Tìm trên trang KT-XH
Các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm năm 2020
31/03/2020 3:08:PM

1. Chương trình xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Nông nghiệp và PTNT;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; các ngành, địa phương liên quan.

2. Chương trình cải cách hành chính:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Nội vụ;

- Cơ quan phối hợp: Các Phòng Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND huyện; các ngành, địa phương liên quan.

3. Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện; các ngành, địa phương liên quan.

4. Chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Đội Quản lý đô thị và các ngành, địa phương liên quan.

5. Chương trình hỗ trợ phát triển Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các dự án trên địa bàn huyện:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Đội Quản lý đô thị và các ngành, địa phương liên quan.

 

Tập tin đính kèm:
Phương Thảo
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày