Tìm trên trang KT-XH
Các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm năm 2019
20/03/2019 3:52:PM

1. Chương trình xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Nông nghiệp và PTNT;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; các ngành, địa phương liên quan.

2. Chương trình cải cách hành chính:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Nội vụ;

- Cơ quan phối hợp: Các Phòng Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND huyện; các ngành, địa phương liên quan.

3. Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; các ngành, địa phương liên quan.

4. Chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Đội Quản lý đô thị và các ngành, địa phương liên quan.

5. Chương trình hỗ trợ phát triển Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các dự án trên địa bàn huyện:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

 - Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Đội Quản lý đô thị và các ngành, địa phương liên quan. 

Phương Thảo
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày