Tìm trên trang KT-XH
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QÚY IV NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
 11/11/2017 5:33:PM

          Căn cứ Chương trình công tác năm 2017 và danh mục chương trình, đề án thực hiện trong năm 2017; xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác quý IV năm 2017 với các nội dung chính sau:

TT

NỘI DUNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

I

CÁC ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THÔNG QUA UBND HUYỆN THƯỜNG KỲ

1.     

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2017 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

2.     

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Các Phó Chủ tịch

theo phân công

Tháng 12

3.     

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

4.     

Kế hoạch đầu tư công năm 2018

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

5.     

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Thanh tra

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

6.     

Báo cáo kết quả hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Thanh tra

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

7.     

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2017 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2018

Văn phòng

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

8.     

Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 04 và tổng hợp ý kiến của cử tri tại kỳ họp thứ 05, HĐND huyện khóa XI

Văn phòng

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

9.     

Chương trình công tác của UBND huyện năm 2018

Văn phòng

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

II

CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN LỚN

          1         

Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang nhân dân tại thị trấn Lăng Cô

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

          2         

Dự án Sáng kiến và phát triển địa phương thích ứng với biến đổi khí hậu (Nguồn vốn ODA của Chính phủ Đại công quốc Luxembourg)

Ban Thực hiện Dự án VIE/033

/UBND các xã

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2017

          3         

Dự án Đầu tư xây dựng Đường ven sông Truồi về khu di tích lịch sử đình Bàn Môn

Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực huyện

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2017

II

CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

1.

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

          1         

Báo cáo danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn huyện năm 2018

Phòng Tài nguyên và MT

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 10

          2         

Báo cáo tổng kết sản xuất nông nghiệp 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 11

          3         

Báo cáo tổng kết công tác khuyến nông lâm ngư năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Trạm

Khuyến NLN

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 11

          4         

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017, kế hoạch năm 2018

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 12

          5         

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018

Phòng Tài nguyên và MT

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

          6         

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020

Phòng Tài nguyên và MT

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

2.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

          1         

Kế hoạch tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 11

          2         

Báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 11

          3         

Kế hoạch tổ chức tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017

Phòng Lao động

- TB và XH

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 11

          4         

Báo cáo công tác tôn giáo năm 2017

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

          5         

Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

          6         

Báo cáo công tác thanh niên năm 2017

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 12

          7         

Kế hoạch giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Trung tâm

DS-KHHGĐ

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 12

          8         

Kế hoạch kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12

Trung tâm

DS - KHHGĐ

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 12

3.

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

          1         

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2017

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 11

          2         

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Phòng Tư pháp

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

          3         

Báo cáo tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện năm 2017, kế hoạch năm 2018

Công an huyện

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 12

II

CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

 

1.

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

          1         

Quyết định công nhận, công nhận lại các đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 10

          2         

Quyết định phê chuẩn kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2016

Phòng Lao động

- TB và XH

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 12

          3         

Quyết định công nhận xã, phường phù hợp trẻ em năm 2017

Phòng Lao động

- TB và XH

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 12

   2.

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

1

Quyết định công bố đánh giá xếp loại CCHC 18 xã, thị trấn năm 2017

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý IV năm 2017 của UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ thời gian đã đề ra.

2. Đề nghị các đồng chí thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác Quý IV năm 2017 của UBND huyện.

Đối với các chương trình, đề án, văn bản, nội dung công việc không có trong Chương trình công tác của UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có văn bản đề xuất và đăng ký qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 16 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần để trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, giải quyết./.

Tập tin đính kèm:
Phương Thảo
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày