Tìm trên trang KT-XH
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
04/01/2021 9:18:AM

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 về ban hành Chương trình công tác năm 2020 của UBND huyện Phú Lộc; xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác Quý IV năm 2020 với các nội dung chính sau:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

I

CÁC ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THƯỜNG KỲ

1

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2021

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

2

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2020 và Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

3

Báo cáo thực hiện các chương trình KTXH trọng điểm năm 2020, nhiệm vụ năm 2021

Phòng
Tài chính - KH

Các Phó Chủ tịch
theo phân công

Tháng 12

4

Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

5

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

6

Báo cáo kết quả hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

7

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Công an huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

8

Báo cáo Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

9

Báo cáo công tác  chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2021

Văn Phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

10

Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XI

Văn Phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

11

Chương trình công tác của UBND huyện năm 2021

Văn Phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

II

CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH LỚN

1

Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2021-2025

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 11

2

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý IV

(Chuyển tiếp từ Quý III)

3

Đề án Rà soát, sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2020

4

Dự án Hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng, thị trấn Lăng Cô (giai đoạn 1)

Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2020

5

Dự án Trụ sở Huyện ủy Phú Lộc

Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2020

6

Dự án Đường giao thông trục trung tâm đô thị mới La Sơn

Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2020

III

CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

1

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

 

 

 

1

Kế hoạch Tiêm phòng vắc xin LMLM cho gia súc đợt 2 năm 2020

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 10

2

Báo cáo rà soát quy hoạch chung đô thị mới Vinh Hiền

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý IV

(Chuyển tiếp từ Quý III)

3

Kế hoạch Đăng ký danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021

Phòng Tài nguyên &MT

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý IV

4

Kế hoạch sử dụng đất 2021

Phòng Tài nguyên &MT

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý IV

5

Báo cáo tổng kết công tác Khuyến nông năm 2020, nhiệm vụ năm 2021

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý IV

6

Báo cáo tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý IV

2

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 10 (Chuyển tiếp từ Quý III)

2

Kế hoạch tham gia Hội thi Liên hoan nghệ thuật quần chúng các làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa tỉnh TTH lần thứu VIII - 2020

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 11

3

Kế hoạch tham gia giải Taewondo Vô địch các lứa tuổi CLB toàn tỉnh

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 11

4

Kế hoạch tham gia giải Karate Vô địch các lứa tuổi CLB toàn tỉnh

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 11

5

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 11 (Chuyển tiếp từ Quý III)

6

Kế hoạch tham gia giải  đua ghe truyền thống toàn tỉnh

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 12 (Chuyển tiếp từ Quý III)

7

Kế hoạch Thông tin lưu động tại các xã vùng sâu, miền núi

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 12 (Chuyển tiếp từ Quý III)

8

Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý IV

(Chuyển tiếp từ Quý III)

9

Kế hoạch tổ chức giải quần vợt huyện Phú Lộc

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý IV

3

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Kế hoạch duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại UBND huyện năm 2021

Văn Phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

2

Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO năm 2021

Văn Phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

3

Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Văn Phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

4

Báo cáo kê khai tài sản, thu nhập năm 2019

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý IV (Chuyển tiếp từ Quý I)

5

Báo cáo tổng kết công tác PBGDPL năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý IV

6

Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2020

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý IV

7

Báo cáo công tác quản lý, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý IV

8

Báo cáo tổng kết công tác Tư pháp năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý IV

IV

TÊN HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, ĐỐI THOẠI

1

Tổ chức Tổng kết Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 12

V

CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

I

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

Quyết định phê chuẩn kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2020

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý IV

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý IV năm 2020 của UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ thời gian đã đề ra.

2. Đề nghị các thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác Quý IV năm 2020 của UBND huyện.

 

Phương Thảo
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày