Tìm trên trang KT-XH
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ III NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
 11/09/2017 7:40:AM

          Căn cứ Chương trình công tác năm 2017 và danh mục chương trình, đề án thực hiện trong năm 2017; xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác quý III năm 2017 với các nội dung chính sau:

TT

NỘI DUNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

I

CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN LỚN

                  1           

Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang nhân dân tại thị trấn Lăng Cô

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Quý III, IV

                  2           

Dự án Sáng kiến và phát triển địa phương thích ứng với biến đổi khí hậu (Nguồn vốn ODA của Chính phủ Đại công quốc Luxembourg)

Ban Thực hiện Dự án VIE/033

/UBND các xã

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2017

                  3           

Dự án Đầu tư xây dựng Đường ven sông Truồi về khu di tích lịch sử đình Bàn Môn

Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực huyện

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2017

II

CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

1.

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

                  1           

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2017

Trạm Chăn nuôi và Thú y

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 7

                  2           

Báo cáo Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 8

                  3           

Kế hoạch thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ Vinh Hiền

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 9

                  4           

Báo cáo danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn huyện năm 2018

Phòng Tài nguyên và MT

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 9

                  5           

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018

Phòng Tài nguyên và MT

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 9

                  6           

Kế hoạch xây dựng các mô hình Khuyến nông lâm ngư năm 2018

Trạm

Khuyến NLN

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 9

                  7           

Quy hoạch chi tiết trục vành đai đô thị mới La Sơn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Quý II, IV

2.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

                  1           

 Kế hoạch chăm sóc, gắn bảng tên tại các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện (giai đoạn 2)

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 8

                  2           

Kế hoạch giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Trung tâm

DS-KHHGĐ

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 9

                  3           

Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2017

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 9

                  4           

Báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2011-2016 và kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2017 - 2020

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 9

(trình HĐND huyện)

3.

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

                  1           

Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 7

                  2           

Kế hoạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng 4 lên hạng 3

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 7

                  3           

Kết hoạch đào tạo, bồi dưỡng Cải cách hành chính, ISO các xã, thị trấn

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 7

                  4           

Kế hoạch kiểm tra công tác nội vụ tại các đơn vị trường học

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 7

                5          2

Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật 09/11”

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Quý II

(phụ thuộc

 KH tỉnh)

                  6           

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân vùng ven biển

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 9

(phụ thuộc

KH tỉnh)

III

CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

 

1.

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

                  1           

Quyết định công nhận, công nhận lại các đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Quý III

   2.

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

1

Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại cải cách hành chính của cơ quan hành chính thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 7

2

Chỉ thị tăng cường quản lý nhà nước về công tác Hội

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 8

             
 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý III năm 2017 của UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ thời gian đã đề ra.

2. Đề nghị các đồng chí thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác Quý III năm 2017 của UBND huyện.

Đối với các chương trình, đề án, văn bản, nội dung công việc không có trong Chương trình công tác của UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có văn bản đề xuất và đăng ký qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 16 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần để trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, giải quyết./.

       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày