Tìm trên trang KT-XH
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
15/01/2018 4:00:PM

          Căn cứ Chương trình công tác năm 2018 và danh mục chương trình, đề án thực hiện trong năm 2018; xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác Quý I năm 2018 với các nội dung chính sau:

TT

NỘI DUNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

I

CHƯƠNG TRÌNH KT- XH TRỌNG ĐIỂM

     1           

Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính năm 2018

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

     2           

Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô và các dự án trên địa bàn huyện năm 2018

Phòng Kinh tế

và Hạ tầng

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

     3           

Kế hoạch thực hiện Chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị năm 2018

Phòng Kinh tế

và Hạ tầng

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Tháng 01

     4           

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch năm 2018

Phòng Kinh tế

và Hạ tầng

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 01

     5           

Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội năm 2018

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 01

II

CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH LỚN

     1           

Dự án cải tạo cây xanh dải phân cách các tuyến đường thị trấn Phú Lộc

Đội Quản lý

đô thị

Phó Chủ tịch

 Phan Công Mẫn

Tháng 3

     2           

Đề án tăng cường quản lý quy hoạch, sử dụng đất và tài nguyên môi trường giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Phòng Tài nguyên và MT

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

(trước ngày 10/3/2018)

     3           

Đề án chuyển trường THCS thị trấn Phú Lộc đến địa điểm mới

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Quý I

     4           

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020

Phòng Tài nguyên và MT

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

     5           

Dự án Di dời các hộ dân trong phạm vi bán kính 300m tính từ Bãi chôn lấp chất thải rắn xã Lộc Thủy.

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

     6           

Quy hoạch tổng thể các điểm du lịch huyện giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Quý I, II

     7           

Dự án đường và cầu liên thôn Bình An - Thuận Hóa, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

     8           

Khu quy hoạch Phố chợ và chợ Lộc Bổn

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

     9           

Dự án Cải tạo, sửa chữa đường ven sông Truồi về khu di tích kháng chiến Đình Bàn Môn

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

  10         

Dự án kè chống xói lở bờ sông Nong, huyện Phú Lộc

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

  11         

Dự án đập ngăn mặn, giữ ngọt xã Lộc Thuỷ

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

  12         

Dự án trụ sở HĐND và UBND xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

  13         

Dự án kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học huyện Phú Lộc

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

  14         

Dự án đường nối từ Quốc lộ 1A vào Vườn quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2018

  15         

Dự án thuộc nguồn vốn ODA của Chính phủ Đại công quốc Luxembourg

Ban Thực hiện Dự án VIE/033

/UBND các xã

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

III

CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

1.

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

     1           

Kế hoạch hoạt động khuyến công và thương mại năm 2018

Phòng Kinh tế

và Hạ tầng

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 01

     2           

Kế hoạch kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng

Phòng Kinh tế                      và Hạ tầng

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Tháng 01

     3           

Kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện

Đội Quản lý

đô thị

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Tháng 01

     4           

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2018

Trạm Chăn nuôi và Thú y

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 01

     5           

Kế hoạch trồng cây Tết Nguyên đán

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 01

     6           

Kế hoạch thực hiện Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với đất trồng lúa bị thiếu nước trên địa bàn huyện năm 2018

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 02

     7           

Kế hoạch thống kê đất đai năm 2017

Phòng Tài nguyên và MT

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 02

     8           

Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện năm 2018

Hạt Kiểm lâm

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 3

     9           

Phương án huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng năm 2018

Hạt Kiểm lâm

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 3

  10         

Kế hoạch kiểm tra sản xuất cây giống lâm nghiệp năm 2018

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 3

  11         

Báo cáo thống kê đất đai năm 2017

Phòng Tài nguyên và MT

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 3

  12         

Kế hoạch kiểm tra, xử lý việc nuôi tôm thẻ chân trắng trên đầm phá vi phạm Quyết định số 72/2014/QÐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 3

  13         

Kế hoạch kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện

Hạt Kiểm lâm

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 3

2.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

     1           

Kế hoạch gặp mặt đầu xuân 2018

Văn phòng

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

     2           

Kế hoạch thực hiện Đề án trường đạt chuẩn Quốc gia

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Tháng 01

     3           

Báo cáo công tác văn thư - lưu trữ năm 2017

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 01

     4           

Kế hoạch công tác thanh niên năm 2018

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 01

     5           

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

     6           

Kế hoạch giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên

Trung tâm DS-KHHGĐ

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 01

     7           

Kế hoạch xây dựng mô hình "Xã, thị trấn cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên"

Trung tâm DS-KHHGĐ

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 01

     8           

Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2018

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 01

     9           

 Kế hoạch xuất khẩu lao động năm 2018

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 01

  10         

Kế hoạch Tổ chức Đại hội TDTT huyện Phú Lộc năm 2018

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 01

  11         

Kế hoạch tham gia các môn thi đấu nằm trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh năm 2018

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 01

  12         

Kế hoạch tham dự Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh năm 2018

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 01

  13         

Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn năm 2018

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 01

  14         

Kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động quảng cáo, lắp đặt biển hiệu trên địa bàn huyện.

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 01

  15         

Kế hoạch kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa công cộng và trò chơi điện tử trên địa bàn huyện.

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 01

  16         

Kế hoạch kiểm tra hệ thống phát thanh, truyền hình năm 2018

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 01

  17         

Kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh trình trạng chèo kéo du khách, bán hàng rong, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác cứu hộ, cứu nạn... tại các điểm kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 01

  18         

Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, cảnh báo công tác cứu hộ, cứu nạn tại các bãi biển, sông, suối, hồ trên địa bàn huyện

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 01

  19         

Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2018

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 02

  20         

 Kế hoạch phòng chống tệ nạn xã hội 2018

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 02

  21         

Kế hoạch chiến dịch truyền thông, lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/ KHHGĐ

Trung tâm DS-KHHGĐ

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 02

  22         

Kế hoạch công tác văn thư – lưu trữ năm 2018

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 02

  23         

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ lần thứ 20

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 3

  24         

 Kế hoạch bảo vệ giáo dục và chăm sóc trẻ em năm 2018

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 3

  25         

 Kế hoạch bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 3

  26         

 Kế hoạch xây dựng mô hình xã, thị trấn phù hợp trẻ em năm 2018

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 3

  27         

Kế hoạch tham gia giải việt dã tranh cúp báo Thừa Thiên Huế năm 2018

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 3

  28         

Kế hoạch tổ chức giải Việt dã truyền thống huyện Phú Lộc năm 2018.

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 3

  29         

Kế hoạch tham gia giải việt dã tranh cúp báo Thừa Thiên Huế năm 2018

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 3

  30         

Kế hoạch tổ chức giải đua Ghe truyền thống hưởng ứng Festival Huế năm 2018

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 3

3.

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

     1           

Báo cáo đánh giá, xếp loại công tác CCHC huyện năm 2017

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

     2           

Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO tại UBND các xã, thị trấn năm 2018

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

     3           

Kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển điều động Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng năm 2017 - 2018

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

     4           

Kế hoạch duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại UBND huyện năm 2018

Văn Phòng

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 01

     5           

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Văn Phòng

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 01

     6           

Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Văn Phòng

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 01

     7           

Kế hoạch phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Công an huyện

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 01

     8           

Báo cáo tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện năm 2017, kế hoạch năm 2018

Công an huyện

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 01

     9           

Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2017 và ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2018

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

  10         

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2018

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 01

  11         

Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông năm 2018

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 01

  12         

Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL năm 2018

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 01

  13         

Kế hoạch thực hiện Đề án 452

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 01

  14         

Kế hoạch xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 01

  15         

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 01

  16         

Kế hoạch theo dõi công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 01

  17         

Kế hoạch thực hiện việc theo dõi công tác bồi thường của Nhà nước

Phòng Tư pháp

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

  18         

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thanh tra huyện

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 02

  19         

Báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập

Thanh tra huyện

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 3

  20         

Kế hoạch tổ chức lễ ra quân huấn luyện

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 3

  21         

Nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 3

(trước ngày 10/3/2018)

  22         

Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, công vụ, công chức năm 2018

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 3

IV

CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

 

1.

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

     1           

Chỉ thị triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2018

Chi cục thuế

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

     2           

Chỉ thị về tăng cường công tác an toàn điện, tiết kiệm điện năm 2018

Phòng Kinh tế

và Hạ tầng

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 01

     3           

Chỉ thị tăng cường quản lý đầu tư xây dựng năm 2018

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Tháng 01

     4           

Chỉ thị tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

     5           

Quyết định ban hành một số quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước huyện năm 2018

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

     6           

Chỉ thị tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Phòng Kinh tế

và Hạ tầng

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 02

     7           

Quyết định sửa đổi Quy chế phân công trong công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng

Đội quản lý đô thị

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Tháng 02

     8           

Chỉ thị tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng  trên địa bàn năm 2018

Hạt Kiểm lâm

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 3

     9           

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý việc nuôi tôm thẻ chân trắng trên đầm phá theo Quyết định số 72/2014/QÐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 3

  10         

Chỉ thị tăng cường biện pháp xử lý vi phạm trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn huyện

Đội Quản lý

đô thị

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Tháng 3

  11         

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thực hiện các hoạt động Khuyến nông lâm ngư trên địa bàn huyện năm 2018

Trạm Khuyến nông lâm ngư

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 3

2.

Lĩnh vực Văn hóa – xã hội

   1           

Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện các chi tiêu kinh tế - xã hội 2018

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

     2           

 Chỉ thị về việc tăng cường công tác kiểm tra, cảnh báo cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống đuối nước tại các bãi biển, sông, suối, hồ trên địa bàn huyện

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 01

     3           

Quyết định sửa đổi Quy chế thi đua, khen thưởng huyện

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 3

3.

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

     1           

Chỉ thị về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2018

Công an huyện

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

     2           

Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dip Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các Lễ hội Xuân năm 2018

Phòng Kinh tế

và Hạ tầng

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 02

     3           

Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện năm 2018

Phòng Kinh tế

và Hạ tầng

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 02

     4           

Quyết định về việc chỉ tiêu giao quân năm 2018

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

     5           

Quyết định giao chỉ tiêu tập huấn, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2018

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 3

 

Ghi chú: Căn cứ tình hình thực tế, Chương trình công tác Quý I/2018 có thay đổi một số nội dung so với Chương trình công tác năm 2018 đã ban hành.

Các nội dung tại Chương trình công tác năm 2018 có thay đổi như sau:

- Mục IV.1.6: thay đổi thời gian thực hiện từ tháng 01 thành tháng 10.

- Mục IV.1.12: thay đổi thời gian thực hiện từ tháng 3 thành tháng 4.

- Mục IV.1.14: thay đổi thời gian thực hiện từ tháng 4 thành tháng 3.

- Mục IV.1.15: thay đổi thời gian thực hiện từ tháng 4 thành tháng 3.

- Mục IV.1.11: thay đổi tên Kế hoạch từ “Kế hoạch kiểm tra sản xuất cây lâm nghiệp năm 2018” thành “Kế hoạch kiểm tra sản xuất cây giống lâm nghiệp năm 2018”.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý I năm 2018 của UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ thời gian đã đề ra.

2. Đề nghị các thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác Quý I năm 2018 của UBND huyện.

Đối với các chương trình, đề án, văn bản, nội dung công việc không có trong Chương trình công tác của UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có văn bản đề xuất và đăng ký qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 16 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần để trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, giải quyết./.

Phương Thảo
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày