Tìm trên trang KT-XH
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
10/07/2021 5:52:PM

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 về ban hành Chương trình công tác năm 2021 của UBND huyện Phú Lộc; xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác Quý I năm 2021 với các nội dung chính sau:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

I

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KT-XH TRỌNG ĐIỂM

1

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính năm 2021

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 1

2

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô năm 2021

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 1

3

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị năm 2021

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 1

4

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch năm 2021

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 1

5

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng mỗi xã một sản phẩm năm 2021

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 1 (2021)

II

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH HUYỆN ỦY (Theo Chương trình số 03-CTr/HU ngày 15/12/2020 của Huyện ủy)

1

Chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2026

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 01 (chuyển 2021)

2

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/HU ngày 28/6/2016 của Huyện ủy về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, giai đoạn 2016-2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

3

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

4

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU ngày 10/5/2016 của Huyện ủy về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 5 (Chuyển tiếp từ Quý I)

III

CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH LỚN

1

Đề án Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý I

2

Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 3 (chuyển tiếp năm 2020)

IV

CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

1

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

 

 

 

1

Kế hoạch trồng cây Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 01

2

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2021

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 01

3

Kế hoạch thực hiện đề án sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện năm 2021

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 01

4

Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2021

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 01

5

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật về trật tự ATGT năm 2021

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 01

6

Kế hoạch Khuyến công -Thương mại năm 2021

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 02

7

Kế hoạch kiểm tra chất lượng công trình xây dựng năm 2021

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 02

8

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Dại cho Chó Mèo 2021

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 3

9

Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án đề nghị công nghận đô thị mới Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí đô thị loại V

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý I

10

Kế hoạch thực hiện đề án chăn nuôi lợn an toàn sinh học năm
2021

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 6 (Chuyển tiếp từ Quý I)

11

Kế hoạch thực hiện Đề án khai thác mặt nước Đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

12

Kế hoạch kiểm tra việc sắp xếp lại nghề nuôi cá lồng trên địa bàn huyện

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

13

Kế hoạch kiểm tra, xử lý việc nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn huyện

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

14

Kế hoạch kiểm tra nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

15

Kế hoạch kiểm kê đất đai 2020

Phòng Tài nguyên &MT

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý I

2

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

Kế hoạch tổ chức các ngày Lễ lớn năm 2021

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 01

2

Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2021

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

3

Kế hoạch đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động năm 2021

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

4

Kế hoạch cải tạo, sắp xếp dây thuê bao viễn thông trên địa bàn huyện năm 2021

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 02

5

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 02

6

Kế hoạch phòng chống tệ nạn xã hội 2021

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Qíu II (Chuyển tiếp từ Quý I)

7

Kế hoạch kiểm tra hệ thống phát thanh, truyền hình năm 2021

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 02

8

Kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh trình trạng chèo kéo du khách, bán hàng rong, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác cứu hộ, cứu nạn... tại các điểm kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 3

9

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2021

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 3

10

Kế hoạch Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2021

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 3

11

Kế hoạch tổ chức giải Việt dã truyền thống huyện 2021 và tham gia giải Việt dã tranh cúp báo Thừa Thiên Huế tại Huế

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

12

Kế hoạch kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn huyện

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

13

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ BHXH, BHYT năm 2021

BHXH huyện

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Quý I

14

Kế hoạch công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2021

Trung tâm Y tế huyện

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Quý I

15

Kế hoạch thực hiện công tác dân số - KHHGĐ năm 2021

Trung tâm Y tế huyện

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Quý I

3

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 01

2

Kế hoạch Kiểm tra Cải cách hành chính, Kiểm soát TTHC, văn hóa công vụ năm 2021

Phòng Nội vụ, Văn phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

3

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Văn Phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

4

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng án bộ, công chức, viên chức năm 2021

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

5

Kế hoạch triển khai duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2021

Phòng Nội vụ, Văn phòng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 01

6

Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông năm 2021

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 02

7

Báo cáo kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 5 (Chuyển tiếp từ tháng 3)

8

Kế hoạch ứng dụng CNTT và xây dựng chính quyền điện tử cấp huyện năm 2021

Văn Phòng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Quý II (Chuyển tiếp từ Quý I)

9

Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL năm 2021

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

10

Tổ chức hội nghị triển khai các văn bản Luật

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

11

Kế hoạch thực hiện Đề án 452

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

12

Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL năm 2021

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

13

Kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL năm 2021

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

14

Kế hoạch theo dõi thi hành Pháp luật trên địa bàn huyện năm 2021

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

15

Kế hoạch thực hiện công tác Hòa giải ở cơ sở năm 2021

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

16

Kế hoạch thực hiện đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

17

Kế hoạch thực hiện công tác Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

18

Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2021

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

19

Kế hoạch triển khai sắp xếp, tổ chức  lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

20

Kế hoạch Dân vận chính quyền năm 2021

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý I

21

Kế hoạch Văn thư - Lưu trữ năm 2021

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

22

Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác thanh niên năm 2021

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý II (Chuyển tiếp từ Quý I)

V

CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

1

Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp

 

 

 

1

Quyết định triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế năm 2021

Văn Phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

2

Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc

Văn Phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

3

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thực hiện các hoạt động Khuyến nông lâm ngư trên địa bàn huyện năm 2021

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý II (Chuyển tiếp từ Tháng 01)

4

Chỉ thị tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 01

5

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện năm 2021

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

6

Chỉ thị về tăng cường công tác an toàn điện, tiết kiệm điện năm 2021

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 01

7

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý việc nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn huyện

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

8

Chỉ thị Ban hành một số quy định tổ chức thực hiện NSNN huyện năm 2021

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

9

Chỉ thị tăng cường quản lý đầu tư xây dựng năm 2021

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý II (Chuyển tiếp từ Quý I)

10

Chỉ thị tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý II (Chuyển tiếp từ Quý I)

2

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

 Chỉ thị về việc tăng cường công tác kiểm tra, cảnh báo cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống đuối nước tại các bãi biển, sông, suối, hồ trên địa bàn huyện

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý I

3

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Chỉ thị tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, các Lễ hội Xuân năm 2021

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

2

Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND và UBND huyện còn hiệu lực, hết hiệu lực năm 2019

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 01

3

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 01

4

Quyết định Biên chế công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc UBND huyện

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

5

Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

6

Quyết định Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân
dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý I năm 2021 của UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ thời gian đã đề ra.

2. Đề nghị các thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác Quý I năm 2021 của UBND huyện.

Văn Dàng
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày