Tìm trên trang KT-XH
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ IV NĂM 2023
11/11/2023 10:24:AM

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 về ban hành Chương trình công tác năm 2023 của UBND huyện Phú Lộc; xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác Quý IV năm 2023 với các nội dung chính sau:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

 

I

CÁC ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THƯỜNG KỲ

1

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2023 và Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 11

 

2

Báo cáo thực hiện các chương trình KTXH trọng điểm năm 2023, nhiệm vụ năm 2024

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 11

 

3

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 16/7/2018 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án xây dựng cánh đồng mẫu vùng lúa trọng điểm và phát triển một số sản phẩm nông nghiệp sạch trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 11

 

4

Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

5

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

6

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

7

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Công an huyện

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

8

Báo cáo công tác  chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2024

Văn Phòng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

9

Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII

Văn Phòng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

II

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KT-XH TRỌNG ĐIỂM

1

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính năm 2024

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 12

 

2

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô năm 2024

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

3

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị năm 2024

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

4

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch năm 2024

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 12

 

5

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng mỗi xã một sản phẩm năm 2024

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 12

 

III

CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH LỚN

1

Đề án phát triển du lịch tâm linh gắn với du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chữa bệnh

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý IV (chuyển tiếp từ tháng 5)

 

2

Quy hoạch phân khu đô thị mới La Sơn

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Quý IV (chuyển tiếp từ năm 2022)

 

3

Đề án Chuyển Trường Trung học cơ sở Thị Trấn Phú Lộc đến Trung tâm GDNN-GDTX huyện (kết hợp xây dựng Trường chất lượng cao)

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 10

 

4

Hồ sơ cắm mốc giới Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 11 (chuyển tiếp từ năm 2022)

 

5

Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

6

Quy hoạch phân khu xây dựng khu vực ven biển xã Vinh Mỹ

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 12

(Chuyển tiếp từ Tháng 8)

 

7

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ, vui chơi thể thao Lộc Bình

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 12

(Chuyển tiếp từ Tháng 8)

 

8

Đề án Chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh của Đài Truyền thanh cấp huyện

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Năm 2023

 

IV

CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

1

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp 

 

1

Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Phú Lộc

Phòng Tài nguyên &MT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý IV

 

2

Báo cáo tổng kết công tác Khuyến nông - Chăn nuôi thú y năm 2023, nhiệm vụ năm 2024

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý IV

 

3

Báo cáo tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý IV

 

4

Kế hoạch kiểm tra tình hình vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai tại các xã Khu III

Phòng Tài nguyên &MT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý IV (Chuyển tiếp từ Quý II)

 

2

Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

 

1

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 10

 

2

Kế hoạch tổ chức Lễ hội "Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới" năm 2024

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý IV

 

3

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở năm 2023

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 10

(Chuyển tiếp từ Quý I)

 

4

Kế hoạch tổ chức Giải cầu lông năm 2023

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 11 (Chuyển tiếp từ Quý II)

 

5

Hội diễn Công bố tác phẩm trại sáng tác "Non thiêng Bạch Mã"

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 11 (Chuyển tiếp từ Quý II)

 

3

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

1

Báo cáo kết quả quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 10

 

2

Báo cáo kết quả quả thực hiện dân vận chính quyền năm 2023

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 10

 

3

Báo cáo Công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2023

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 10

 

4

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tôn giáo, tín ngưỡng năm 2023

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 10

 

5

Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 11

 

6

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 11

 

7

Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 11

 

8

Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2023

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 11

 

9

Báo cáo kết quả công tác Tư pháp năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 11

 

10

Kế hoạch hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2023

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 11

 

11

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

12

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

13

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

14

Báo cáo kết quả thực hiện công tác Văn thư – Lưu trữ năm 2023

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 12

 

15

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác thanh niên năm 2023

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

16

Báo cáo công tác quản lý, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 12

 

17

Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện năm 2023

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý IV (Chuyển tiếp từ Quý III)

 

V

CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

1

Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp 

 

1

Chỉ thị Ban hành một số quy định tổ chức thực hiện NSNN huyện năm 2024

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

2

Quyết định dự toán và phân bổ dự toán NSNN năm 2024

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

3

Quyết định công khai dự toán NSNN năm 2024

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

2

Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

 

1

Quyết định công nhận, công nhận lại các đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2023

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý IV

 

2

Quyết định phê chuẩn kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2023

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý IV

 

3

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính 

 

1

Quyết định Điều chỉnh Quy chế phối hợp và phân công nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện.

Đội Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch
 Trần Văn Minh Quân

Tháng 10 (Chuyển tiếp từ Tháng 4)

 

2

Quyết định phê duyệt Kế hoạch Kế hoạch thanh tra năm 2024

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

3

Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

 

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý III năm 2023 của UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ thời gian đã đề ra.

2. Đề nghị các thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác Quý III năm 2023 của UBND huyện.

Đối với các chương trình, đề án, văn bản, nội dung công việc không có trong Chương trình công tác của UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có văn bản đề xuất và đăng ký qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 16 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần để trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, giải quyết./.

       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày