Tìm trên trang KT-XH
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ III NĂM 2022
15/12/2022 9:15:PM

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 về ban hành Chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện Phú Lộc; xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác Quý III năm 2022 với các nội dung chính sau:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

I

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH HUYỆN ỦY VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY (Theo Chương trình số 15-CTr/HU ngày 16/12/2021 của Huyện ủy)

1

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCHTW Đảng (khóa XII) về "công tác dân số trong tình hình mới"

Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 8

2

Sơ kết 05 năm Nghị quyết 20-NQ/TW, của BCHTW Đảng (khóa XII) về "tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân…"

Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 8

3

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2030

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 9

4

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của BCHTW Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nên kinh tế thị trường định hướng XHCN

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 9

(Chuyển tiếp từ tháng 5)

5

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW, ngày 21/7/2017 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 9

(Chuyển tiếp từ tháng 5)

 

II

CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH LỚN

1

Đề án nghiên cứu thực trạng và giải pháp kỹ thuật trong bảo tồn và phát triển Dâu tiên ở Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 7

2

Đề án nghiên cứu bảo tồn, phát triển kết hợp chế biến và thương mại hóa sản phẩm chè Truồi

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 7

3

Quy hoạch chung đô thị mới Vinh Hưng, huyện Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 8 (Chuyển tiếp từ năm 2021)

4

Đề án thành lập thị trấn La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 9

5

Quy hoạch phân khu khu vực Lộc Bình (Núi Quện), huyện Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 9 (Chuyển tiếp năm 2021)

6

Quy chế quản lý kiến trúc đô thị mới Vinh Hiền

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 9 (Chuyển tiếp từ tháng 5)

7

Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn ven đầm Cầu Hai, huyện Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 9 (Chuyển tiếp từ năm 2021)

8

Hồ sơ cắm mốc giới Quy hoạch phân khu Khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng ven biển tại xã Giang Hải và xã Vinh Hiền

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 9

III

CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

1

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

 

 

 

1

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2022

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 7

2

Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phú Lộc

Phòng Tài nguyên &MT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 8

3

Kế hoạch kiểm tra tình hình vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai tại các xã Khu I

Phòng Tài nguyên &MT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 9

4

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ các hoạt động khuyến nông - lâm - ngư năm 2023

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 9

5

Kế hoạch trồng cây dược liệu năm 2022

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý III

6

Kế hoạch kiểm tra diện tích rừng trồng do các HTX quản lý và tổ chức sản xuất lâm nghiệp

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý III

7

Kiểm tra công tác Quản lý bảo vệ rừng tự nhiên được giao cho công đông dân cư, hộ gia đình cá nhân

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý III

8

Báo cáo tổng kết công tác PCTT & TKCN năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý III

2

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

Kế hoạch kiểm tra các cơ sở hoạt động In, ấn, copy trên địa bàn huyện

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 7

2

Kế hoạch kiểm tra các đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2022

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 7

3

Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2022

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 8

4

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động Người cao tuổi năm 2022

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 9

5

Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 9

6

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý III (Chuyển tiếp từ tháng 4)

7

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý III

(Chuyển tiếp từ Quý II)

8

Kế hoạch tổ chức Hội thi tiếng hát huyện Phú Lộc

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý III

9

Kế hoạch tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh TT-Huế lần thứ XII

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý III

10

Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 49-KH/HU của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Quý III

3

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý III

2

Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở thôn, tổ dân phố

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý III

3

Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” (ngày 09/11 hằng năm)

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý III

4

Chương trình phát triển thanh niên huyện giai đoạn 2021-2030

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2022

IV

CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

1

Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp

 

 

 

1

Quyết định công khai tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 8

2

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Quyết định phân hạng trường và phân bổ số lượng người trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý III

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý III năm 2022 của UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ thời gian đã đề ra.

2. Đối với các nội dung có thời gian hoàn thành là Quý III, yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tiến hành xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể; hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện cho đến khi hoàn thành (thể hiện trong báo cáo tháng của cơ quan, đơn vị).

3. Đề nghị các thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác Quý III năm 2022 của UBND huyện.

Đối với các chương trình, đề án, văn bản, nội dung công việc không có trong Chương trình công tác của UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có văn bản đề xuất và đăng ký qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 16 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần để trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, giải quyết./.

Văn Dàng
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày