Tìm kiếm tin tức
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 về công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện và đến các cơ quan cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 về công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo đó, gồm có 04 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh công bố theo Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 23/4/2021.
Ngày 05/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 992/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, đƣợc sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 13/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1070/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng Thừa Thiên Huế.
Ngày 05/4/2021, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 722 /QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Ngày 05/4/2021, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 720 /QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Ngày 22/3/2021, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể:
Ngày 18/3/2021, UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch số 1122/KH-UBND về Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện, cụ thể:
Các tin khác
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.153.412
Truy cập hiện tại 1.209 khách