Tìm trên trang KT-XH
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ I NĂM 2023
11/11/2023 10:16:AM

 

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 về ban hành Chương trình công tác năm 2023 của UBND huyện Phú Lộc; xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác Quý I năm 2023 với các nội dung chính sau:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

I

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH HUYỆN ỦY (Theo Chương trình công tác của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023)

1

Đề án đề nghị công nhận xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc đạt tiêu chí đô thị loại V

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 3 (trước 15/3/2023)

2

Đề án đề nghị công nhận xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc đạt tiêu chí đô thị loại V

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 3 (trước 15/3/2023)

3

Đề án đề nghị công nhận xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc đạt tiêu chí đô thị loại V

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 3 (trước 15/3/2023)

4

Kế hoạch thực hiện Chương trình 19-CTr/TU ngày 12/12/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 3 (trước 15/3/2023)

5

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 12/12/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 3 (trước 15/3/2023)

6

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 82-KH/TU ngày 12/12/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Phòng Tài chính - KH

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 3 (trước 15/3/2023)

II

CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH LỚN

1

Quy hoạch phân khu khu vực Lộc Bình (Núi Quện), huyện Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 3 (Chuyển tiếp từ năm 2021)

2

Đề án nâng cao chất lượng hoạt động ngành y tế huyện Phú Lộc giai đoạn 2023-2025 (trọng tâm là công tác khám chữa bệnh)

Trung tâm Y tế huyện

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 3

3

Đề án Chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh của Đài Truyền thanh cấp huyện

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Năm 2023

III

CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

1

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

 

 

 

1

Kế hoạch trồng cây Tết nguyên đán Quý Mão 2023

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 01

2

Kế hoạch Khuyến công - Thương mại năm 2023

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

3

Kế hoạch kiểm tra chất lượng công trình xây dựng năm 2023

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 02

4

Kế hoạch  thực hiện đề án chăn nuôi lợn an toàn sinh học năm 2023

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 02

5

Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2023

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 02

6

Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước tại các chợ trên địa bàn huyện

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 03

7

Kế hoạch trồng cây dược liệu năm 2023

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 3

8

Kế hoạch thực hiện Đề án khai thác mặt nước Đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

9

Kế hoạch kiểm tra tình hình vi phạm về khai thác và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện.

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

10

Kế hoạch kiểm tra nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

11

Thống kê đất đai 2022 huyện Phú Lộc

Phòng Tài nguyên &MT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

2

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

Kế hoạch tổ chức các ngày kỷ niệm, Lễ lớn năm 2023

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

2

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

3

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật về trật tự ATGT năm 2023

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

4

Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2023

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 01

5

Kế hoạch tuyên truyền công tác Chuyển đổi số năm 2023

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 02

6

Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2023

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 02

7

Kế hoạch đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động năm 2023

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 02

8

Kế hoạch kiểm tra hệ thống phát thanh, truyền hình năm 2023

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 3

9

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 3

10

Kế hoạch phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2023

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 3

11

Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện năm 2023

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 3

12

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2023

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 3

13

Kế hoạch Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2023

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 3

14

Kế hoạch kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn huyện năm 2023

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 3

15

Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến và quảng bá du lịch năm 2023

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý I

16

Kế hoạch tổ chức Giải Việt dã truyền thống huyện 2023 và tham gia giải Việt dã tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý I

17

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở năm 2023

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý I

18

Kế hoạch tham gia Giải đua ghe trên Sông Hương 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Năm 2023

19

Kế hoạch tham gia Giải vô địch CLB Taewondo

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Năm 2023

20

Kế hoạch tham gia Giải vô địch các CLB Karatedo

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Năm 2023

21

Kế hoạch tham gia Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Năm 2023

3

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2023

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

2

Kế hoạch kiểm tra công vụ công chức năm 2023

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

3

Kế hoạch kiểm tra công tác nội vụ năm 2023

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

4

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Văn Phòng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

5

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng án bộ, công chức, viên chức năm 2023

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

6

Kế hoạch triển khai hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn huyện năm 2023

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 01

7

Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện năm 2023

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 01

8

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

9

Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL năm 2023

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

10

Kế hoạch thực hiện đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

11

Kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL năm 2023

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

12

Kế hoạch theo dõi thi hành Pháp luật trên địa bàn huyện năm 2023

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

13

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2023

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

14

Kế hoạch thực hiện công tác Hòa giải ở cơ sở năm 2023

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

15

Kế hoạch thực hiện công tác Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

16

Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2023

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

17

Kế hoạch triển khai đợt cao điểm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thời gian trước, trong, sau Tết Nguyên đán và các Lễ hội Xuân năm 2023 trên địa bàn huyện

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

18

Kế hoạch thực hiện đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị, trên địa bàn huyện trước Tết Nguyên đán năm 2023.

Đội Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 01

19

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành theo Giấy phép xây dựng đã cấp

Đội Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 01

20

Kế hoạch triển khai thực hiện Mục tiêu chất lượng của UBND huyện năm 2023

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 02

21

Kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023

Công an huyện

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 02

22

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Gọi tắt là Đề án 06)

Công an huyện

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 3

23

Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 (theo Nghị định số 19/2020/NĐ-CP)

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 3

24

Kê hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL 5 năm kỳ 2019-2023

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý I

25

Tổ chức hội nghị triển khai các văn bản Luật năm 2023

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý I

26

Kế hoạch triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” năm 2023

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý I

27

Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong
 cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn năm 2023

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý I

28

Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2023

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý I

29

Kế hoạch Dân vận chính quyền năm 2023

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý I

30

Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý I

31

Kế hoạch Văn thư - Lưu trữ năm 2023

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

32

Kế hoạch sắp xếp, chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện năm 2023

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

33

Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác thanh niên năm 2023

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý I

34

Kế hoạch học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý I

IV

CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

1

Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp

 

 

 

1

Quyết định triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế năm 2023

Văn Phòng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

2

Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc

Văn Phòng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

3

Chỉ thị tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

4

Chỉ thị về tăng cường công tác an toàn điện, tiết kiệm điện năm 2023

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

5

Chỉ thị tăng cường quản lý đầu tư xây dựng năm 2023

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

6

Chỉ thị tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 02

7

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện năm 2023

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 02

8

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thực hiện các hoạt động Khuyến nông lâm ngư trên địa bàn huyện năm 2023

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

9

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý khai thác và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

2

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các Lễ hội Xuân và Năm An toàn giao thông 2023

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

2

Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND và UBND huyện còn hiệu lực, hết hiệu lực năm 2022

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

3

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

4

Quyết định ban hành mục tiêu chất lượng của UBND huyện năm 2023

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 02

 

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý I

5

Quyết định phân bổ biên chế và số lượng làm việc cho các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện năm 2023

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý I

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý I năm 2023 của UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ thời gian đã đề ra.

2. Đề nghị các thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác Quý I năm 2023 của UBND huyện.

Đối với các chương trình, đề án, văn bản, nội dung công việc không có trong Chương trình công tác của UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có văn bản đề xuất và đăng ký qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 16 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần để trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, giải quyết./.

Văn Dàng
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày