Tìm kiếm tin tức
Triển khai thực hiện cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước; tiết kiệm thêm 10% kinh phí chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2021
 19/07/2021 5:20:PM

Ngày 13/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1703/QĐ-UBND về việc cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước; tiết kiệm thêm 10% kinh phí chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2021.

Theo đó, kinh phí và tiết kiệm chi thường xuyên là cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước của các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế (trừ các hoạt động quan trọng, cấp bách và phục vụ công tác phòng chống dịch) còn lại tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2021 (theo Phụ lục chi tiết đính kèm);

Thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2021 của các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế (trừ các hoạt động quan trọng, cấp bách và phục vụ công tác phòng chống dịch) (theo Phụ lục chi tiết đính kèm);

 Dự toán chi thường xuyên để thực hiện tiết kiệm thêm 10 % theo Quyết định này không bao gồm: Chi tiền lương, phụ cấp theo lương, chi cho con người theo chế độ; chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các khoản chi đặc thù khác.

Phương án triển khai thực hiện:

Thủ trưởng, Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế quán triệt nội dung tiết kiệm chi thường xuyên theo Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 26/12/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh biện pháp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước tỉnh năm 2021 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; Xây dựng dự toán chi phù hợp với đặc điểm hoạt động của cơ quan, đơn vị mình đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, tăng cường quản lý, chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả, trên cơ sở đó đảm bảo nguồn thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành và an sinh xã hội;

Dự toán tiết kiệm chi và kinh phí cắt giảm hội nghị, công tác trong và ngoài nước của các cơ quan, ban, ngành sau khi được cơ quan Tài chính cùng cấp thống nhất chi tiết (theo từng nội dung, nhiệm vụ và đơn vị) thì cơ quan chủ quản thông báo cho đơn vị trực thuộc tiến hành các thủ tục điều chỉnh dự toán giảm chi theo mục lục ngân sách nhà nước, tổng hợp gửi cơ quan Tài chính cùng cấp trước ngày 25/7/2021 để làm căn cứ thông báo giảm dự toán tại Kho bạc nhà nước.

Sau ngày 31/7/2021, đơn vị nào chưa gửi dự toán tiết kiệm chi thì Kho bạc Nhà nước các cấp tạm dừng cấp phát kinh phí cho đơn vị (trừ lương và các khoản có tính chất lương).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.154.034
Truy cập hiện tại 1.571 khách