Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023
28/10/2022 9:03:AM
Ngày 19/10/2022, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 3219 /CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

Theo đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong Quân đội, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân năm 2023 đúng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các nghị định, thông tư, hướng dẫn một cách chặt chẽ. Quá trình thực hiện phải nêu cao tinh thần, gắn trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan Quân sự, Công an các cấp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong tổ chức thực hiện công tác tuyển quân.

2. Tiếp tục quán triệt và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân trên địa bàn huyện, thực hiện tốt kế hoạch của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Phú Lộc về công tác tuyển quân năm 2023, chú trọng đối tượng là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của công tác tuyển quân cho tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

3. Các địa phương tổ chức đăng ký, quản lý tốt nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ. Chỉ đạo cơ quan Quân sự và cơ quan Công an để phối hợp đồng bộ, chặt chẽ việc đăng ký quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Để đảm bảo công bằng xã hội trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Uỷ ban nhân dân các xã, thị thị trấn, chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp ưu tiên tuyển chọn và gọi nhập ngũ số cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và con em của cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức nhà nước. Tập trung tuyển chọn công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học cao hơn năm 2022 để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân.

4. Từng thành viên của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện về công tác tuyển quân năm 2023 theo địa bàn phụ trách. Theo chức trách nhiệm vụ của từng ban, ngành, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, ban hành văn bản chỉ đạo ngành dọc cấp dưới và bám sát cơ sở ngay từ đầu để giúp đỡ địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

5. Công an huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện thống nhất chỉ đạo công tác tuyển chọn nguồn công dân thực hiện Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu được giao. Phối hợp với các ban, ngành có liên quan chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác xét duyệt, hoàn chỉnh lý lịch hồ sơ công dân nhập ngũ theo đúng Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 04 năm 2016.

6. Ban Chỉ huy quân sự huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan ban, ngành có liên quan, chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện và Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện xây dựng các kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyển quân năm 2023 bảo đảm đúng đủ chỉ tiêu. Kiểm tra chấn chỉnh các xã, thị trấn thực hiện công tác tuyển quân nghiêm túc và đúng theo Luật định.

7. Các cơ quan: Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Phòng Tư pháp và các cơ quan, đoàn thể các cấp có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Quân sự, có các biện pháp xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp Luật như trốn, chống Lệnh gọi khám, gọi nhập ngũ và các cá nhân, tập thể có hành vi cản trở việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018.

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 chủ trì phối hợp với cơ quan Quân sự, Công an chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, thực hiện pháp Luật về nghĩa vụ quân sự. Tiến hành phúc tra, xác minh, cung cấp đầy đủ thông tin về trình độ học vấn của công dân nằm trong độ tuổi nhập ngũ từ đủ 18 đến 25 tuổi, báo cáo Uỷ ban nhân dân, thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp để phục vụ công tác xét duyệt nghĩa vụ quân sự và chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện về chất lượng học vấn trong công tác tuyển quân.

9. Phòng Tài chính - Kế hoạch bảo đảm chế độ chính sách cho thanh niên tham gia đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo Nghị định 13/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ “Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của nam công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự”.

10. Trung tâm y tế huyện hướng dẫn, triển khai thực hiện Thông tư liên bộ 16/2016/TTLB-BQP-BYT về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Bộ Công an. Kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn cho Hội đồng khám sức khỏe, tổ chức sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe cho nam công dân sẳn sàng nhập ngũ theo đúng quy định của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng, xét nghiệm cận lâm sàng (siêu âm, điện tim, X quang, xét nghiệm các chất ma túy, HIV…) cho 100% nam công dân trúng tuyển nghĩa vụ quan sự. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện nếu có công dân nhập ngũ bị loại trả về vì lý do không đủ sức khỏe.

11. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tổ chức tuyên truyền, giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân năm 2023 bằng nhiều hình thức phong phú, gắn với tuyên truyền pháp Luật, phù hợp với từng địa bàn dân cư, để nhân dân và công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự biết, tự giác thực hiện nghĩa vụ của người công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời, phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng các chuyên mục về công tác tuyển quân ở từng địa phương mình để tuyên truyền và giáo dục cho quần chúng nhân dân nhất là số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

12. Phòng Tư pháp phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện và các ban, ngành, địa phương có liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình xử lý theo Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013, Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu và các văn bản có liên quan đúng quy định của pháp luật cho cơ sở.

13. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động huyện và các ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới thuộc quyền phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt quy trình công tác tuyển quân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và công tác chính sách hậu phương Quân đội. Có kế hoạch phân công trách nhiệm cho từng cán bộ theo dõi phụ trách địa bàn, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh những sai sót trong suốt quá trình thực hiện, nắm chắc mọi tình hình, kịp thời giúp đỡ địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm số lượng, chất lượng.

14. Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn tổ chức họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự, rà soát độ tuổi và quản lý chặt chẽ nguồn sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức sơ tuyển, khám tuyển chặt chẽ, nghiêm túc, xét tuyển và đồng bộ hồ sơ đúng trình tự, thực hiện niêm yết danh sách công khai trước nhân dân về tiêu chuẩn tuyển quân; danh sách tạm miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ; danh sách công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ, danh sách công dân trúng tuyển Nghĩa vụ quân sự, thực hiện Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, sẵn sàng nhập ngũ. Thực hiện tròn khâu trong công tác tuyển quân “tuyển người nào chắc người đó”. Tổ chức thâm nhập nam công dân trúng tuyển về sức khỏe theo tiêu chí “3 gặp, 4 biết” nắm bắt tình hình và quản lý chặt chẽ nam công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Có kế hoạch chỉ đạo chặt chẽ cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp mình, đảm bảo 100% hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, đạt chất lượng cao, đúng Luật, không có bù đổi, loại trả. Công tác tuyển chọn phải kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên kiểm tra, giám sát, thực hiện công bằng xã hội.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.477.476
Truy cập hiện tại 2.418 khách