Tìm trên trang KT-XH
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
10/07/2021 6:32:PM

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 về ban hành Chương trình công tác năm 2021 của UBND huyện Phú Lộc; xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác Quý II năm 2021 với các nội dung chính sau:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

I

CÁC ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THƯỜNG KỲ

1

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ KTXH 6 tháng  đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

2

Báo cáo thực hiện các chương trình KTXH trọng điểm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Phòng
Tài chính - KH

Các Phó Chủ tịch
theo phân công

Tháng 6

3

Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

4

Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

5

Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XI

Văn Phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

6

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2021

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

7

Báo cáo kết quả hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

8

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Công an huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

9

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Văn Phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

10

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2022

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

II

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH HUYỆN ỦY (Theo Chương trình số 03-CTr/HU ngày 15/12/2020 của Huyện ủy)

1

Chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2026

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Năm 2021 (Chuyển tiếp từ Tháng 1)

2

Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch giai đoạn 2021-2025 (Theo Chương trình số 01-CTr/HU ngày 21/9/2020 của Huyện ủy)

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 5

3

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU ngày 10/5/2016 của Huyện ủy về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 5 (Chuyển tiếp từ Quý I)

III

CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH LỚN

1

Dự án bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện, đường xã năm 2021

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 5

2

Quy hoạch phân khu Khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng ven biển xã Giang Hải và xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 6

3

Hồ sơ cắm mốc quy hoạch 03 đô thị La Sơn, Vinh Hiền, thị trấn Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2021

4

Xây dựng 1 trường bắn cơ bản cấp xã Khu 3

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2021

VI

CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

1

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

 

 

 

1

Kế hoạch triển khai công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường năm 2021

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 4

2

Kế hoạch thực hiện đề án chăn nuôi lợn an toàn sinh học năm
2021

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 6 (Chuyển tiếp từ Quý I)

3

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý II

4

Kế hoạch rà soát bổ sung các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình HĐND tỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình UBND tỉnh

Phòng Tài nguyên &MT

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý II

2

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

Kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động quảng cáo, lắp đặt biển hiệu trên địa bàn huyện.

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 4

2

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động lần thứ 5 năm 2021

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 4

3

Kế hoạch tham gia “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, tại huyện Nam Đông, năm 2021”

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 5

4

Kế  hoạch tổ chức tháng hành động Vì trẻ em năm 2021

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 5

5

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 6

6

Kế hoạch phòng chống tệ nạn xã hội 2021

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Quý II (Chuyển tiếp từ Quý I)

7

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ BHXH, BHYT năm 2021

BHXH huyện

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Quý II (Chuyển tiếp từ Quý I)

8

Kế hoạch thực hiện công tác dân số - KHHGĐ năm 2021

Trung tâm Y tế huyện

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Quý II (Chuyển tiếp từ Quý I)

9

Kế hoạch điều tra Cung – Cầu lao động năm 2021

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý II

10

Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, cảnh báo công tác cứu hộ, cứu nạn tại các bãi biển, sông, suối, hồ trên địa bàn huyện

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý II

11

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý II

3

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 4

2

Báo cáo kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 5 (Chuyển tiếp từ tháng 3)

3

Kế hoạch ứng dụng CNTT và xây dựng chính quyền điện tử cấp huyện năm 2021

Văn Phòng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Quý II (Chuyển tiếp từ Quý I)

4

Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác thanh niên năm 2021

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý II (Chuyển tiếp từ Quý I)

5

Kế hoạch học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2021 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý II

6

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp, luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý II

7

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” năm 2021

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý II

8

Kế hoạch Triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2021

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý II

9

Kế hoạch kiểm tra tình hình chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác Tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý II

10

Kế hoạch triển khai Đề án sắp xếp, chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống các cơ quan, đơn vị

Phòng Nội vụ R

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Năm 2021

V

CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

1

Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp

 

 

 

1

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thực hiện các hoạt động Khuyến nông lâm ngư trên địa bàn huyện năm 2021

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý II (Chuyển tiếp từ tháng 01)

2

Chỉ thị tăng cường quản lý đầu tư xây dựng năm 2021

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý II (Chuyển tiếp từ Quý I)

3

Chỉ thị tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý II (Chuyển tiếp từ Quý I)

2

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Kiểm tra Cải cách hành chính, văn hóa công vụ năm 2021

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý II

2

Quyết định ban hành Chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2021

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý II năm 2021 của UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ thời gian đã đề ra.

2. Đề nghị các thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác Quý II năm 2021 của UBND huyện.

Văn Dàng
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày