Tìm trên trang KT-XH
Kế hoạch triển khai phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
21/11/2017 4:57:PM

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU

1. Mục tiêu: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, ưu tiên phát triển lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng, tạo điều kiện phát triển các ngành dịch vụ trong lĩnh vực đầu tư, thương mại để phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, phát triển đô thị và nông thôn mới; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng hiện đại, sử dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn; phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng thâm canh, ứng dụng công nghệ sinh học để đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Huy động mọi nguồn lực xã hội, tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang và phát triển đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; thực hiện kịp thời và có hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

2. Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2017:

a) Phòng Tài chính - Kế hoạch theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu:

- Thu nhập bình quân đầu người                   : 40,5 triệu đồng;

- Tổng đầu tư toàn xã hội                              : 6.870 tỷ đồng;

- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn         : 141,506 tỷ đồng (tăng 10%);

Trong đó: Thu cân đối ngân sách                 : 132,44 tỷ đồng (tăng 13%).

b) Phòng Kinh tế và Hạ tầng theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu:

- Giá trị sản xuất:                                          + Ngành dịch vụ         : 10.000 tỷ đồng (tăng 17,6%);

                            + Công nghiệp - xây dựng : 6.218 tỷ đồng (tăng 11,8%).

- Tỷ lệ đô thị hóa                                           : 16,14%.

c) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu:

- Giá trị sản xuất:                                          Nông - lâm nghiệp, thủy sản: 1.282 tỷ đồng (tăng 8,7%);

- Sản lượng lương thực có hạt                        : 39,53 nghìn tấn;

- Tỷ lệ số hộ sử dụng nước sạch                    : 69,2%;

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới                  : Tăng 02 xã.

d) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu:

- Tỷ lệ hộ nghèo                                            : Giảm 1,5-02%;

- Tạo việc làm mới                                         : 2.200-2.500 người;

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo                          : 55,5%.

đ) Phòng Y tế theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu:

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng     : 8,5%;

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân         : Trên 90%.

3. Chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm: Nhiệm vụ cụ thể của các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm thực hiện theo Kế hoạch được UBND huyện phê duyệt, gồm:

a) Chương trình xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội:

- Cơ quan chủ trì:  Phòng Nông nghiệp và PTNT;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành, địa phương liên quan.

b) Chương trình cải cách hành chính:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Nội vụ;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND huyện, các ngành, địa phương liên quan.

c) Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các ngành, địa phương liên quan.

d) Chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Đội Quản lý đô thị, các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn.

đ) Chương trình hỗ trợ phát triển Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các dự án trên địa bàn huyện:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Đội Quản lý đô thị, các ngành liên quan, UBND các xã Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh, thị trấn Lăng Cô.

4. Các dự án lớn, trọng điểm: Các ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện theo sự phân công tại Chương trình công tác năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định này; đối với các dự án, đề án khác, các ngành, địa phương thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và theo phân cấp, ủy quyền của UBND huyện.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển:

Tranh thủ tối đa nguồn vốn đầu tư hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, các doanh nghiệp trong và ngoài nước; khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để xây dựng hạ tầng kỹ thuật xây dựng nông thôn mới; ưu tiên đầu tư các dự án quan trọng để tạo bước đột phá về hạ tầng kinh tế - xã hội. Tập trung đầu tư vào các dự án bức xúc, cấp thiết như: giao thông, thủy lợi, xã hội... Ưu tiên đầu tư các công trình chuyển tiếp, các công trình đã được phê duyệt.

2. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh:

a) Đối với dịch vụ: Ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế gắn với cải thiện chất lượng dịch vụ theo hướng đầu tư chiều sâu. Tập trung cải thiện môi trường du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch; đa dạng các loại hình du lịch, như: du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng vùng ven đầm Cầu Hai, Lăng Cô, biển Bình An - Cảnh Dương, biển Vinh Hiền, Vinh Hải… Xây dựng Đề án khai thác dịch vụ du lịch bãi biển Bình An - Cảnh Dương; Đề án phát triển dịch vụ - du lịch giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; triển khai Dự án “du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại xã Lộc Bình”. Đầu tư hoàn thiện, mở rộng hệ thống hạ tầng vào các khu du lịch, điểm du lịch sinh thái. Đẩy mạnh công tác quản lý, giới thiệu, quảng bá danh hiệu Vịnh đẹp thế giới Lăng Cô. Lập phương án bảo vệ, khai thác tiềm năng du lịch Hải Vân Quan. Thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn tại các điểm kinh doanh dịch vụ du lịch. Phấn đấu giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 17,6%; doanh thu du lịch đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 9,7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phấn đấu đạt 3.100 tỷ đồng.

b) Đối với công nghiệp, xây dựng: Khuyến khích, tạo điều kiện thu hút các ngành công nghiệp tận dụng nguồn nguyên liệu, lao động địa phương. Phối hợp kêu gọi đầu tư lấp đầy Khu công nghiệp La Sơn, hạ tầng công nghiệp Vinh Hưng. Xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm công nghiệp, làng nghề địa phương, hỗ trợ quảng bá nhãn hiệu cho các sản phẩm đã đăng ký; tiếp tục triển khai thực hiện đề án Khôi phục và phát triển làng nghề dầu tràm Lộc Thủy; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm kinh doanh hàng giả, hàng mất vệ sinh an toàn thực phẩm... Kịp thời tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng. Tập trung công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng, tổ chức bán đấu giá giao quyền sử dụng đất để đầu tư các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện. Phấn đấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng 11,8%.

c) Đối với nông nghiệp: Tập trung đầu tư thâm canh, ổn định diện tích gieo trồng cả năm 9.150 ha, trong đó: diện tích lúa 6.700 ha, đưa giống lúa xác nhận vào sản xuất đạt trên 95%; năng suất lúa bình quân đạt 59 tạ/ha, sản lượng lương thực có hạt 39,53 nghìn tấn. Thực hiện Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với đất trồng lúa bị thiếu nước. Nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, an toàn và hiệu quả; đa dạng hóa đối tượng, hình thức nuôi. Đẩy mạnh khai thác thủy sản theo hướng đánh bắt xa bờ. Ngăn chặn, xử lý việc cơi nới nò sáo, đánh bắt bằng lừ xếp có mắc lưới vi phạm quy định. Tăng cường quản lý nhà nước về nuôi cá lồng, nuôi tôm chân trắng trên đầm phá đảm bảo kỹ thuật nuôi trồng và quy định của pháp luật. Phấn đấu tổng sản lượng thủy sản đạt 9.730 tấn, trong đó: sản lượng nuôi trồng 2.645 tấn, sản lượng khai thác 7.150 tấn

Tập trung giải pháp nâng cao năng suất cây trồng, chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; phát triển kinh tế vùng gò đồi, Nghiên cứu phát triển các mô hình cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, để nhân rộng giúp dân phát triển kinh tế. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng. Phấn đấu giá trị sản xuất nông - lâm - ngư tăng 8,7%.

Tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới của các xã đảm bảo phù hợp; duy trì, nâng cao chất lượng những tiêu chí đã đạt của các xã. Xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực, phấn đấu năm 2017, xã Lộc An và xã  Vinh Hiền đạt chuẩn nông thôn mới.

3. Quy hoạch, xây dựng, giải phóng mặt bằng:

Tiếp tục hoàn chỉnh và đưa vào thực hiện các đề án, đồ án quy hoạch theo kế hoạch. Triển khai lập quy hoạch chi tiết trục vành đai đô thị mới La Sơn, khu vực trung tâm đô thị mới Vinh Hiền nhằm cụ thể hóa các đồ án quy hoạch chung đô thị mới La Sơn và Vinh Hiền. Tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là các dự án lớn, quan trọng như: đường ven sông Truồi, đường Bạch Mã, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Cam Lộ, Quốc lộ 49B, mở rộng hầm đường bộ Hải Vân, hầm Phước Tượng - Phú Gia và các công trình, dự án ở Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Khu công nghiệp La Sơn.

4. Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho đầu tư phát triển:

a) Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, gắn với việc sử dụng để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội; tránh lãng phí trong đào tạo nhưng không sử dụng, hoặc đào tạo nhưng không có địa chỉ sử dụng. Quy hoạch, đào tạo, sử dụng mang tính bền vững.

b) Nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, năng lực quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Có cơ chế chính sách để trọng dụng, thu hút nhân tài, coi đây là gốc của mọi công việc để phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đồng thời, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ kém phẩm chất và kém trình độ năng lực trong quá trình thực thi công vụ.

5. Tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển:

a) Rà soát, bổ sung, hoàn thiện và nâng cao chất lượng quy hoạch, ưu tiên ngân sách để làm tốt công tác quy hoạch, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư có hiệu quả.

b) Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng từ các khâu quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển, chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công, giám sát... để nâng cao hiệu quả đầu tư; kịp thời phòng ngừa và xử lý các trường hợp tham ô, lãng phí, vi phạm pháp luật.

c) Tạo sự chuyển biến về nhận thức của người dân trong công tác đầu tư; công tác quy hoạch, di dời, bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng chính sách, quy định của nhà nước nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư. Đồng thời, các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh, chỉ đạo và làm tốt công tác vận động, ổn định đời sống nhân dân, giải quyết các vướng mắc, bức xúc của người dân ngay từ cơ sở để ổn định an ninh chính trị tại các khu vực giải phóng mặt bằng, di dời dân, khu vực có các dự án đầu tư.

6. Phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế và bảo đảm an sinh xã hội:

a) Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống truyền thanh ở các xã. Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội văn hóa chào mừng các sự kiện lớn trong năm; kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội dân gian, sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Nâng cao nhận thức cho người dân về bình đẳng giới; chống bạo lực gia đình. Xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở. Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao; đa dạng loại hình và phương thức tổ chức thể dục thể thao gắn với các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ.

b) Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, tiểu học và trung học cơ sở. Đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá và xếp loại học sinh. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học theo quy hoạch; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Phấn đấu năm 2017, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia lên 41,09%.

c) Tăng cường ứng dụng các tiến bộ mới về khoa học công nghệ vào sản xuất và bảo vệ môi trường, đặc biệt chú trọng áp dụng công nghệ sinh học, vật liệu mới, công nghệ sạch... Khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, đăng ký sở hữu trí tuệ, tạo lập thương hiệu cho các sản phẩm của địa phương.

d) Củng cố, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở y tế tuyến xã, tuyến huyện; kết hợp giữa y học hiện đại với y học cổ truyền. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; công tác khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi. Ổn định tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức dưới 01%, tỷ lệ giảm sinh 0,2‰, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm còn 13,5%.

đ) Tiếp tục lồng ghép, tổ chức thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và việc làm, các chương trình phát triển kinh tế của huyện. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; ưu tiên cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thực hiện tốt các chính sách xã hội. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5-02%; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 55,5%.

7. Tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai:

a) Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng, doanh nghiệp về bảo vệ tài nguyên và môi trường. Xây dựng các quy định, quy chế bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo vệ môi trường tại khu du lịch sinh thái biển Lăng Cô, khu vực đầm Cầu Hai, đầm Lăng Cô. Kiểm tra tình hình xử lý chất thải, nước thải ở các đơn vị sản xuất kinh doanh, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; kiểm tra, chấn chỉnh tình hình khai thác khoáng sản, khai thác đất, cát, sỏi làm vật liệu xây dựng trên địa bàn. Tổ chức lập và quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, nhất là giao đất, cho thuê đất; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai, các dự án vi phạm tiến độ sử dụng đất theo kế hoạch đã được cấp phép.

b) Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu. Phối hợp triển khai thực hiện tốt các dự án xử lý khẩn cấp chống sạt lở bờ sông, bờ biển; xử lý bồi lắng cửa sông, cửa biển (cửa Lạch Giang và sông Bù Lu, xã Lộc Vĩnh...), xử lý cơ bản tình trạng xâm thực và biến đổi dòng chảy (biển Vinh Hải, cửa Tư Hiền...). Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức khảo sát lập bản đồ vùng nguy cơ nước biển dâng, xói lở bờ biển để xây dựng phương án phòng tránh, xây dựng mô hình cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

8. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý điều hành của Nhà nước, tăng cường cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí:

Thực hiện đúng chức năng của các cơ quan quản lý Nhà nước, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đặc biệt là người đứng đầu.

Tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ cải cách hành chính, coi đó là bước đột phá để tập trung phát triển kinh tế; đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian xử lý, rút ngắn quy trình, loại bỏ các thủ tục không cần thiết. Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình. Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực; hoàn chỉnh hạ tầng hệ thống mạng đảm bảo kết nối thông suốt từ huyện đến xã; triển khai hoạt động Trung tâm Hành chính công tại Ủy ban nhân dân huyện.

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng và lãng phí. Tăng cường sâu sát cơ sở để giải quyết kịp thời những yêu cầu chính đáng của nhân dân và những vụ việc nổi cộm trong đời sống kinh tế - xã hội.

Nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc điều hành bộ máy và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; Gắn công tác quy hoạch với đào tạo và sử dụng cán bộ, công chức; làm tốt công tác phân công, phân cấp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

9. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị:

Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nội chính. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp, đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Chủ động nắm chắc tình hình âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, không để bị động bất ngờ; tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, làm tốt công tác phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng đối tượng sử dụng ma túy. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Phương Thảo
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày