Tìm trên trang KT-XH
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ III NĂM 2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (ĐIỀU CHỈNH)
02/09/2021 10:33:AM

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 về ban hành Chương trình công tác năm 2021 của UBND huyện Phú Lộc; Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc nhiệm kỳ 2021-2026; xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện điều chỉnh Chương trình công tác Quý III năm 2021 với các nội dung chính sau:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

I

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH HUYỆN ỦY (Theo Chương trình số 03-CTr/HU ngày 15/12/2020 và Công văn 155-CV/HU ngày 12/8/2021 của Huyện ủy)

1

Đề án phát triển mô hình dược liệu tại vùng đệm Vườn Quốc gia Bạch Mã

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tuần 2 tháng 9

2

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/HU, ngày 10/7/2017 về phát triển dịch vụ - du lịch giai đoạn 2017-2021 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tuần 2 tháng 9

3

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Chương trình hành động số 06-NQ/HU, ngày 10/10/2011 của Huyện ủy về “đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2021; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030”

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tuần 2 tháng 9

4

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 24/5/2021 của  Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tuần 2 tháng 9

5

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU, ngày 09/8/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn về khoa học - công nghệ giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tuần 2 tháng 9

6

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 24/5/2021 của  Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tuần 2 tháng 9

7

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 09/8/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Trung tâm Y tế huyện

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tuần 2 tháng 9

8

Đề án “Nâng cao chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu ở các trường học trên địa bàn huyện Phú Lộc”

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

Trần Văn Minh Quân

Tháng 8

9

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2011 - 2021 và phương hướng giai đoạn 2022 - 2025

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tuần 2 tháng 9

II

CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH LỚN

1

Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn ven đầm Cầu Hai, huyện Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch

Trần Văn Minh Quân

Tháng 9

2

Hồ sơ khu vực phát triển đô thị đã được công nhận là đô thị loại V tại thị trấn Phú Lộc và đô thị La Sơn

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch

Trần Văn Minh Quân

Tháng 9

3

Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch

Trần Văn Minh Quân

Tháng 9

4

Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Lăng Cô

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch

Trần Văn Minh Quân

Tháng 9

5

Hồ sơ cắm mốc quy hoạch 03 đô thị La Sơn, Vinh Hiền, thị trấn Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch

Trần Văn Minh Quân

Năm 2021

6

Xây dựng 1 trường bắn cơ bản cấp xã Khu 3

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2021

III

CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

a)

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

 

 

 

1

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2021

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 7

2

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ các hoạt động khuyến nông - lâm - ngư năm 2022

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 9

3

Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên giao cho cộng đồng dân cư, thôn

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý III

4

Báo cáo tổng kết công tác PCTT & TKCN năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý III

5

Kế hoạch rà soát bổ sung các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình HĐND tỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình UBND tỉnh

Phòng Tài nguyên &MT

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý IV (chuyển tiếp từ Quý II)

b)

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

Kế hoạch kiểm tra các cơ sở hoạt động In, ấn, copy trên địa bàn huyện

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 7

2

Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2021

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 8

3

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động  Người cao tuổi năm 2021

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 9

4

Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 9

5

Kế hoạch điều tra Cung – Cầu lao động năm 2021

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 9 (Chuyển tiếp từ Quý II)

c)

Lĩnh vực nội vụ, cải cách hành chính

 

 

 

1

Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” (ngày 09/11 hằng năm)

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý III

2

Kế hoạch học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2021 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý III

(Chuyển tiếp từ Quý II)

3

Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác thanh niên năm 2021

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2021 (Chuyển tiếp từ Quý I)

IV

CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

a)

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

Quyết định công nhận, công nhận lại các đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2021

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý III

b)

Lĩnh vực nội vụ, cải cách hành chính

 

 

 

1

Quyết định Số lượng người trong các đơn vị trường học huyện

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý III

2

Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện năm 2020 (thu hẹp hoặc mở rộng)

Văn phòng

Phó Chủ tịch

Trần Văn Minh Quân

Quý III

3

Quyết định ban hành Chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch

Trần Văn Minh Quân

Năm 2021

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chương trình này thay thế Chương trình công tác Quý III năm 2021 của UBND huyện đã ban hành tại Chương trình số 2875/CTr-UBND ngày 13/7/2021.

2. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý III năm 2021 của UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ thời gian đã đề ra.

3. Đề nghị các thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác Quý III năm 2021 của UBND huyện.

Đối với các chương trình, đề án, văn bản, nội dung công việc không có trong Chương trình công tác của UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có văn bản đề xuất và đăng ký qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 16 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần để trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, giải quyết./.

       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày