Tìm trên trang KT-XH
Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc
31/03/2020 3:08:PM
STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC CƠ QUAN CHỦ TRÌ CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN
THỜI GIAN
THỰC HIỆN
SẢN PHẨM
I CÁC ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THƯỜNG KỲ
1 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ KTXH 6 tháng  đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Phòng
Tài chính - KH
Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 6 Báo cáo
Trình HĐND huyện
2 Báo cáo thực hiện các chương trình KTXH trọng điểm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Phòng
Tài chính - KH
Các Phó Chủ tịch
theo phân công
Tháng 6 Báo cáo
Trình HĐND huyện
3 Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Phòng
Tài chính - KH
Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 6 Báo cáo
Trình HĐND huyện
4 Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 Phòng
Tài chính - KH
Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 6 Báo cáo
Trình HĐND huyện
5 Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 09, HĐND huyện khóa XI Văn Phòng Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 6 Báo cáo
Trình HĐND huyện
6 Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020 Thanh tra huyện Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 6 Báo cáo
Trình HĐND huyện
7 Báo cáo kết quả hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020 Thanh tra huyện Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 6 Báo cáo
Trình HĐND huyện
8 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Công an huyện Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 6 Báo cáo
Trình HĐND huyện
9 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 Văn Phòng Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 6 Báo cáo
Trình HĐND huyện
10 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2021 Phòng
Tài chính - KH
Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 12 Báo cáo
Trình HĐND huyện
11 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2020 và Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021 Phòng
Tài chính - KH
Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 12 Báo cáo
Trình HĐND huyện
12 Báo cáo thực hiện các chương trình KTXH trọng điểm năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 Phòng
Tài chính - KH
Các Phó Chủ tịch
theo phân công
Tháng 12 Báo cáo
Trình HĐND huyện
13 Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 Phòng
Tài chính - KH
Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 12 Báo cáo
Trình HĐND huyện
14 Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 Thanh tra huyện Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 12 Báo cáo
Trình HĐND huyện
15 Báo cáo kết quả hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 Thanh tra huyện Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 12 Báo cáo
Trình HĐND huyện
16 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 Công an huyện Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 12 Báo cáo
Trình HĐND huyện
17 Báo cáo Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 Phòng Nội vụ Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 12 Báo cáo
Trình HĐND huyện
18 Báo cáo công tác  chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2021 Văn Phòng Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 12 Báo cáo
Trình HĐND huyện
19 Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XI Văn Phòng Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 12 Báo cáo
Trình HĐND huyện
20 Chương trình công tác của UBND huyện năm 2021 Văn Phòng Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 12 Chương trình thông qua UBND huyện
II CÁC CHƯƠNG TRÌNH KT-XH TRỌNG ĐIỂM 
1 Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020 Phòng Nội vụ  Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 01 Kế hoạch
2 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị năm 2020 Phòng Kinh tế
và Hạ tầng
Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn
Tháng 01 Kế hoạch
3 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô và các dự án trên địa bàn huyện năm 2020 Phòng Kinh tế
và Hạ tầng
Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 01 Kế hoạch
4 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Du lịch – Dịch vụ năm 2020 Phòng Kinh tế
và Hạ tầng
Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn
Tháng 01 Kế hoạch
5 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội năm 2020 Phòng Nông nghiệp & PTNT Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Tháng 01 Kế hoạch
III CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH LỚN
1 Đề án khai thác mặt nước Đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô Phòng Nông nghiệp & PTNT Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý I Đề án
2 Dự án bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện, đường xã năm 2020 Phòng Kinh tế
và Hạ tầng
Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn
Tháng 5 Dự án
3 Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc Phòng Kinh tế
và Hạ tầng
Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 6 Đồ án
trình UBND tỉnh
4 Đề án thành lập Cụm Công nghiệp La Sơn Phòng Kinh tế
và Hạ tầng
Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 9 Đề án
trình HĐND huyện
5 Đề án Rà soát, sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phòng Nội vụ  Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Năm 2020 Đề án
trình HĐND huyện
6 Chỉnh trang cải tạo cây xanh dải phân cách trên các tuyến đường thị trấn Phú Lộc Đội Quản lý đô thị Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Năm 2020 Dự án
7 Cải tạo, sửa chữa hệ thống đèn trang trí QL1A đoạn qua thị trấn Phú Lộc Đội Quản lý đô thị Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Năm 2020 Dự án
8 Công trình Chỉnh trang nút giao thông giữa đường Lý Thành Tông và Nguyễn Cảnh Chân, thị trấn Phú Lộc Đội Quản lý đô thị Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Năm 2020 Dự án
9 Hệ thống điện chiếu sáng công cộng đường Nguyễn Cảnh Chân – Hoàng Đức Trạch, thị trấn Phú Lộc Đội Quản lý đô thị Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Năm 2020 Dự án
10 Dự án Hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng, thị trấn Lăng Cô (giai đoạn 1) Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Năm 2020 Dự án
11 Dự án Trụ sở Huyện ủy Phú Lộc Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Năm 2020 Dự án
12 Dự án Đường giao thông trục trung tâm đô thị mới La Sơn Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Năm 2020 Dự án
IV CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC
1 Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp        
1 Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2020 Trung tâm dịch vụ NN huyện Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Tháng 01 Kế hoạch
2 Kế hoạch triển khai Chỉ thị 65/2015/CT-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh  Hạt Kiểm lâm Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Tháng 02 Kế hoạch
3 Kế hoạch kiểm tra chất lượng công trình xây dựng năm 2020 Phòng Kinh tế
và Hạ tầng
Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn
Tháng 02 Kế hoạch
4 Kế hoạch kiểm kê đất đai 2019 Phòng Tài nguyên &MT Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn
Tháng 02 Kế hoạch
5 Kế hoạch triển khai Đề án cải tạo, nhân rộng cây dâu Truồi, Bưởi da xanh trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2019-2025 Phòng Nông nghiệp & PTNT Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Tháng 3 Kế hoạch
6 Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Dại cho Chó Mèo 2020 Trung tâm dịch vụ NN huyện Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Tháng 3 Kế hoạch
7 Kế hoạch trồng cây Tết nguyên đán Canh Tý 2020 Phòng Nông nghiệp & PTNT Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Tháng 1 Kế hoạch
8 Kế hoạch kiểm tra việc sắp xếp lại nghề nuôi cá lồng trên địa bàn huyện Phòng Nông nghiệp & PTNT Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý I Kế hoạch
9 Kế hoạch kiểm tra, xử lý việc nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn huyện vi phạm Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Phòng Nông nghiệp & PTNT Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý I Kế hoạch
10 Kế hoạch kiểm tra nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp Phòng Nông nghiệp & PTNT Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý I Kế hoạch
11 Kế hoạch triển khai công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường năm 2020 Trung tâm dịch vụ NN huyện Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Tháng 4 Kế hoạch
12 Kế hoạch tiêm phòng vắc xin LMLM cho gia súc 2020 Trung tâm dịch vụ NN huyện Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Tháng 5 Kế hoạch
13 Báo cáo rà soát quy hoạch chung đô thị mới Vinh Hiền Phòng Kinh tế
và Hạ tầng
Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 6 Báo cáo
14 Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với đất trồng lúa bị thiếu nước vụ Hè Thu năm 2020 Phòng Nông nghiệp & PTNT Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý II Kế hoạch
15 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá diện tích trồng rừng gỗ lớn Phòng Nông nghiệp & PTNT Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý II Kế hoạch
16 Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2020 Trung tâm dịch vụ NN huyện Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Tháng 7 Kế hoạch
17 Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ các hoạt động khuyến nông - lâm - ngư năm 2021 Trung tâm dịch vụ NN huyện Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Tháng 9 Kế hoạch
18 Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên giao cho cộng đồng dân cư, thôn Phòng Nông nghiệp & PTNT Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý III Kế hoạch
19 Báo cáo tổng kết công tác PCTT & TKCN năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 Phòng Nông nghiệp & PTNT Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý III Báo cáo
20 Kế hoạch Đăng ký danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 Phòng Tài nguyên &MT Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Quý IV Kế hoạch
21 Kế hoạch sử dụng đất 2021 Phòng Tài nguyên &MT Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn
Quý IV Kế hoạch
22 Báo cáo tổng kết công tác Khuyến nông năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 Trung tâm dịch vụ NN huyện Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý IV Báo cáo
23 Báo cáo tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Phòng Nông nghiệp & PTNT Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý IV Báo cáo
2 Lĩnh vực văn hóa - xã hội        
1 Kế hoạch gặp mặt đầu xuân 2020 Văn Phòng Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 01 Kế hoạch
2 Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn năm 2020 Phòng Văn hoá và Thông tin Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Tháng 01 Kế hoạch
3 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng án bộ, công chức, viên chức năm 2020 Phòng Nội vụ  Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 01 Kế hoạch
4 Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2020 Phòng Lao động - TB và XH Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn
Tháng 01 Kế hoạch
5 Kế hoạch xuất khẩu lao động năm 2020 Phòng Lao động - TB và XH Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn
Tháng 01 Kế hoạch
6 Kế hoạch kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng gây tiếng ồn và internet, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện Phòng Văn hoá và Thông tin Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Tháng 01 Kế hoạch
7 Kế hoạch cải tạo, sắp xếp dây thuê bao viễn thông trên địa bàn huyện năm 2020 Phòng Văn hoá và Thông tin Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Tháng 02 Kế hoạch
8 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 Phòng Lao động - TB và XH Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn
Tháng 02 Kế hoạch
9 Kế hoạch phòng chống tệ nạn xã hội 2020 Phòng Lao động - TB và XH Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn
Tháng 02 Kế hoạch
10 Kế hoạch kiểm tra hệ thống phát thanh, truyền hình năm 2020 Phòng Văn hoá và Thông tin Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Tháng 02 Kế hoạch
11 Kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh trình trạng chèo kéo du khách, bán hàng rong, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác cứu hộ, cứu nạn... tại các điểm kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện Phòng Văn hoá và Thông tin Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn
Tháng 3 Kế hoạch
12 Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2020 Phòng Lao động - TB và XH Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn
Tháng 3 Kế hoạch
13 Kế hoạch Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020 Phòng Lao động - TB và XH Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn
Tháng 3 Kế hoạch
14 Kế hoạch tổ chức giải bóng đá nữ huyện Phú Lộc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý I Kế hoạch
15 Kế hoạch tổ chức giải Việt dã truyền thống huyện 2020 và tham gia giải Việt dã tranh cúp báo Thừa Thiên Huế tại Huế Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý I Kế hoạch
16 Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2020 Phòng Nội vụ  Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Quý I Kế hoạch
17 Kế hoạch Dân vận chính quyền năm 2020 Phòng Nội vụ  Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Quý I Kế hoạch
18 Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác thanh niên năm 2020 Phòng Nội vụ  Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Quý I Kế hoạch
19 Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh  Phòng Nội vụ  Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Quý I Kế hoạch
20 Kế hoạch Tổng kết Chương trình công tác thanh niên giai đoạn 2012 - 2020 Phòng Nội vụ  Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Quý I Kế hoạch
21 Kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động quảng cáo, lắp đặt biển hiệu trên địa bàn huyện. Phòng Văn hoá và Thông tin Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Tháng 4 Kế hoạch
22 Kế hoạch tổ chức Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động lần thứ 4 năm 2020 Phòng Lao động - TB và XH Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn
tháng 4 Kế hoạch
23 Kế  hoạch tổ chức tháng hành động Vì trẻ em năm 2020 Phòng Lao động - TB và XH Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn
Tháng 5 Kế hoạch
24 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ Phòng Lao động - TB và XH Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn
Tháng 6 Kế hoạch
25 Kế hoạch tổ chức giải  đua ghe trên đầm Cầu Hai chào mừng ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động  1/5 Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý II Kế hoạch
26 Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp, luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020 Phòng Nội vụ  Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Quý II Kế hoạch
27 Kế hoạch tổ chức giải bóng đá nam bậc Tiểu học và THCS Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý II Kế hoạch
28 Kế hoạch tổ chức triển lãm ảnh, trưng bày, giới thiệu về Hoàng Sa, Trường Sa Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý II Kế hoạch
29 Kế hoạch điều tra Cung – Cầu lao động năm 2020 Phòng Lao động - TB và XH Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn
Quý II Kế hoạch
30 Kế hoạch xét thăng hạng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức Phòng Nội vụ  Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Quý II Kế hoạch
31 Kế hoạch kiểm tra các cơ sở hoạt động In, ấn, copy trên địa bàn huyện Phòng Văn hoá và Thông tin Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Tháng 7 Kế hoạch
32 Kế hoạch kiểm tra các đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2020 Phòng Văn hoá và Thông tin Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Tháng 7 Kế hoạch
33 Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2020 Phòng Lao động - TB và XH Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn
Tháng 8 Kế hoạch
34 Kế hoạch tổ chức Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 Phòng Lao động - TB và XH Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn
Tháng 9 Kế hoạch
35 Kế hoạch tổ chức Tháng hành động  Người cao tuổi năm 2020 Phòng Lao động - TB và XH Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn
Tháng 9 Kế hoạch
36 Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 Phòng Lao động - TB và XH Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn
Tháng 9 Kế hoạch
37 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý III Kế hoạch
38 Kế hoạch tổ chức Hội thi văn nghệ quần chúng huyện Phú Lộc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý III Kế hoạch
39 Kế hoạch tham gia giải  đua ghe trên sông Hương Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý III Kế hoạch
40 Kế hoạch Thông tin lưu động tại các xã vùng sâu, miền núi Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý III Kế hoạch
41 Kế hoạch tổ chức Chương trình Nghệ thuật chào mừng thành công ĐH huyện Đảng bộ  Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý III Kế hoạch
42 Kế hoạch tổ chức giải quần vợt huyện Phú Lộc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý IV Kế hoạch
43 Kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Năm 2020 Kế hoạch
3 Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính        
1 Kế hoạch Phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020 Công an huyện Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 01 Kế hoạch
2 Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020 Phòng Văn hoá và Thông tin Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 01 Kế hoạch
3 Kế hoạch Kiểm tra Cải cách hành chính, văn hóa công vụ năm 2020 Phòng Nội vụ  Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 01 Kế hoạch
4 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 Văn Phòng Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 01 Kế hoạch
5 Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 Văn Phòng Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 01 Kế hoạch
6 Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông năm 2020 Phòng Văn hoá và Thông tin Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn
Tháng 02 Kế hoạch
7 Báo cáo kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 Thanh tra huyện Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 3 Báo cáo
8 Kế hoạch tổ chức lễ ra quân huấn luyện Ban Chỉ huy quân sự huyện Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 3 Kế hoạch
9 Kế hoạch Tổ chức bảo vệ Đại  hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 Ban Chỉ huy quân sự huyện Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Quý I Kế hoạch
10 Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL năm 2020 Phòng Tư pháp Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý I Kế hoạch
11 Kế hoạch thực hiện Đề án 452 Phòng Tư pháp Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý I Kế hoạch
12 Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL năm 2020 Phòng Tư pháp Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý I Kế hoạch
13 Kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL năm 2020 Phòng Tư pháp Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý I Kế hoạch
14 Kế hoạch theo dõi thi hành Pháp luật trên địa bàn huyện năm 2020 Phòng Tư pháp Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý I Kế hoạch
15 Kế hoạch thực hiện công tác Hòa giải ở cơ sở năm 2020 Phòng Tư pháp Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý I Kế hoạch
16 Kế hoạch thực hiện đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Phòng Tư pháp Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý I Kế hoạch
17 Kế hoạch thực hiện công tác Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 Phòng Tư pháp Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý I Kế hoạch
18 Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2020 Thanh tra huyện Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Quý I Kế hoạch
19 Kế hoạch thanh tra năm 2020 Thanh tra huyện Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Quý I Kế hoạch
20 Kế hoạch Văn thư - Lưu trữ năm 2020 Phòng Nội vụ  Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Quý I Kế hoạch
21 Kế hoạch Tổng kết cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 Phòng Nội vụ  Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Quý I Kế hoạch
22 Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Văn Phòng Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 6 Báo cáo
23 Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 Ban Chỉ huy quân sự huyện Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 6 Kế hoạch
24 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” năm 2020 Phòng Tư pháp Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý II Kế hoạch
25 Kế hoạch Triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2020 Phòng Tư pháp Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý II Kế hoạch
26 Kế hoạch kiểm tra công tác Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn Phòng Tư pháp Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý II Kế hoạch
27 Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 Phòng Tư pháp Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Tháng 9 Báo cáo
28 Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” (ngày 09/11 hằng năm) Phòng Tư pháp Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý III Kế hoạch
29 Kế hoạch duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại UBND huyện năm 2021 Văn Phòng Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 12 Kế hoạch
30 Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO năm 2021 Văn Phòng Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 12 Kế hoạch
31 Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 Văn Phòng Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 12 Báo cáo
32 Báo cáo tổng kết công tác PBGDPL năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 Phòng Tư pháp Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý IV Báo cáo
33 Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2020 Phòng Tư pháp Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý IV Báo cáo
34 Báo cáo công tác quản lý, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 Phòng Tư pháp Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý IV Báo cáo
35 Báo cáo tổng kết công tác Tư pháp năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 Phòng Tư pháp Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý IV Báo cáo
36 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ 5 Phòng Nội vụ  Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Năm 2020 Kế hoạch
37 Kế hoạch triển khai Đề án sắp xếp, chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống các cơ quan, đơn vị  Phòng Nội vụ Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Năm 2020 Kế hoạch
V TÊN HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, ĐỐI THOẠI
1 Tổng kết thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2019 và ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2020 Ban Chỉ huy quân sự huyện Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 01  
2 Tổng kết nhiệm vụ công tác xây dựng cơ sở ATLC- SSCĐ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng cơ sở ATLC-SSCĐ năm 2020 Ban Chỉ huy quân sự huyện Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 01  
3 Tổ chức Tổng kết cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 Phòng Nội vụ Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Năm 2020  
4 Tổ chức Tổng kết Chương trình công tác thanh niên giai đoạn 2012 - 2020 Phòng Nội vụ Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Năm 2020  
5 Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ 5 Phòng Nội vụ Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Năm 2020  
VI CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ 
1 Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp        
1 Quyết định triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế năm 2020 Văn Phòng Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 01 Quyết định
2 Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc Văn Phòng Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 01 Quyết định
3 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thực hiện các hoạt động Khuyến nông lâm ngư trên địa bàn huyện năm 2020 Trung tâm dịch vụ NN huyện Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Tháng 01 Quyết định
4 Chỉ thị tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 Phòng Kinh tế
và Hạ tầng
Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn
Tháng 01 Chỉ thị
5 Chỉ thị về tăng cường công tác an toàn điện, tiết kiệm điện năm 2020 Phòng Kinh tế
và Hạ tầng
Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Tháng 01 Chỉ thị
6 Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng Hạt Kiểm lâm Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Tháng 3 Chỉ thị
7 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lầm nghiệp bền vững Hạt Kiểm lâm Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Tháng 3 Quyết định
8 Chỉ thị về tăng cường quản lý việc khai thác thủy sản trên đầm phá Phòng Nông nghiệp & PTNT Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý I Chỉ thị
9 Chỉ thị về việc tăng cường quản lý việc nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn huyện theo Quyết định 72/2014/QĐ- UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh. Phòng Nông nghiệp & PTNT Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý I Chỉ thị
10 Chỉ thị Ban hành một số quy định tổ chức thực hiện NSNN huyện năm 2020 Phòng
Tài chính - KH
Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Quý I Quyết định
11 Chỉ thị tăng cường quản lý đầu tư xây dựng năm 2020 Phòng
Tài chính - KH
Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Quý I Chỉ thị
12 Chỉ thị tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Phòng
Tài chính - KH
Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Quý I Chỉ thị
2 Lĩnh vực văn hóa - xã hội        
1  Chỉ thị về việc tăng cường công tác kiểm tra, cảnh báo cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống đuối nước tại các bãi biển, sông, suối, hồ trên địa bàn huyện Phòng Văn hóa và Thông tin Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Quý I Chỉ thị
2 Quyết định phê chuẩn kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2020 Phòng Lao động - TB và XH Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn
Quý IV Quyết định
3 Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính        
1 Chỉ thị tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ năm 2020 Phòng Nội vụ  Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 01 Chỉ thị
2 Chỉ thị tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, các Lễ hội Xuân năm 2020 Phòng Kinh tế
và Hạ tầng
Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Tháng 01 Chỉ thị
3 Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND và UBND huyện còn hiệu lực, hết hiệu lực năm 2019 Phòng Tư pháp Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Tháng 01 Quyết định
4 Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 Phòng Tư pháp Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu
Tháng 01 Quyết định
5 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 Thanh tra huyện Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Quý I Quyết định
6 Chỉ thị chấn chỉnh tình trạng lập hồ sơ, Biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Phòng Tư pháp Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh
Quý I Chỉ thị

 

Phương Thảo
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày