Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông báo bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh
18/07/2023 2:52:PM
Ngày 08/7/2023, thực hiện Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh về bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, UBND tỉnh bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau đây:

1. Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

2. Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ.

3. Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

4. Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2023.

Do đó, UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND nêu trên./.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.148.919
Truy cập hiện tại 1.522 khách