Tìm trên trang KT-XH
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Lộc Hoà (theo Quyết định số 4427/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của UBND huyện Phú Lộc)
15/01/2015 8:10:AM

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lộc Hoà (đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 16/7/2012; điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 4865/QĐ-UBND ngày 18/11/2013) với những nội dung sau:

 

1. Điều chỉnh quy hoạch sản xuất: Chuyển 18,59 ha đất rừng sản xuất tại thôn 5 xã Lộc Hoà thành đất nông nghiệp khác phục vụ vào việc quy hoạch sản xuất, xây dựng trang trại chăn nuôi (Có sơ đồ vị trí điều chỉnh, bổ sung quy hoạch  kèm theo Quyết định này) .

2. Điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020:

- Đất rừng sản xuất: Diện tích 1.400,21ha; cơ cấu 51,82%.

- Đất nông nghiệp khác: Diện tích 32,95 ha; cơ cấu 1,22%.

3. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến năm 2015:

STT

Chỉ tiêu

Diện tích đến các năm (ha)

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất rừng sản xuất

1471,68

1.454,65

2

Đất nông nghiệp khác

32,95

32,95

 

Quốc Sinh
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày