Tìm trên trang KT-XH
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
14/11/2021 4:27:PM

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 về ban hành Chương trình công tác năm 2021 của UBND huyện Phú Lộc; xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác Quý IV năm 2021 với các nội dung chính sau:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

 

I

CÁC ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THƯỜNG KỲ

1

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2021 và Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

2

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển giai đoạn 2021 – 2025 (kèm Tờ trình gửi HĐND huyện)

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

3

Báo cáo thực hiện các chương trình KTXH trọng điểm năm 2021, nhiệm vụ năm 2022

Phòng
Tài chính - KH

Các Phó Chủ tịch
theo phân công

Tháng 12

 

4

Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

5

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

6

Báo cáo kết quả hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

7

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Công an huyện

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

8

Báo cáo công tác  chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2022

Văn Phòng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

9

Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu tại kỳ họp giữa năm 2021, HĐND huyện khóa XII

Văn Phòng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

II

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KT-XH TRỌNG ĐIỂM

1

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính năm 2022

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

2

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô năm 2022

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 12

 

3

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị năm 2022

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 12

 

4

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch năm 2022

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 12

 

5

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng mỗi xã một sản phẩm năm 2022

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 12

 

III

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH HUYỆN ỦY (Theo Chương trình số 03-CTr/HU ngày 15/12/2020 của Huyện ủy)

1

Đề án phát triển mô hình cây dược liệu vùng gò đồi huyện Phú Lộc

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 11 (chuyển tiếp từ tháng 9)

 

2

Đề án “Nâng cao chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu ở các trường học trên địa bàn huyện Phú Lộc”

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

Trần Văn Minh Quân

Quý IV (chuyển tiếp từ tháng 8)

 

3

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 11

 

4

Chương trình hành động thực hiện NQ của Tỉnh ủy về phát triển khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến 2030

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 11

 

IV

CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH LỚN

1

Quy hoạch chung đô thị mới Vinh Hưng, huyện Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 10

 

2

Đề án công nhận đô thị mới Vinh Hiền, huyện Phú Lộc đạt tiêu chí đô thị loại V

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 10

 

3

Quy hoạch phân khu khu vực Lộc Bình (Núi Quện), huyện Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 10

 

4

Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn ven đầm Cầu Hai, huyện Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12 (chuyển tiếp từ tháng 9)

 

5

Hồ sơ khu vực phát triển đô thị đã được công nhận là đô thị loại V tại thị trấn Phú Lộc và đô thị La Sơn

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12 (chuyển tiếp từ tháng 9)

 

6

Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch

Trần Văn Minh Quân

Tháng 12 (chuyển tiếp từ tháng 9)

 

7

Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Lăng Cô

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch

Trần Văn Minh Quân

Tháng 12 (chuyển tiếp từ tháng 9)

 

8

Hồ sơ cắm mốc quy hoạch 03 đô thị La Sơn, Vinh Hiền, thị trấn Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch

Trần Văn Minh Quân

Năm 2021

 

9

Xây dựng 1 trường bắn cơ bản cấp xã Khu 3

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2021

 

V

CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

a)

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

 

 

 

 

1

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin LMLM cho gia súc 2021 (đợt 2)

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 10

 

2

Báo cáo tổng kết công tác Khuyến nông - Chăn nuôi thú y năm 2021, nhiệm vụ năm 2022

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý IV

 

3

Báo cáo tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý IV

 

4

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ các hoạt động khuyến nông - lâm - ngư năm 2022

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý IV (chuyển tiếp từ tháng 9)

 

5

Kế hoạch rà soát bổ sung các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình HĐND tỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình UBND tỉnh

Phòng Tài nguyên &MT

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý IV (chuyển tiếp từ Quý II)

 

b)

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

 

1

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 10

 

2

Kế hoạch tổ chức  giải bóng đá Nam 11 người

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý IV (chuyển từ quý III)

 

3

Kế hoạch tổ chức giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng năm 2021

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý IV

 

4

Kế hoạch tổ chức thông tin truyền thông lưu động

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý IV

 

5

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động  Người cao tuổi năm 2021

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý IV (chuyển tiếp từ tháng 9)

 

c)

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

 

1

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

2

Kế hoạch thanh tra năm 2022

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 12

 

3

Kế hoạch duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại UBND huyện năm 2022

Văn Phòng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 12

 

4

Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO năm 2022

Văn Phòng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 12

 

5

Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Văn Phòng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 12

 

6

Báo cáo Công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2021

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý IV

 

7

Báo cáo kết quả thực hiện dân vận chính quyền năm 2021

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý IV

 

8

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý IV

 

9

Báo cáo tổng kết công tác PBGDPL năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý IV

 

10

Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2021

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý IV

 

11

Báo cáo công tác quản lý, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý IV

 

12

Báo cáo tổng kết công tác Tư pháp năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý IV

 

VI

CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

a)

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

 

1

Quyết định phê chuẩn kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2021

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý IV

 

2

Quyết định công nhận, công nhận lại các đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2021

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý IV (Chuyển tiếp từ Quý III)

 

b)

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

 

1

Quyết định ban hành Chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2021

 

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý IV năm 2021 của UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ thời gian đã đề ra.

2. Đề nghị các thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác Quý IV năm 2021 của UBND huyện.

Đối với các chương trình, đề án, văn bản, nội dung công việc không có trong Chương trình công tác của UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có văn bản đề xuất và đăng ký qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 16 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần để trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, giải quyết./.

Trương Dàng
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày