Tìm trên trang KT-XH
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ II NĂM 2023
11/11/2023 10:23:AM

 

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 về ban hành Chương trình công tác năm 2023 của UBND huyện Phú Lộc; xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác Quý II năm 2023 với các nội dung chính sau:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

I

CÁC ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THƯỜNG KỲ

1

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ KTXH 6 tháng  đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 6

2

Báo cáo thực hiện các chương trình KTXH trọng điểm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Phòng
Tài chính - KH

Các Phó Chủ tịch
theo phân công

Tháng 6

3

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công năm 2024

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 6

4

Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII

Văn Phòng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 6

5

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm 2023

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 6

6

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng  06 tháng đầu năm 2023

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 6

7

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Công an huyện

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 6

8

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Văn Phòng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 6

II

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH HUYỆN ỦY VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY (Theo Chương trình công tác của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023)

1

Báo cáo Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Huyện đảng bộ giai đoạn 2021-2025

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 6

2

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XIII về Kế hoạch của Tỉnh ủy về "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050"

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 6

3

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XIII về Kế hoạch của Tỉnh ủy về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 6

4

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XIII về Kế hoạch của Tỉnh ủy về "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 6

5

Đề án đề nghị công nhận xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc đạt tiêu chí đô thị loại V

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý II (Chuyển tiếp từ tháng 3)

6

Đề án đề nghị công nhận xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc đạt tiêu chí đô thị loại V

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý II (Chuyển tiếp từ tháng 3)

7

Đề án đề nghị công nhận xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc đạt tiêu chí đô thị loại V

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý II (Chuyển tiếp từ tháng 3)

III

CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH LỚN

1

Đề án cắm mốc, khoanh vùng bảo vệ các di tích trên địa bàn huyện năm 2023

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 5
(chuyển tiếp từ năm 2022)

2

Quy hoạch phân khu đô thị mới La Sơn

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 6 (chuyển tiếp từ năm 2022)

3

Quy hoạch phân khu khu vực Lộc Bình (Núi Quện), huyện Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 6 (Chuyển tiếp từ Tháng 3)

4

Đề án Chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh của Đài Truyền thanh cấp huyện

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Năm 2023

IV

CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

1

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

 

 

 

1

Kế hoạch Cải tạo, nhân rộng cây dâu Truồi, bưởi da xanh trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2019-2025

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 6

2

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý II

3

Kế hoạch kiểm tra tình hình vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai tại các xã Khu III

Phòng Tài nguyên &MT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý II

4

Kế hoạch thực hiện Đề án khai thác mặt nước Đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý II (Chuyển tiếp từ Quý I)

2

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

Kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động quảng cáo, lắp đặt biển hiệu trên địa bàn huyện

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 5

2

Kế  hoạch tổ chức tháng hành động Vì trẻ em năm 2023

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 5

3

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023)

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 6

4

Kế hoạch tổ chức Giải Đua ghe chào mừng ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, hưởng ứng Festival Huế năm 2023

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý II

5

Kế hoạch tổ chức Giải cờ tướng năm 2023

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý II

6

Kế hoạch tổ chức Giải cầu lông năm 2023

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý II

7

Kế hoạch tổ chức Giải bóng đá 11 người năm 2023

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý II

8

Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác Văn học Nghệ thuật với chủ đề "Non thiêng Bạch Mã"

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý II

9

Kế hoạch tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX năm 2023

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý II

10

Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến và quảng bá du lịch năm 2023

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý II

(Chuyển tiếp từ Quý I)

11

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở năm 2023

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý II

(Chuyển tiếp từ Quý I)

12

Kế hoạch tham gia Giải đua ghe trên Sông Hương 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Năm 2023

13

Kế hoạch tham gia Giải vô địch CLB Taewondo

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Năm 2023

14

Kế hoạch tham gia Giải vô địch các CLB Karatedo

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Năm 2023

3

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

15

Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp, luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý II

16

Kế hoạch kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật trong công tác Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn năm 2023

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý II

17

Kế hoạch triển khai Hội nghị trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 trên địa bàn huyện

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Quý II

18

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành theo Giấy phép xây dựng đã cấp

Đội Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Quý II

(Chuyển tiếp từ Tháng 01)

19

Tổ chức hội nghị triển khai các văn bản Luật năm 2023

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý II

(Chuyển tiếp từ Quý I)

V

CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

1

Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp

 

 

 

1

Chỉ thị tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý II

(Chuyển tiếp từ Tháng 02)

2

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Công điện về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các đợt nghỉ Lễ 30 tháng 4 và mùng 01 tháng 5 năm 2023

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 4

2

Quyết định Điều chỉnh Quy chế phối hợp và phân công nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện.

Đội Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch
 Trần Văn Minh Quân

Tháng 4

3

Quyết định kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 6

4

Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật trong công tác Tư pháp - Hộ tịch năm 2023

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý II

5

Quyết định phân bổ biên chế và số lượng làm việc cho các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện năm 2023

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý II

(Chuyển tiếp từ Quý I)

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý II năm 2023 của UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ thời gian đã đề ra.

2. Đề nghị các thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác Quý II năm 2023 của UBND huyện.

Đối với các chương trình, đề án, văn bản, nội dung công việc không có trong Chương trình công tác của UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có văn bản đề xuất và đăng ký qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 16 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần để trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, giải quyết./.

Văn Dàng
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày