III

(chuyển từ Phòng Nông nghiệp và PTNT)

2.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

   1           

Kế hoạch kiểm tra các đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2013 - 2018

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 7

   2           

Kế hoạch kiểm tra các cơ sở hoạt động In, photocoppy trên địa bàn huyện

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 7

   3           

Kế hoạch tổ chức Lễ hội Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2019 và kỷ niệm 10 năm Vịnh Lăng Cô được công nhận Vịnh đẹp thế giới

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 8

   4           

Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2018

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 8

   5           

Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 9

   6           

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động Người cao tuổi năm 2018

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 9

   7           

Kế hoạch kiểm tra mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên

Trung tâm DS-KHHGĐ

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 9

3.

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

   1           

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Phòng Tư pháp

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 7

   2           

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Phòng Tư pháp

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 7

   3           

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động số 100/CTr-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 53-KH/HU ngày 13/4/2018 của Huyện ủy Phú Lộc về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực.

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 7

   4           

Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật 09/11”

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 8

   5           

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý III năm 2018

Thanh tra huyện

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 9

   6           

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý III năm 2018

Thanh tra huyện

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 9

   7           

Báo cáo kết quả kiểm tra doanh nghiệp quý III năm 2018

Thanh tra huyện

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 9

III

CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

1.

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

   1           

Quyết định công nhận, công nhận lại các đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2013-2018

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Quý III

2.

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

   1           

Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Văn phòng

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 7

(chuyển tiếp từ quý II)

   2           

Chỉ thị về việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn huyện

Văn phòng

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 7

(chuyển tiếp từ quý II)

   3           

Quyết định cử công chức Tư pháp – Hộ tịch tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch năm 2018

Phòng Tư pháp

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 7

   4           

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo bồi dưỡng CBCCVC

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 8

(chuyển tiếp từ quý II)

   5           

Quyết định sửa đổi Quy chế phân công trong công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng

Đội quản lý đô thị

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Tháng 8

(chuyển tiếp

 từ quý II)

   6           

Quyết định sửa đổi, bổ sung bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Quý III

(chuyển tiếp từ quý II)

   7           

Chỉ thị tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện năm 2018

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Quý III

             
 

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý III năm 2018 của UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ thời gian đã đề ra.

2. Đề nghị các thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác Quý III năm 2018 của UBND huyện.

Đối với các chương trình, đề án, văn bản, nội dung công việc không có trong Chương trình công tác của UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có văn bản đề xuất và đăng ký qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 16 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần để trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, giải quyết./.

Phương Thảo
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày