Tìm trên trang KT-XH
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
01/07/2022 7:58:PM

1. Mục tiêu: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, tận dụng cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 120-KH/HU, ngày 29/4/2020 của Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động số 69-CTr/TU của Tỉnh ủy “về thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.  Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư hạ tầng phát triển đô thị, hạ tầng phục vụ sản xuất phát triển kinh tế. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần của Nhân dân. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; làm tốt công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

2. Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2022:

Các cơ quan, ban, ngành cấp huyện theo chức năng nhiệm vụ chủ trì tổng hợp, theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch ngành; trong đó, chú ý các chỉ tiêu quan trọng, cụ thể:

a) Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Tổng thu NSNN huyện, xã hưởng                  : 694,795 tỷ đồng;

Tr. đó: Thu cân đối ngân sách                             : 234,612 tỷ đồng.

- Chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn                : 694,795 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân đầu người                          : 65 triệu đồng.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội                             : 7.200 tỷ đồng.

b) Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa                                 : 6.420 tỷ đồng.

c) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Sản lượng lương thực có hạt                              : 40,673 nghìn tấn.

- Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản          : 11.010 tấn.

Trong đó: Sản lượng nuôi trồng                           : 3.220 tấn;

                 Sản lượng đánh bắt thủy sản                 : 7.790 tấn.

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch                         : 97,0%.

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới                          : Tăng từ 2-3 xã.

d) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Tỷ lệ hộ nghèo                                                  : 3,4%.

- Lao động tìm được việc làm sau đào tạo             : 1.632 người.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt                            : 67,0%.

đ) Phòng Văn hóa và Thông tin:

- Tổng lượt khách du lịch                                     : 1.617 nghìn lượt.

e) Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia                         : 65,6%.

g) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện:

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng              : 6,0%.

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân                  : 97,0%.

h) Các cơ quan, ban, ngành khác theo dõi, giám sát, đề xuất chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch ngành.

3. Chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm:

a) Phân công Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban ngành và các địa phương tổng hợp tình hình và kết quả triển khai thực hiện 05 Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

b) Phân công các Phòng, ban ngành, địa phương theo dõi, chỉ đạo thực hiện các chương trình trọng điểm cụ thể:

- Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch: Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, các cơ quan, ban, ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng mỗi xã một sản phẩm: Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng mỗi xã một sản phẩm.

- Chương trình cải cách hành chính: Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính.

- Chương trình phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô: Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Đội Quản lý đô thị, các cơ quan, ban, ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện Chương trình phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

- Chương trình phát triển đô thị: Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Đội Quản lý đô thị, các cơ quan, ban, ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị.

4. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

a) Tập trung chỉ đạo thực hiện các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 theo đúng lộ trình.

Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2030.

b) Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19: Triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng, chống dịch COVID-19; trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ bao phủ vắc-xin COVID-19, triển khai tiêm liều bổ sung và liều nhắc trên địa bàn huyện. Chú trọng việc tiếp tục hỗ trợ cho người lao động, hộ kinh doanh và doanh nghiệp theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020, Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo kịp thời, công khai, đúng đối tượng; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.

c) Tập trung nỗ lực phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế

- Đối với ngành dịch vụ: Phát triển lĩnh vực dịch vụ theo hướng đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng, tạo bước đột phá, là động lực chính thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác cùng phát triển. Đẩy mạnh phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chủ động rà soát, đánh giá, phân tích tình hình đại dịch COVID-19 tác động đến ngành du lịch để có các giải pháp phù hợp, kịp thời kích cầu, phục hồi phát triển thị trường du lịch nội địa. Tiếp tục phối hợp xây dựng Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương thành trung tâm du lịch tổng hợp chất lượng cao. Phát triển đa dạng các loại hình du lịch; gắn phát triển du lịch với bảo vệ cảnh quan môi trường, hệ sinh thái động thực vật, hệ sinh thái đầm phá và giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế. Phối hợp xúc tiến đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, kêu gọi đầu tư khu công nghiệp La Sơn; đề xuất hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Vinh Hưng. Xây dựng một số thương hiệu cho các sản phẩm công nghiệp, làng nghề địa phương.

- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản: Tổ chức sản xuất theo đúng lịch thời vụ, đẩy mạnh thực hiện các đề án trong sản xuất nông nghiệp. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến khích, hỗ trợ các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Xây dựng Đề án trồng cây dược liệu vùng đệm Vườn Quốc gia Bạch Mã. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trên cơ sở áp dụng kỹ thuật tiên tiến; liên kết thực hiện mô hình chăn nuôi theo hướng hữu cơ, chuyển phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang mô hình trang trại. Phát triển kinh tế rừng gắn với quản lý, bảo vệ tốt rừng đặc dụng, rừng sinh thái; tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng. Tăng cường đánh bắt xa bờ, phát triển các dịch vụ hậu cần nghề cá. Tăng cường công tác quản lý nuôi trồng và phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. Tuyên truyền, vận động, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

- Củng cố phát triển kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới để xây dựng tiêu chí nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Phấn đấu xã Lộc Bình, xã Xuân Lộc và xã Giang Hải đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022.

d) Chú trọng công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, phát triển đô thị: Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn; tiếp tục thực hiện hoàn thành đồ án quy hoạch phân khu Khu vực Lộc Bình (Núi Quện) và Quy hoạch chung đô thị mới Vinh Hưng trình thẩm định, phê duyệt; lập, phê duyệt Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn ven đầm Cầu Hai, huyện Phú Lộc. Lập quy hoạch phân khu đô thị mới La Sơn theo kế hoạch giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh. Phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh trong công tác điều chỉnh các quy hoạch phân khu trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Xây dựng và triển khai Đề án thành lập thị trấn La Sơn, Đề án đề nghị công nhận đô thị mới Vinh Hiền đạt tiêu chí đô thị loại V. Hoàn thành hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Phú Lộc và đô thị mới La Sơn. Lập quy chế quản lý kiến trúc các đô thị: thị trấn Phú Lộc, thị trấn Lăng Cô, đô thị mới Vinh Hiền. Rà soát các tiêu chí đô thị loại V đối với các xã: Lộc Thủy, Lộc Vĩnh và Lộc Tiến; phối hợp Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh để xây dựng kế hoạch nâng cấp các tiêu chí chưa đạt để góp phần xây dựng đô thị Chân Mây đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại III. Tập trung quy hoạch, đầu tư hạ tầng quỹ đất, đặc biệt phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế - Công nghiệp tỉnh rà soát quỹ đất trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, đề xuất tỉnh thống nhất cho chủ trương bán đấu giá để tăng nguồn thu quỹ đất của huyện.

Tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn, chú trọng công tác đối thoại để vận động, thuyết phục các hộ gia đình, tổ chức và cá nhân chấp hành.

đ) Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhằm đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thực hiện các biện pháp tăng nguồn thu, tăng cường kiểm tra, giám sát chống thất thu, thực hành tiết kiệm chi, chống lãng phí, thất thoát. Quản lý chi tiêu hợp lý, đúng chế độ, xã hội hoá các hoạt động sự nghiệp.

e) Tập trung triển khai có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công năm 2022. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh các thủ tục, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch. Tiếp tục tổ chức rà soát các dự án vướng mắc còn tồn đọng trên địa bàn, chỉ đạo giải quyết dứt điểm để tạo điều kiện thi công, hoàn thành các dự án nhằm khai thác hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Duy trì báo cáo giám sát đầu tư, hỗ trợ giải quyết các thủ tục, tạo môi trường đầu tư thân thiện, minh bạch.

g) Phát triển văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ và bảo đảm an sinh xã hội:

Chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa địa phương. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và tổ chức các hoạt động văn hoá, lễ hội chào mừng các sự kiện lớn trong năm phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tiếp tục thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở y tế tuyến xã, để chăm sóc sức khỏe ban đầu và giảm tải cho tuyến trên. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống còn 6%. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% đối tượng chính sách, người nghèo. Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm.

Tiếp tục thực hiện Đề án “Cải cách hành chính gắn với phát triển Chính quyền điện tử” hướng tới xây dựng Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong các hoạt động sản xuất và đời sống, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất. Nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn tại Trung tâm Hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực; tạo việc làm mới cho hơn 1.805 lao động (trong đó lao động qua đào tạo 1.632 người); nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 67%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 3,4% vào cuối năm 2022; nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc, vùng miền núi, ven biển, đầm phá. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững và chế độ, chính sách cho người có công. Quan tâm công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả dịch bệnh COVID-19.

h) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và tài nguyên, môi trường. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng, khai thác tài nguyên trái phép. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”. Chủ động theo dõi chặt chẽ các diễn biến tình hình thiên tai; xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

i) Bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí:

Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường kiểm tra, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thường xuyên tấn công trấn áp tội phạm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, không để hình thành các tụ điểm tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

5. Tổ chức thực hiện

a) Các thành viên UBND huyện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tập trung chỉ đạo, điều hành các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các chương trình, đề án và các dự án trọng điểm nêu trên nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

b) Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công chủ trì hoặc được giao nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án và các dự án trọng điểm.

c) Căn cứ nhiệm vụ cụ thể được phân công tại Quyết định này và theo chức năng, lĩnh vực phụ trách, các ban, ngành cấp huyện bám sát các công việc được giao để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của ngành, địa phương mình, với phương châm tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để có biện pháp phân công, chỉ đạo, điều hành kiên quyết, đạt hiệu quả cao. Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của UBND huyện.

d) Các đơn vị được phân công chủ trì hoặc được giao nhiệm vụ chỉ đạo các nội dung cụ thể trong Kế hoạch thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm năm 2022 của UBND huyện, khẩn trương phân công cán bộ lãnh đạo và bộ phận chuyên viên theo dõi, tổ chức thực hiện.

đ) Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn quán triệt cụ thể đến từng cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị mình nhằm phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm vượt qua khó khăn thực hiện thành công Kế hoạch năm 2022, hướng đến hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Văn Dàng
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày