Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Triển khai Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
01/08/2023 11:06:AM
Ngày 12/5/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 11 thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5 năm 2023, đã được tăng tải lên các trang thông tin điện tử có liên quan.

Phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết: Nghị quyết này quy định định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Định mức phân bổ kinh phí cụ thể như sau:

Stt

Tên loại văn bản

Cấp có thẩm quyền ban hành

Mức phân bổ kinh phí
(Đồng/dự thảo)

I

Đối với văn bản được ban hành mới hoặc thay thế

1

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân

Cấp tỉnh

30.000.000

Cấp huyện

15.000.000

Cấp xã

10.000.000

2

Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân

Cấp tỉnh

20.000.000

Cấp huyện

10.000.000

Cấp xã

8.000.000

II

Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều

1

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân

Cấp tỉnh

24.000.000

Cấp huyện

12.000.000

Cấp xã

8.000.000

2

Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân

Cấp tỉnh

16.000.000

Cấp huyện

8.000.000

Cấp xã

6.400.000

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.200.148
Truy cập hiện tại 155 khách