Tìm trên trang KT-XH
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ III NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
04/01/2021 9:18:AM

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 về ban hành Chương trình công tác năm 2020 của UBND huyện Phú Lộc; xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác Quý III năm 2020 với các nội dung chính sau:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

I

CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH LỚN

1

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 9

(Chuyển tiếp từ Quý II)

2

Đề án thành lập Cụm Công nghiệp La Sơn

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 9

3

Đề án Rà soát, sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2020

4

Chỉnh trang cải tạo cây xanh dải phân cách trên các tuyến đường thị trấn Phú Lộc

Đội Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2020

5

Cải tạo, sửa chữa hệ thống đèn trang trí QL1A đoạn qua thị trấn Phú Lộc

Đội Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2020

6

Công trình Chỉnh trang nút giao thông giữa đường Lý Thành Tông và Nguyễn Cảnh Chân, thị trấn Phú Lộc

Đội Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2020

7

Hệ thống điện chiếu sáng công cộng đường Nguyễn Cảnh Chân – Hoàng Đức Trạch, thị trấn Phú Lộc

Đội Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2020

8

Dự án Hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng, thị trấn Lăng Cô (giai đoạn 1)

Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2020

9

Dự án Trụ sở Huyện ủy Phú Lộc

Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2020

10

Dự án Đường giao thông trục trung tâm đô thị mới La Sơn

Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2020

II

CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

1

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

 

 

 

1

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2020

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 7

2

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ các hoạt động khuyến nông - lâm - ngư năm 2021

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 9

3

Báo cáo rà soát quy hoạch chung đô thị mới Vinh Hiền

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý III

(Chuyển tiếp từ Quý II)

4

Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên giao cho cộng đồng dân cư, thôn

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý III

5

Báo cáo tổng kết công tác PCTT & TKCN năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý III

2

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

Kế hoạch kiểm tra các cơ sở hoạt động In, ấn, copy trên địa bàn huyện

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 7

2

Kế hoạch kiểm tra các đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2020

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 7

3

Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2020

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 8

4

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 9

5

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động  Người cao tuổi năm 2020

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 9

6

Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 9

7

Kế hoạch điều tra Cung – Cầu lao động năm 2020

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý III

(Chuyển tiếp từ Quý II)

8

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý III

9

Kế hoạch tổ chức Hội thi văn nghệ quần chúng huyện Phú Lộc

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý III

10

Kế hoạch tham gia giải  đua ghe trên sông Hương

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý III

11

Kế hoạch Thông tin lưu động tại các xã vùng sâu, miền núi

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý III

12

Kế hoạch tổ chức Chương trình Nghệ thuật chào mừng thành công ĐH huyện Đảng bộ

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý III

13

Kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Năm 2020

3

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2020

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 9

2

Báo cáo kê khai tài sản, thu nhập năm 2019

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý III (Chuyển tiếp từ Quý I)

3

Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” (ngày 09/11 hằng năm)

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý III

III

TÊN HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, ĐỐI THOẠI

1

Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 8

2

Tổ chức Tổng kết Chương trình công tác thanh niên giai đoạn 2012 - 2020

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Năm 2020

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý III năm 2020 của UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ thời gian đã đề ra.

2. Đề nghị các thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác Quý III năm 2020 của UBND huyện.

 

Phương Thảo
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày