Tìm trên trang KT-XH
Các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm năm 2022
01/07/2022 7:56:PM

1. Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch: Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, các cơ quan, ban, ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch.

2. Chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng mỗi xã một sản phẩm: Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng mỗi xã một sản phẩm.

3. Chương trình cải cách hành chính: Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính.

4. Chương trình phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô: Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Đội Quản lý đô thị, các cơ quan, ban, ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện Chương trình phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

5. Chương trình phát triển đô thị: Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Đội Quản lý đô thị, các cơ quan, ban, ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị.

Văn Dàng
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày