Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tài liệu ôn tập dành cho các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện năm 2021
 04/06/2021 3:32:PM

Căn cứ Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn nội dung tài liệu ôn tập đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển như sau:

I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG (Áp dụng cho tất cả các vị trị dự tuyển).

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010.

- Điều 2 Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

II. PHẦN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Giải phóng mặt bằng.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

- Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội và lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND huyện Phú Lộc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

2. Vị trí tuyển dụng: Kỹ thuật viên (hạng IV).

- Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13 tháng 03 năm 2018 về phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động Truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”.

- Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn (đài cấp xã) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quyết định số 310 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2019 của UBND huyện về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện.

3. Vị trí tuyển dụng: Phóng viên (hạng III).

- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 15/4/2016.

- Quyết định số 483/QĐ-HNBVN, ngày 16/12/2016 của Hội Nhà báo Việt Nam ban hành Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

- Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2019 của UBND huyện Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện.

Tập tin đính kèm:
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.316.762
Truy cập hiện tại 2.072 khách