Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang

THỊ TRẤN LĂNG CÔ

- Địa chỉ cơ quan: UBND thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan: 0234.3874422

- Email: langco.phuloc@thuathienhue.gov.vn

- Website: langco.thuathienhue.gov.vn

- Dân số: 11.240 người (năm 2012).

- Tổng diện tích: 10.550 ha

 

THỊ TRẤN PHÚ LỘC

- Địa chỉ cơ quan: UBND thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan: 0234.3871309

- Email: thitranphuloc@thuathienhue.gov.vn

- Website: ttphuloc.thuathienhue.gov.vn

- Dân số: 10.350 người (năm 2012).

- Tổng diện tích: 2.719 ha

 

XÃ LỘC BỔN

- Địa chỉ cơ quan: UBND xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan: 0234.3874250

- Email: locbon.phuloc@thuathienhue.gov.vn
- Website: locbon.thuathienhue.gov.vn

- Dân số: 13.026 người (năm 2012).

- Tổng diện tích: 3.254 ha

 

XÃ LỘC SƠN

- Địa chỉ cơ quan: UBND xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan: 0234.3874245

- Email: locson.phuloc@thuathienhue.gov.vn
- Website: locson.thuathienhue.gov.vn

- Dân số: 7.687 người (năm 2012).

- Tổng diện tích: 1.911 ha

 

XÃ XUÂN LỘC

- Địa chỉ cơ quan: UBND xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan: 0234.3874205

- Email: xuanloc.phuloc@thuathienhue.gov.vn

- Website: xuanloc.thuathienhue.gov.vn

- Dân số: 2.512 người (năm 2012).

- Tổng diện tích: 4.422 ha

 

XÃ LỘC HÒA

- Địa chỉ cơ quan: UBND xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan: 0234.3874280

- Email: lochoa.phuloc@thuathienhue.gov.vn

- Website: lochoa.thuathienhue.gov.vn

- Dân số: 2.343 người (năm 2012).

- Tổng diện tích: 3.250 ha

 

XÃ LỘC AN

- Địa chỉ cơ quan: UBND xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan: 0234.3874226

- Email: locan.phuloc@thuathienhue.gov.vn
- Website: locan.thuathienhue.gov.vn

- Dân số: 12.035 người (năm 2012).

- Tổng diện tích: 2.705 ha

 

XÃ LỘC ĐIỀN

- Địa chỉ cơ quan: UBND xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan: 0234.3874214

- Email: locdien.phuloc@thuathienhue.gov.vn
- Website: locdien.thuathienhue.gov.vn

- Dân số: 13.170 người (năm 2012).

- Tổng diện tích: 11.560 ha

 

XÃ LỘC TRÌ

- Địa chỉ cơ quan: UBND xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan: 0234.3871338

- Email: loctri.phuloc@thuathienhue.gov.vn
- Website: loctri.thuathienhue.gov.vn

- Dân số: 7.169 người (năm 2012).

- Tổng diện tích: 6.294 ha

 

XÃ LỘC BÌNH

- Địa chỉ cơ quan: UBND xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan/Fax: 0234.3874779

- Email: locbinh.phuloc@thuathienhue.gov.vn
- Website: locbinh.thuathienhue.gov.vn

- Dân số: 2.065 người (năm 2012).

- Tổng diện tích: 2.739 ha

 

XÃ LỘC TIẾN

- Địa chỉ cơ quan: UBND xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan: 0234.3872205

- Email: loctien.phuloc@thuathienhue.gov.vn
- Website: loctien.thuathienhue.gov.vn

- Dân số: 8.173 người (năm 2012).

- Tổng diện tích: 5.724 ha

 

XÃ LỘC THỦY

- Địa chỉ cơ quan: UBND xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan/Fax: 0234.3872225

- Email: locthuy.phuloc@thuathienhue.gov.vn
- Website: locthuy.thuathienhue.gov.vn

- Dân số: 11.098 người (năm 2012).

- Tổng diện tích: 7.048 ha

 

XÃ LỘC VĨNH

- Địa chỉ cơ quan: UBND xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan: 0234.3872214

- Email: locvinh.phuloc@thuathienhue.gov.vn
- Website: locvinh.thuathienhue.gov.vn

- Dân số: 6.956 người (năm 2012).

- Tổng diện tích: 3.454 ha

 

XÃ VINH HIỀN

- Địa chỉ cơ quan: UBND xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan: 0234.3874623

- Email: vinhhien.phuloc@thuathienhue.gov.vn
- Website: vinhhien.thuathienhue.gov.vn

- Dân số: 7.640 người (năm 2012).

- Tổng diện tích: 2.272 ha

 

XÃ GIANG HẢI

- Địa chỉ cơ quan: UBND xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan: 0234.3874817

- Email: gianghai.phuloc@thuathienhue.gov.vn
- Website: gianghai.thuathienhue.gov.vn

- Dân số: 4.682 người.

- Tổng diện tích: 2.443 ha

 

XÃ VINH MỸ

- Địa chỉ cơ quan: UBND xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan: 0234.3874817

- Email: vinhmy.phuloc@thuathienhue.gov.vn
- Website: vinhmy.thuathienhue.gov.vn

- Dân số: 4.765 người (năm 2012).

- Tổng diện tích: 812,6 ha

 

XÃ VINH HƯNG

- Địa chỉ cơ quan: UBND xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan: 0234.3874810

- Email: vinhhung.phuloc@thuathienhue.gov.vn

- Website: vinhhung.thuathienhue.gov.vn

- Dân số: 8.049 người (năm 2012).

- Tổng diện tích: 1.606 ha

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.206
Truy cập hiện tại 2.430 khách