Tìm trên trang KT-XH
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 (Theo Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 30/05/2012 của UBND huyện Phú Lộc)
15/03/2014 12:55:PM

1. Vị trí và quy mô quy hoạch:

a) Ranh giới, quy mô diện tích.

* Ranh giới:

- Phía Bắc giáp các xã Lộc Bổn, Lộc Sơn, thị xã Hương Thủy.

- Phía Nam giáp huyện Nam Đông.

- Phía Đông giáp xã Lộc Hòa, Lộc An.

 - Phía Tây giáp thị xã Hương Thủy và huyện Nam Đông.

* Quy mô quy hoạch:

 + Diện tích quy hoạch: 4.381,64 ha.

+ Diện tích khu trung tâm: 46,8 ha

b) Quy mô và cơ cấu dân số lao động của xã theo từng giai đoạn quy hoạch.

* Quy mô dân số theo từng giai đoạn quy hoạch:

- Quy mô dân số toàn xã giai đoạn 2010-2015: 2.995 người.

- Quy mô dân số toàn xã giai đoạn 2015-2020:  3.206 người.

            * Cơ cấu dân số, lao động của xã theo từng giai đoạn quy hoạch:

            - Giai đoạn 2010 - 2015: Tổng số lao động là  1.872 người, trong đó:

     + Nông nghiệp: 768 người, chiếm 41%.

                 + CN-TTCN, xây dựng, dịch vụ: 1.104 người, chiếm 59%.

- Giai đoạn 2015 - 2020: Tổng số lao động là  2.061 người, trong đó:

     + Nông nghiệp: 659 người, chiếm 32%.

    + CN-TTCN, xây dựng, dịch vụ: 1.402 người, chiếm 68%.

2. Mục tiêu, nội dung, yêu cầu của đồ án:

- Xây dựng xã Xuân Lộc đạt chuẩn nông thôn mới theo 19 tiêu chí NTM của chính phủ. Đến năm 2020, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật xây dựng, cải tạo công trình, quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn; chỉnh trang làng xóm, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, tạo mới bộ mặt kiến trúc cảnh quan và môi trường trên địa bàn toàn xã Xuân Lộc khang trang, hiện đại nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

- Làm cơ sở để quản lý sử dụng đất, lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

- Định hướng sản xuất, hình thức tổ chức sản xuất, sinh sống, hệ thống công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất toàn xã.

3. Tiền đề, quy mô quy hoạch:

a) Quy mô, cơ cấu dân số, lao động:

- Dân số trung bình năm 2010 có 2.642 người

- Lao động toàn xã đến năm 2010: 1.612 người (Trong đó lao động nông nghiệp chiếm 55 %, lao động phi nông nghiệp 45%)

b) Quy mô, nhu cầu đất xây dựng:

     - Theo hiện trạng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2011 được phân bổ như sau:

+ Đất nông nghiệp: 4.089,18 ha (93,33%)

+ Đất phi nông nghiệp: 128,01 ha (2,92%)

+ Đất chưa sử dụng: 7,17 ha (0,16%)

+ Đất ở nông thôn: 157,28 ha (3,59%)

            4. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015: 

            4.1 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của xã Xuân Lộc với các nội dung chủ yếu sau:

* Các chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020:

a. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

                                                                                                             Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Hiện trạng năm 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

4.381,64

100,00

4.381,64

100,00

1

Đất nông nghiệp

4.089,18

93,33

3.743,39

85,43

1.1