Tìm trên trang KT-XH
Các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm năm 2014
09/03/2014 2:56:PM

1. Chương trình xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội

2. Chương trình xây dựng, chỉnh trang các đô thị loại V và góp phần xây dựng đô thị Chân Mây

3. Chương trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trọng điểm

4. Chương trình bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai

       
Xem theo ngày