Tìm trên trang KT-XH
Các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm năm 2017
11/11/2017 5:33:PM

1. Chương trình cải cách hành chính:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Nội vụ;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND&UBND huyện, các ngành, địa phương liên quan.

2. Chương trình hỗ trợ phát triển Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các dự án trên địa bàn huyện năm 2017

- Cơ quan chủ trì: Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng HĐND&UBND huyện, các ngành, địa phương liên quan.

3. Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các ngành, địa phương liên quan.

4. Chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Đội Quản lý đô thị, các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn.

5. Chương trình xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội:

- Cơ quan chủ trì:  Phòng Nông nghiệp và PTNT;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành, địa phương liên quan.

Phương Thảo
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày