Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 05/2021
 06/05/2021 10:21:AM

Nghị định hướng dẫn Luật Căn cước công dân; quy định về công an xã chính quy; tăng mức hỗ trợ học nghề cho người đóng bảo hiểm thất nghiệp, ngân hàng miễn, giảm lãi vay do ảnh hưởng của Covid-19; lần đầu có quy định về dạy học trực tuyến,; Không còn thu lệ phí, gia hạn hộ chiếu… là nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2021.

#

 

Tên văn bản

Ngày

NGHỊ ĐỊNH

1

Nghị định 12/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

BH:24/02/2021

HL:01/05/2021

 

2

Nghị định 19/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP ngày 03/4/2014 của Chính phủ

BH:15/03/2021

HL:01/05/2021

3

Nghị định 22/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Khu Kinh tế - quốc phòng

BH:19/03/2021

HL:05/05/2021

4

Nghị định 37/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

BH:29/03/2021

HL:14/05/2021

5

Nghị định 36/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

BH:29/03/2021

HL:15/05/2021

6

Nghị định 40/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"

BH:30/03/2021

HL:15/05/2021

7

Nghị định 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

BH:30/03/2021

HL:15/05/2021

 

8

Nghị định 39/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan

BH:30/03/2021

HL:15/05/2021

9

Nghị định 21/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

BH:19/03/2021

HL:15/05/2021

10

Nghị định 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

BH:31/03/2021

HL:15/05/2021

11

Nghị định 27/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

BH:25/03/2021

HL:15/05/2021

12

Nghị định 42/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy

BH:31/03/2021

HL:16/05/2021

13

Nghị định 25/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 41/2014/NĐ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra Công an nhân dân

BH:24/03/2021

HL:20/05/2021

 

QUYẾT ĐỊNH

1

 

Quyết định 07/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, Thành phố Hà Nội

BH:02/03/2021

HL:01/05/2021

2

 

Quyết định 12/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu

BH:24/03/2021

HL:10/05/2021

3

 

Quyết định 13/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 69/2011/QĐ-TTg ngày 13/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 39/2013/QĐ-TTg ngày 27/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

BH:25/03/2021

HL:12/05/2021

 

4

 

Quyết định 14/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

BH:26/03/2021

HL:15/05/2021

 

5

 

Quyết định 17/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

BH:31/03/2021

HL:15/05/2021

 

6

 

Nghị định 24/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập

BH:23/03/2021

HL:15/05/2021

 

7

 

Quyết định 649/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

BH:15/04/2021

HL:17/05/2021

 

8

 

Quyết định 08/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ

BH:11/03/2021

HL:19/05/2021

 

9

 

Quyết định 15/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính

BH:30/03/2021

HL:20/05/2021

 

THÔNG TƯ

1

 

Thông tư 01/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân

BH:11/03/2021

HL:01/05/2021

 

2

 

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

BH:16/03/2021

HL:01/05/2021

3

 

Thông tư 01/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BH:18/03/2021

HL:02/05/2021

 

4

 

Thông tư 19/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

BH:18/03/2021

HL:03/05/2021

5

 

Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

BH:18/03/2021

HL:03/05/2021

6

 

Thông tư 02/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

BH:22/03/2021

HL:10/05/2021

 

7

 

Thông tư 23/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá

BH:30/03/2021

HL:15/05/2021

 

8

 

Thông tư 22/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

BH:29/03/2021

HL:15/05/2021

 

9

 

Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên

BH:30/03/2021

HL:16/05/2021

 

10

 

Thông tư 24/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi

BH:31/03/2021

HL:17/05/2021

11

 

Thông tư 03/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BH:02/04/2021

HL:17/05/2021

 

12

 

Thông tư 02/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

BH:31/03/2021

HL:17/05/2021

 

13

 

Thông tư 01/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

BH:31/03/2021

HL:17/05/2021

 

14

 

Thông tư 01/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2016/TT-BCT ngày 13/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực Công Thương

BH:31/03/2021

HL:20/05/2021

 

15

Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông

BH:05/04/2021

HL:22/05/2021

16

 

Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học

BH:05/04/2021

HL:22/05/2021

 

17

 

Thông tư 25/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

BH:07/04/2021

HL:22/05/2021

 

18

 

Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên

BH:05/04/2021

HL:22/05/2021

 

 

H. Sơn (theo thuathienhue.gov.vn)
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.316.952
Truy cập hiện tại 2.106 khách