Tìm trên trang KT-XH
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ IV NĂM 2022
15/12/2022 9:16:PM

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 về ban hành Chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện Phú Lộc; xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác Quý IV năm 2022 với các nội dung chính sau:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

I

CÁC ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THƯỜNG KỲ

1

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2022 và Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 11

2

Báo cáo thực hiện các chương trình KTXH trọng điểm năm 2022, nhiệm vụ năm 2023

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 11

3

Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

4

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

5

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

6

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Công an huyện

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

7

Báo cáo công tác  chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2023

Văn Phòng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

8

Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII

Văn Phòng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

II

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KT-XH TRỌNG ĐIỂM

1

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính năm 2023

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 12

2

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô năm 2023

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

3

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị năm 2023

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

4

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch năm 2023

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 12

5

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng mỗi xã một sản phẩm năm 2023

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 12

III

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH HUYỆN ỦY VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY (Theo Chương trình số 15-CTr/HU ngày 16/12/2021 của Huyện ủy)

1

Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 11

2

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2030

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý IV (Chuyển tiếp từ tháng 9)

3

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của BCHTW Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nên kinh tế thị trường định hướng XHCN

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý IV

(Chuyển tiếp từ tháng 5)

4

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW, ngày 21/7/2017 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý IV

 (Chuyển tiếp từ tháng 5)

 

IV

CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH LỚN

1

Quy hoạch phân khu đô thị mới La Sơn

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 11

2

Đề án thành lập thị trấn La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 10 (Chuyển tiếp từ tháng 9)

3

Quy hoạch phân khu khu vực Lộc Bình (Núi Quện), huyện Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 12 (Chuyển tiếp năm 2021)

4

Quy chế quản lý kiến trúc đô thị mới Vinh Hiền

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 11 (Chuyển tiếp từ tháng 5)

5

Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn ven đầm Cầu Hai, huyện Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 12 (Chuyển tiếp từ năm 2021)

6

Dự án bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện, đường xã năm 2022

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Quý IV (Chuyển tiếp từ tháng 5)

7

Hồ sơ cắm mốc giới Quy hoạch phân khu Khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng ven biển tại xã Giang Hải và xã Vinh Hiền

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Năm 2022

V

CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

1

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

 

 

 

1

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin LMLM cho gia súc 2022 (đợt 2)

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 10

2

Kế hoạch hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2022

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 11

3

Kế hoạch kiểm tra tình hình vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai tại các xã Khu I

Phòng Tài nguyên &MT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 11

(Chuyển tiếp từ tháng 9)

4

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phú Lộc

Phòng Tài nguyên &MT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý IV

5

Báo cáo tổng kết công tác Khuyến nông - Chăn nuôi thú y năm 2022, nhiệm vụ năm 2023

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý IV

6

Báo cáo tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý IV

7

Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý IV (Chuyển tiếp từ tháng 9)

8

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ các hoạt động khuyến nông - lâm - ngư năm 2023

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý IV (Chuyển tiếp từ tháng 9)

9

Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phú Lộc

Phòng Tài nguyên &MT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Năm 2022

2

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 10

2

Kế hoạch tổ chức lễ kỉ niệm 40 ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982 -20/11/2022)

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Quý IV

3

Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác Văn học Nghệ thuật “Xứ Truồi ngọt mít thơm dâu”

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý IV

3

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Chương trình phát triển thanh niên huyện giai đoạn 2021-2030

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2022

2

Báo cáo Chương trình cải cách hành chính năm 2022

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 10

3

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 11

4

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 11

5

Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2022

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 11

6

Báo cáo tổng kết công tác Tư pháp năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 11

7

Kế hoạch thanh tra năm 2023

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

8

Kế hoạch duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại UBND huyện năm 2023

Văn Phòng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 12

9

Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO năm 2023

Văn Phòng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 12

10

Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Văn Phòng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 12

11

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 12

12

Báo cáo Công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2022

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý IV

13

Báo cáo kết quả thực hiện dân vận chính quyền năm 2022

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý IV

14

Báo cáo tình hình biên chế năm 2022 và kế hoạch biên chế 2023

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý IV

15

Kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện năm 2022

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý IV

16

Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý IV

17

Báo cáo tổng kết công tác PBGDPL năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý IV

18

Báo cáo công tác quản lý, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý IV

19

Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý IV (Chuyển tiếp từ Quý III)

20

Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở thôn, tổ dân phố

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý IV (Chuyển tiếp từ Quý III)

VI

CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

1

Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp

 

 

 

1

Chỉ thị Ban hành một số quy định tổ chức thực hiện NSNN huyện năm 2023

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

2

Quyết định dự toán và phân bổ dự toán NSNN năm 2023

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

3

Quyết định công khai dự toán NSNN năm 2023

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

2

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ cấp huyện năm 2022

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Quý IV

2

Quyết định công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2022 đối với các xã, thị trấn

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Quý IV

3

Quyết định công nhận, công nhận lại các đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2022

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý IV

4

Quyết định phê chuẩn kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2022

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý IV

3

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý IV năm 2022 của UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ thời gian đã đề ra.

2. Đối với các nội dung có thời gian hoàn thành là Quý IV, yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tiến hành xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể; hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện cho đến khi hoàn thành (thể hiện trong báo cáo tháng của cơ quan, đơn vị).

3. Đề nghị các thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác Quý IV năm 2022 của UBND huyện.

Đối với các chương trình, đề án, văn bản, nội dung công việc không có trong Chương trình công tác của UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có văn bản đề xuất và đăng ký qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 16 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần để trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, giải quyết./.

Văn Dàng
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày