Tìm kiếm tin tức
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
 18/09/2019 5:19:PM

Ngày 17/9/2019, UBND huyện đã có Thông báo số 3316/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019.

Căn cứ Quyết định số 3375 /QĐ-UBND ngày 17 /9/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2019; UBND huyện thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện năm 2019 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển.

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

- Những người bị dị hình dị dạng; người có giọng nói không rõ ràng. 

2. Tiêu chuẩn

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, đảm bảo năng lực công tác theo yêu cầu của vị trí việc làm và yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp dự tuyển, cụ thể:

a) Giáo viên mầm non hạng IV (Mã số: V.07.02.06): Tuyển dụng vào công tác tại các trường mầm non.

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A theo quy định tại Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 hoặc trình độ A1 theo quy định tại Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ Tin học văn phòng, tin học ứng dụng trình độ A, B, C theo quy định tại Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Tin học ứng dụng A, B, C.

b) Giáo viên tiểu học hạng IV (Mã số: V.07.03.09): Tuyển dụng vào công tác tại các trường tiểu học.

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học hoặc trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A theo quy định tại Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 hoặc trình độ A1 theo quy định tại Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ Tin học văn phòng, tin học ứng dụng trình độ A, B, C theo quy định tại Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Tin học ứng dụng A, B, C.

c) Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mã số: V.07.04.12): Tuyển dụng vào công tác tại các trường trung học cơ sở.

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên hoặc cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

 - Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A theo quy định tại Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 hoặc trình độ A1 theo quy định tại Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008;

 - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ Tin học văn phòng, tin học ứng dụng trình độ A, B, C theo quy định tại Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Tin học ứng dụng A, B, C.

d) Giáo viên trung học phổ thông hạng III (Mã số: V.07.05.15): Tuyển dụng vào công tác tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

- Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B theo quy định tại Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 hoặc trình độ A2 theo quy định tại Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ Tin học văn phòng, tin học ứng dụng trình độ A, B, C theo quy định tại Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Tin học ứng dụng A, B, C.

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Phạm vi tuyển dụng: Tuyển dụng giáo viên vào công tác tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND huyện.

2. Số lượng tuyển dụng:

Số lượng tuyển dụng gồm 55 người, trong đó:

- Giáo viên mầm non hạng IV (Mã số: V.07.02.06): 23 người;

- Giáo viên tiểu học hạng IV (Mã số: V.07.03.09): 22 người;

- Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mã số: V.07.04.12): 09 người;

- Giáo viên trung học phổ thông hạng III (Mã số: V.07.05.15): 01 người.

3. Yêu cầu về vị trí tuyển dụng

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm và đăng ký tối đa 03 nguyện vọng công tác tại các đơn vị có nhiều hơn 03 chỉ tiêu tuyển dụng hoặc tối đa 01 hoặc 02 nguyện vọng công tác tại các đơn vị chỉ có 01 hoặc 02 chỉ tiêu tuyển dụng đối với vị trí việc làm đã đăng ký làm cơ sở để bố trí công tác sau khi trúng tuyển. Thí sinh vi phạm sẽ không được dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng.

(Có Danh mục vị trí việc làm tuyển dụng chi tiết kèm theo).

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN, BỐ TRÍ CÔNG TÁC

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung tuyển dụng: Việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút (bao gồm thời gian chuẩn bị và trả lời).

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

d) Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Hội đồng xét tuyển báo cáo Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

5. Bố trí đơn vị công tác đối với thí sinh trúng tuyển

Trên cơ sở tối đa 03 đơn vị đã đăng ký nguyện vọng công tác theo thứ tự ưu tiên (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3), các thí sinh trúng tuyển có số điểm cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp theo từng vị trí việc làm sẽ được ưu tiên xem xét bố trí đơn vị công tác theo nguyện vọng trước cho đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng tại từng đơn vị sự nghiệp giáo dục.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ HỒ SƠN DỰ TUYỂN

1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký và hồ sơ dự tuyển của người đăng ký dự tuyển kể từ ngày 19/9/2019 đến ngày 18/10/2019.

2. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký và hồ sơ dự tuyển: Trung tâm Hành chính công huyện Phú Lộc (Số 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế - Điện thoại: 0234.3871485).

- Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận Trung tâm Hành chính công huyện Phú Lộc hoặc gửi theo đường bưu chính.

- Trường hợp người đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính thì thời điểm đăng ký dự tuyển được xác định theo dấu bưu điện.

3. Phiếu đăng ký và hồ sơ dự tuyển:

- Mẫu Phiếu đăng ký và hồ sơ dự tuyển được phát hành tại Phòng Nội vụ huyện Phú Lộc.

- Người đăng ký dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ gồm:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển;

+ Bản khai sơ yếu lý lịch tự thuật dán ảnh 4x6 có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được chứng thực dịch thuật ra tiếng Việt và được kiểm định qua Cục Khảo thí thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau; 02 phong bì có dán tem thư và ghi rõ tên người nhận, địa chỉ nơi cư trú để báo tin;

+ Lưu ý: Chỉ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đã được cấp bằng tốt nghiệp.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến 02 ngày, từ ngày 09/11/2019 đến ngày 10/11/2019 (có thể thay đổi tùy tuộc vào số lượng thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển).

2. Địa điểm tổ chức xét tuyển: Trụ sở HĐND&UBND huyện Phú Lộc.

VI. THÔNG TIN CHI TIẾT

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 của UBND huyện Phú Lộc được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Phú Lộc: https://phuloc.thuathienhue.gov.vn và Trang thông tin điện tử Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc: http://phuloc.thuathienhue.edu.vn.

Khi có thay đổi về nội dung thông báo tuyển dụng thì UBND huyện công khai thông báo tuyển dụng bổ sung theo quy định.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 của UBND huyện Phú Lộc, nếu có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị cơ quan, đơn vị có liên quan, người đăng ký dự tuyển liên hệ số điện thoại trên hoặc đến trực tiếp Phòng Nội vụ huyện để được giải đáp./.

Tập tin đính kèm:
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG COVID-19 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 19001075 
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.190.474
Truy cập hiện tại 863 khách