Tìm trên trang KT-XH
Kế hoạch triển khai phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
14/01/2015 11:25:AM

I. MỤC TIÊU, CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU

1. Mục tiêu:

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, ưu tiên phát triển lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng, dịch vụ du lịch cộng đồng; phát triển công nghiệp ở những vùng có điều kiện; phát triển nông nghiệp toàn diện đảm bảo an ninh lương thực. Huy động mọi nguồn lực xã hội, tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang và phát triển đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới. Phối hợp hoàn thành các chương trình, dự án trọng điểm của trung ương, của tỉnh. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; thực hiện kịp thời và có hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015:

a) Phòng Tài chính – Kế hoạch theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu:

- VA bình quân đầu người                            : 50-51 triệu đồng

- Tổng đầu tư toàn xã hội        đạt                                   : 6.800 tỷ đồng

- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn                   : 302,630 tỷ đồng

Trong đó, thu cân đối ngân sách                               : 95,280 tỷ đồng

b) Phòng Công Thương theo dõi chỉ tiêu:

- Giá trị sản xuất (GO):  + Các ngành dịch vụ         : 7.700  tỷ đồng

                                       + Công nghiệp - xây dựng : 5.160 tỷ đồng

- Bê tông, nhựa hóa giao thông                                : 15 km

c) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi chỉ tiêu:

- Giá trị sản xuất (GO): Nông - lâm - ngư nghiệp   : 1.158 tỷ đồng

- Sản lượng lương thực có hạt                                 : 37,9 nghìn tấn

- Tỷ lệ số hộ sử dụng nước sạch                              : 75%

- Tỷ lệ che phủ rừng                                                : 49%

d) Phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi chỉ tiêu:

- Doanh thu du lịch tăng trên                                  : 28%

e) Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội theo dõi chỉ tiêu:

- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới 2011-2015) giảm còn 4,85%

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo                                   : 53%

- Tạo việc làm mới                                                  : 3.000 người

         f) Phòng Y tế theo dõi chỉ tiêu:

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn : 9,5%

g) Trung tâm Dân số - KHHGĐ theo dõi chỉ tiêu

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên                                     : 1,0%

3. Các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm: Các nhiệm vụ cụ thể của các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm thực hiện theo Kế hoạch riêng được UBND huyện phê duyệt, gồm:

a) Chương trình xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội:

- Cơ quan chủ trì:  Phòng Nông nghiệp&PTNT.

- Cơ quan phối hợp:  Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, các ngành, địa phương liên quan.

b) Chương trình xây dựng, chỉnh trang các đô thị loại V và góp phần xây dựng đô thị Chân Mây:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: các ngành, địa phương liên quan.

c) Chương trình phát triển dịch vụ, du lịch:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Công Thương, các ngành, địa phương liên quan.

d) Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, Phòng LĐ,TB&XH, các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn.

4. Các dự án lớn, trọng điểm: Các ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện theo sự phân công tại Chương trình công tác năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định này; các dự án, đề án khác theo dõi thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương và sự phân cấp, ủy quyền của UBND huyện.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

  1. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển:

Huy động mọi nguồn lực xã hội, tranh thủ tối đa nguồn vốn đầu tư hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, các doanh nghiệp trong và ngoài nước; khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để xây dựng hạ tầng kỹ thuật xây dựng nông thôn mới; ưu tiên đầu tư các dự án quan trọng để tạo bước đột phá về hạ tầng kinh tế - xã hội. Tập trung đầu tư vào các dự án bức xúc, cấp thiết như: giao thông, thủy lợi, xã hội... Ưu tiên đầu tư các công trình chuyển tiếp, các công trình đã được phê duyệt. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, Quốc lộ 49B, tỉnh lộ 14 (La Sơn - Nam Đông), dự án Hầm đường bộ qua đèo Phước Tượng và Phú Gia, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan và một số dự án trọng điểm khác trên địa bàn.

       2. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh:

a) Đối với dịch vụ - du lịch:

Nâng tỷ lệ của ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế gắn với cải thiện chất lượng dịch vụ theo hướng đầu tư chiều sâu. Tập trung chỉ đạo các giải pháp cải thiện môi trường du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch; thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia, đa dạng các loại hình du lịch như nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng vùng ven đầm Cầu Hai, Lập An, vùng ven biển. Phấn đấu giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 7.700 tỷ đồng, tăng 27,3% so với năm 2014; doanh thu du lịch đạt trên 950 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2014,

         b) Đối với công nghiệp, xây dựng:

  - Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.160 tỷ đồng (công nghiệp 850 tỷ và TTCN 310 tỷ đồng). Tiếp tục kêu gọi đầu tư lấp đầy Khu công nghiệp La Sơn, hạ tầng Cụm công nghiệp Vinh Hưng; xây dựng một số thương hiệu cho các sản phẩm công nghiệp, làng nghề địa phương, hỗ trợ quảng bá nhãn hiệu cho các sản phẩm đã đăng ký.

- Về đầu tư xây dựng: Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; đặc biệt là các chương trình phát triển và chỉnh trang đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới, các công trình hạ tầng thiết yếu ở vùng khó khăn. Tập trung công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng, tổ chức bán đấu giá giao quyền sử dụng đất để đầu tư các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện; tích cực phối hợp làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các dự án trọng điểm trên địa bàn. 

c) Đối với nông nghiệp:

Tập trung đầu tư thâm canh, ổn định diện tích gieo trồng lúa khoảng 6.700 ha, đưa giống lúa xác nhận vào sản xuất đạt trên 95%; năng suất lúa bình quân cả năm 58-59 tạ/ha. Duy trì và cải tạo tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có. Nâng tỷ lệ độ che phủ rừng lên 49%.

Chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; phát triển kinh tế vùng gò đồi. Tăng sản lượng khai thác thủy sản theo hướng đánh bắt xa bờ. Phát triển nuôi trồng thủy sản trên cát. Ngăn chặn, xử lý triệt để việc đánh bắt bằng lừ xếp có mắc lưới vi phạm quy định, cơi nới nò sáo không đảm bảo quy hoạch.

3. Quy hoạch xây dựng:

- Lập Đề án đề nghị công nhận các đô thị mới đạt tiêu chuẩn đô thị loại V theo kế hoạch; lập quy hoạch chi tiết hai bên đường 19/5, đường Hoàng Đức Trạch, thị trấn Phú Lộc.

- Tiến hành lập hồ sơ cắm mốc địa giới các đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt, triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa và quản lý mốc giới, phục vụ công tác quản lý đô thị theo quy hoạch đối với các đồ án: Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc, quy hoạch chung đô thị mới La Sơn và Vinh Hiền.

4. Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho đầu tư phát triển:

 - Chú ý công tác đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, gắn với việc sử dụng để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội; tránh lãng phí trong đào tạo (đào tạo không gắn với quy hoạch, không gắn với bố trí sử dụng, hoặc đào tạo nhưng không có địa chỉ sử dụng). Thực hiện tốt mối quan hệ biện chứng giữa quy hoạch, đào tạo và sử dụng.

 - Nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, năng lực quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Có cơ chế chính sách để trọng dụng, thu hút nhân tài, coi đây là gốc của mọi công việc để phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đồng thời, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ kém phẩm chất và kém trình độ năng lực trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

5. Tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển:

 - Rà soát, bổ sung, hoàn thiện và nâng cao chất lượng quy hoạch, ưu tiên ngân sách để làm tốt công tác quy hoạch, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư có hiệu quả.

 - Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng từ khâu quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển, chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công, giám sát... để nâng cao hiệu quả đầu tư; kịp thời phòng ngừa và xử lý các trường hợp tham ô, lãng phí, vi phạm pháp luật.

 - Tạo sự chuyển biến về nhận thức của người dân trong công tác đầu tư; công tác quy hoạch, di dời, đền bù giải tỏa mặt bằng theo đúng chính sách chế độ của nhà nước nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư. Tăng cường lãnh chỉ đạo và làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, ổn định đời sống nhân dân, giải quyết các vướng mắc, bức xúc của người dân ngay từ cơ sở để ổn định an ninh chính trị tại các khu vực giải tỏa mặt bằng, di dời dân; khu vực có các dự án đầu tư.

6. Phát triển các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, khoa học – công nghệ và thực hiện tốt các chính sách xã hội:

  a) Giáo dục và đào tạo: Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để thực hiện hoàn thành đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011-2015. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập tiểu học và trung học cơ sở. Đổi mới phương pháp dạy học; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong nhà trường. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học theo quy hoạch, từng bước đạt chuẩn quốc gia; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

b) Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến xã để chăm sóc sức khỏe ban đầu và giảm tải cho tuyến trên. Kết hợp giữa y học hiện đại với y học cổ truyền. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; công tác khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn dưới 9,5%.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả đề án "Giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên", giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1,0%, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

c) Văn hóa thông tin, thể dục thể thao: Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; chống bạo lực gia đình. Xây dựng các thiết chế văn hoá cơ sở. Đầu tư nâng cấp, cải tạo Đài Phát thanh - Truyền hình huyện, xây dựng mạng lưới thông tin, truyền thanh, truyền hình trên địa bàn huyện.

Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hoá và lễ hội văn hoá chào mừng các sự kiện lớn trong năm như: kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng quê hương, giải phòng miền Nam và thống nhất đất nước, 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020…).

d) Lao động và các chính sách xã hội: Tạo việc làm mới cho hơn 3.000 lao động; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 53%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 4,85% vào cuối năm 2015; nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc, vùng miền núi, ven biển, đầm phá.

+ Tiếp tục lồng ghép, tổ chức thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và việc làm, các chương trình phát triển kinh tế của huyện.

+ Thực hiện tốt các chính sách xã hội như phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo hộ gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Tuyên truyền, hướng dẫn nhằm giảm thiểu các thiệt hại do tai nạn, thiên tai, hạn chế tới mức thấp nhất đối tượng phải cứu trợ đột xuất. Di dời, bố trí lại dân cư ra khỏi vùng ngập lụt, vùng sạt lở, ven sông, ven biển.

e) Khoa học, công nghệ: Tăng cường ứng dụng các tiến bộ mới về khoa học công nghệ vào sản xuất và bảo vệ môi trường. Khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, đăng ký sở hữu trí tuệ, tạo lập thương hiệu cho các sản phẩm của địa phương. Phát triển công nghệ thông tin, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án tin học hóa quản lý nhà nước; hình thành môi trường thông tin điện tử trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

7. Quản lý tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai:

- Tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ tài nguyên và môi trường. Sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tiếp tục thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; Đề án thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với tỉnh kiểm tra các dự án đầu tư đã được giao đất, cho thuê đất; kiên quyết thu hồi đối với các dự án vi phạm tiến độ sử dụng đất theo kế hoạch đã được cấp phép. Kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản, xử lý chất thải, nước thải ở các đơn vị sản xuất kinh doanh, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề.

8. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý điều hành của Nhà nước, tăng cường cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng lãng phí:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, coi đó là bước đột phá để tập trung phát triển kinh tế, trước hết thủ tục hành chính phải nhanh gọn, đơn giản hóa, thực hiện  theo cơ chế “một cửa”. Trọng tâm là thực hiện đúng chức năng của các cơ quan quản lý Nhà nước, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, từng địa phương; làm rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, từng công chức. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy chế dân chủ trong cơ quan.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời, kiên quyết xử lý và thay thế các trường hợp cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, lợi dụng chức vụ để nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

- Tăng cường sâu sát cơ sở để giải quyết kịp thời những yêu cầu chính đáng của nhân dân và những vụ việc nổi cộm trong đời sống kinh tế - xã hội.

- Nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc điều hành bộ máy và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Gắn công tác quy hoạch với đào tạo và sử dụng cán bộ, công chức; làm tốt công tác phân công, phân cấp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

9. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội:

- Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị trong mọi tình huống; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nội chính, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm; hạn chế và đẩy lùi tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn huyện.

- Thường xuyên nâng cao cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý có hiệu quả mọi tình huống nhằm tạo thế chủ động ngăn chặn, đẩy lùi và đập tan mọi âm mưu hoạt động “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm tốt trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển  kinh tế - xã hội.

10. Xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016-2020:

Các ngành, các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao trực tiếp xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 đảm bảo phát huy cao độ các tiềm năng lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng và mọi nguồn nội lực trong huyện, tận dụng tối đa các cơ hội bên ngoài, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với phát triển bền vững.

Tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020./.

Quốc Sinh
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày