Tìm trên trang KT-XH
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ I NĂM 2022
01/07/2022 7:50:PM

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 về ban hành Chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện Phú Lộc; xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác Quý I năm 2022 với các nội dung chính sau:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

I

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH HUYỆN ỦY (Theo Chương trình số 03-CTr/HU ngày 15/12/2020 của Huyện ủy)

1

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 3

2

Tổng kết Nghị quyết 04-NQ/HU, ngày 10/5/2016 của Huyện ủy về đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020; phương hướng phát triển đô thị trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 3

II

CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH LỚN

1

Đề án bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trên địa bàn huyện Phú Lộc

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Quý I

2

Hồ sơ cắm mốc giới Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Năm 2022

3

Hồ sơ cắm mốc giới Quy hoạch phân khu Khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng ven biển tại xã Giang Hải và xã Vinh Hiền

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Năm 2022

III

CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

1

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

 

 

 

1

Kế hoạch trồng cây Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 01

2

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2022

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 01

3

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật về trật tự ATGT năm 2022

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

4

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 14/10/2021 của Huyện ủy về phát triển dịch vụ - du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

5

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy Phú Lộc về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 01

6

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 25-KH/HU ngày 14/10/2021 về việc thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 09/8/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn về khoa học - công nghệ giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 01

7

Kế hoạch Khuyến công - Thương mại năm 2022

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

8

Kế hoạch kiểm tra chất lượng công trình xây dựng năm 2022

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 02

9

Kế hoạch kiểm tra điều kiện kinh doanh các cửa hàng bán lẻ LPG chai

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 3

10

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Dại cho Chó Mèo 2022

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 3

11

Kế hoạch  thực hiện đề án chăn nuôi lợn an toàn sinh học năm 2022

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

12

Kế hoạch triển khai hưởng ứng trồng 01 tỷ cây xanh

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

13

Kế hoạch thực hiện Đề án khai thác mặt nước Đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

14

Kế hoạch kiểm tra tình hình vi phạm về khai thác và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện.

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

15

Kế hoạch kiểm tra nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

16

Kế hoạch thống kê đất đai 2021 huyện Phú Lộc

Phòng Tài nguyên &MT

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý I

17

Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phú Lộc

Phòng Tài nguyên &MT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Năm 2022

2

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

Kế hoạch tổ chức các ngày Lễ lớn năm 2022

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

2

Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2022

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

3

Kế hoạch đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động năm 2022

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

4

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

5

Kế hoạch kiểm tra hệ thống phát thanh, truyền hình năm 2022

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 02

6

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 3

7

Kế hoạch phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2022

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 3

8

Kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh tình trạng chèo kéo du khách, bán hàng rong, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác cứu hộ, cứu nạn... tại các điểm kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 3

9

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2022

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 3

10

Kế hoạch xây dựng mô hình xã, thị trấn phù hợp trẻ em năm 2022

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 3

11

Kế hoạch Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2022

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 3

12

Kế hoạch kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn huyện

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 3

13

Kế hoạch Giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông đến 2025

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Quý I

14

Kế hoạch công tác Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ năm 2022

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Quý I

3

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Kế hoạch kiểm tra Cải cách hành chính, văn hóa công vụ năm 2022

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

2

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Văn Phòng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

3

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng án bộ, công chức, viên chức năm 2022

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

4

Kế hoạch triển khai duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2022

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 01

5

Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL năm 2022

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

6

Kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL năm 2022

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

7

Kế hoạch theo dõi thi hành Pháp luật trên địa bàn huyện năm 2022

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

8

Kế hoạch thực hiện công tác Hòa giải ở cơ sở năm 2022

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

9

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

10

Kế hoạch thực hiện công tác Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

11

Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2022

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

12

Kế hoạch triển khai đợt cao điểm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thời gian trước, trong, sau Tết Nguyên đán và các Lễ hội Xuân năm 2022 trên địa bàn huyện

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

13

 Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 3

14

Báo cáo kê khai tài sản, thu nhập năm 2021

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 3

15

Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn huyện năm 2022

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý I

16

Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL năm 2022

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý I

17

Tổ chức hội nghị triển khai các văn bản Luật

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý I

18

Kế hoạch thực hiện Đề án 452

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý I

19

Kế hoạch thực hiện đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý I

20

Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2022

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý I

21

Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý I

22

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý I

23

Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ quản lý trường học

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý I

24

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện năm 2022

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý I

25

Kế hoạch Dân vận chính quyền năm 2022

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý I

26

Kế hoạch Văn thư - Lưu trữ năm 2022

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

27

Kế hoạch sắp xếp, chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện năm 2022

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

28

Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năm 2022

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý I

29

Chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP.

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý I

30

Chương trình phát triển thanh niên huyện giai đoạn 2021-2030

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý I

31

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý I

IV

CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

1

Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp

 

 

 

1

Quyết định triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế năm 2022

Văn Phòng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

2

Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc

Văn Phòng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

3

Chỉ thị tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

4

Chỉ thị về tăng cường công tác an toàn điện, tiết kiệm điện năm 2022

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

5

Chỉ thị tăng cường quản lý đầu tư xây dựng năm 2022

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

6

Chỉ thị tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 02

7

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện năm 2022

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 02

8

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thực hiện các hoạt động Khuyến nông lâm ngư trên địa bàn huyện năm 2022

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

9

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý khai thác và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

2

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

 Chỉ thị về việc tăng cường công tác kiểm tra, cảnh báo cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống đuối nước tại các bãi biển, sông, suối, hồ trên địa bàn huyện

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 02

2

Công nhận “Đơn vị học tập” cho các đơn vị cấp huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Quý I

3

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các Lễ hội Xuân và Năm An toàn giao thông 2022

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

2

Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND và UBND huyện còn hiệu lực, hết hiệu lực năm 2021

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

3

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 01

4

Quyết định phân bổ biên chế và số lượng làm việc cho các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện năm 2022

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý I

5

Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý I

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý I năm 2022 của UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ thời gian đã đề ra.

2. Đề nghị các thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác Quý I năm 2022 của UBND huyện.

Đối với các chương trình, đề án, văn bản, nội dung công việc không có trong Chương trình công tác của UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có văn bản đề xuất và đăng ký qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 16 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần để trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, giải quyết./.

Văn Dàng
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày