Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hướng dẫn công tác chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở
01/08/2023 11:05:AM
Ngày 31/7/2023, UBND huyện đã ban hành Công văn số 3162/UBND-TP về chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND các các xã, thị trấn triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Công tác hòa giải ở cơ sở            

- Triển khai các hoạt động tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở phải được tiến hành một cách nghiêm túc, khách quan, thực chất, toàn diện; đảm bảo đúng mục đích và tiến độ đề ra, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải ở cơ sở đối với các thôn, tổ dân phố. Thường xuyên thực hiện đánh giá tình hình tổ chức và hiệu quả hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở nhằm kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để kiến nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết theo quy định. Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức, đặc biệt là đối với các hòa giải viên mới bổ nhiệm, cần khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để tham gia Hội nghị, Hội thảo, lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng và nghiệp vụ hòa giải do Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và các cơ quan, đoàn thể, địa phương tổ chức.

- Đối với kinh phí hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở: Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và Thông tư mới thay thế Thông tư này sau khi được ban hành.

2. Công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Về điều kiện công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Trường hợp thời điểm cán bộ, công chức thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và thời điểm có quyết định kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự không cùng một năm thì xét điều kiện công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như sau:

- Đối với trường hợp cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ: Xét điều kiện công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với năm cán bộ, công chức thực hiện hành vi vi phạm.

- Đối với trường hợp cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị truy cứu trách nhiệm hình sự do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ: Xét điều kiện công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với năm có Quyết định khởi tố bị can đối với cán bộ, công chức của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực pháp luật.

b) Về báo cáo kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn lưu ý thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm thời hạn theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, cụ thể: Việc đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện hàng năm, tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm đánh giá; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tự chấm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu; niêm yết công khai kết quả tự chấm điểm, đánh giá; gửi hồ sơ đề nghị công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đến Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 10 tháng 01 của năm liền kề sau năm đánh giá.

- Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sẽ thực hiện xử lý theo các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức; thi đua, khen thưởng; xử lý kỷ luật). Các cơ quan, địa phương căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để xác định chế tài xử lý phù hợp với tính chất, mức độ hành vi và các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

c) Về nguồn lực, kinh phí triển khai thực hiện các tiêu chí và đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Đối với kinh phí triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-BTP: Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và Thông tư mới thay thế Thông tư này sau khi được ban hành./.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.104.494
Truy cập hiện tại 3.648 khách