Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung đến năm 2030
09/09/2022 8:31:AM
Ngày 31/8/2022 UBND huyện đã ban hành Công văn số 3386/UBND-XD về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung đến năm 2030

Theo đó; UBND huyện quán triệt và yêu cầu các cơ quan, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn; các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) trong công trình xây dựng:

a)  Giai đoạn đến năm 2025:

- Đối với các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, tỷ lệ sử dụng VLXKN so với tổng lượng vật liệu xây là 100%;

- Các công trình xây dựng từ 09 tầng trở lên thuộc dự án đầu tư sử dụng vốn khác (ngoài các công trình quy định tại điểm a khoản này) phải sử dụng tối thiểu 80% VLXKN so với tổng lượng vật liệu xây, trong đó ưu tiên sử dụng cấu kiện nhẹ, kích thước lớn.

b) Giai đoạn đến năm 2030:

- Đối với các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, tỷ lệ sử dụng VLXKN so với tổng lượng vật liệu xây là 100%;

- Các công trình xây dựng từ 09 tầng trở lên thuộc dự án đầu tư sử dụng vốn khác (ngoài các công trình quy định tại điểm a khoản này) phải sử dụng tối thiểu 90% VLXKN so với tổng lượng vật liệu xây.

c) Các công trình có yêu cầu đặc thù không sử dụng VLXKN phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận không phân biệt nguồn vốn, số tầng.

d) Nhà nước khuyến khích sử dụng tối đa VLXKN vào các công trình xây dựng, không phân biệt nguồn vốn, số tầng.

2. Định kỳ hàng năm rà soát, đánh giá tình hình đầu tư sản xuất và sử dụng VLXKN trên địa bàn của địa phương (các xã, thị trấn) hoặc trong phạm vi quản lý của các cơ quan, ban, ngành cấp huyện báo cáo UBND huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Sở Xây dựng theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng các cơ quan, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Văn bản này.

b) Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì triển khai thực hiện và thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung của Văn bản này; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách liên quan đến phát triển sản xuất và sử dụng VLXKN, tham mưu chỉ đạo sử dụng VLXKN trong các công trình xây dựng trên địa bàn huyện theo đúng quy định.

c) Phòng Tài chính chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện cơ chế chính sách hiện có và giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư sản xuất VLXKN trên địa bàn huyện (nếu có) theo đúng quy định.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị có văn bản gửi Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) để được xem xét, giải quyết./.

Cái Dung
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.198.082
Truy cập hiện tại 270 khách