Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chấn chỉnh công tác tiếp công dân trên địa bàn huyện
09/09/2022 8:33:AM
Ngày 31/8/2022, UBND huyện đã ban hành Công văn số 3367/UBND-NC về chấn chỉnh công tác tiếp công dân trên địa bàn huyện.

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đã có nhiều cố gắng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm tiếp công dân, xem nhẹ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; công khai thông tin, thời gian tiếp công dân chưa kịp thời; một số địa phương không bố trí tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại trụ sở; công tác dự báo, nắm tình hình, làm rõ nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo chưa kịp thời dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài, đông người, vượt cấp, diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện; đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung như sau:

1. Nghiêm túc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện tốt các Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/01/2015, Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND huyện ban hành Quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện và các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện về công tác tiếp công dân trên địa bàn.

2. Chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo; cụ thể: Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở UBND cấp xã ít nhất 01 ngày trong 01 tuần; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện phải trực tiếp tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan mình ít nhất 01 ngày trong 01 tháng.

3. Bố trí địa điểm tiếp công dân thuận lợi, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ việc tiếp công dân. Công khai nội quy, Quy chế, lịch tiếp công dân trên Cổng thông tin điện tử và niêm yết tại Trụ sở cơ quan, đơn vị; đồng thời, định kỳ 6 tháng gửi lịch tiếp công dân của đơn vị, địa phương mình về UBND huyện (qua Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện). Bố trí công chức có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất đảm nhận công tác tiếp công dân thường xuyên.

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gửi về UBND huyện (qua Thanh tra huyện) trước ngày 03/3, 03/6, 03/9 và 03/11.

4. Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan đã được lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo xử lý, giải quyết qua các buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND huyện.

5. Chịu trách nhiệm về tình hình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền được giao. Trong trường hợp địa phương, đơn vị nào để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, xảy ra điểm nóng thì người đứng đầu địa phương, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

6. Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ và đột xuất tổ chức kiểm tra công tác tiếp công dân của các xã, thị trấn; đặc biệt là việc xây dựng, bố trí lịch tiếp công dân, mở sổ theo dõi việc tiếp công dân; công khai, thông báo lịch tiếp công dân; bố trí địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân; báo cáo đề xuất UBND huyện chấn chỉnh theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.494.715
Truy cập hiện tại 377 khách