Tìm trên trang KT-XH
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI >> Nông - Lâm - Ngư nghiệp
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuân Lộc (đã được UBND huyện Phú Lộc phê duyệt tại Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 16/7/2013) với những nội dung sau:
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lộc Điền đến năm 2020 (đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 3597/QĐ-UBND ngày 28/9/2012) với những nội dung sau:
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lộc Hoà (đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 16/7/2012; điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 4865/QĐ-UBND ngày 18/11/2013) với những nội dung sau:
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lộc An đến năm 2020 (đã được phê duyệt tại Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2012 của UBND huyện Phú Lộc) với những nội dung sau:
Các tin khác
Xem theo ngày  
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI >> Nông - Lâm - Ngư nghiệp
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuân Lộc (đã được UBND huyện Phú Lộc phê duyệt tại Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 16/7/2013) với những nội dung sau:
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lộc Điền đến năm 2020 (đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 3597/QĐ-UBND ngày 28/9/2012) với những nội dung sau:
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lộc Hoà (đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 16/7/2012; điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 4865/QĐ-UBND ngày 18/11/2013) với những nội dung sau:
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lộc An đến năm 2020 (đã được phê duyệt tại Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2012 của UBND huyện Phú Lộc) với những nội dung sau:
Các tin khác
Xem theo ngày  
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI >> Nông - Lâm - Ngư nghiệp
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuân Lộc (đã được UBND huyện Phú Lộc phê duyệt tại Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 16/7/2013) với những nội dung sau:
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lộc Điền đến năm 2020 (đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 3597/QĐ-UBND ngày 28/9/2012) với những nội dung sau:
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lộc Hoà (đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 16/7/2012; điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 4865/QĐ-UBND ngày 18/11/2013) với những nội dung sau:
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lộc An đến năm 2020 (đã được phê duyệt tại Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2012 của UBND huyện Phú Lộc) với những nội dung sau:
Các tin khác
Xem theo ngày  
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI >> Nông - Lâm - Ngư nghiệp
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuân Lộc (đã được UBND huyện Phú Lộc phê duyệt tại Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 16/7/2013) với những nội dung sau:
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lộc Điền đến năm 2020 (đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 3597/QĐ-UBND ngày 28/9/2012) với những nội dung sau:
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lộc Hoà (đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 16/7/2012; điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 4865/QĐ-UBND ngày 18/11/2013) với những nội dung sau:
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lộc An đến năm 2020 (đã được phê duyệt tại Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2012 của UBND huyện Phú Lộc) với những nội dung sau:
Các tin khác
Xem theo ngày  
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI >> Nông - Lâm - Ngư nghiệp
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuân Lộc (đã được UBND huyện Phú Lộc phê duyệt tại Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 16/7/2013) với những nội dung sau:
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lộc Điền đến năm 2020 (đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 3597/QĐ-UBND ngày 28/9/2012) với những nội dung sau:
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lộc Hoà (đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 16/7/2012; điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 4865/QĐ-UBND ngày 18/11/2013) với những nội dung sau:
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lộc An đến năm 2020 (đã được phê duyệt tại Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2012 của UBND huyện Phú Lộc) với những nội dung sau:
Các tin khác
Xem theo ngày