Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Triển khai duy trì Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và nâng cao Chỉ số SIPAS năm 2022 trên địa bàn huyện
18/08/2022 9:38:PM
Ngày 15/8/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về việc triển khai duy trì Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và nâng cao Chỉ số SIPAS năm 2022 trên địa bàn huyện.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nhằm tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để góp phần duy trì Chỉ số cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số SIPAS của huyện năm 2022, tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương có kết quả tốt nhất của tỉnh; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong nỗ lực nâng cao Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số SIPAS của huyện Phú Lộc.

Để đạt được các mục tiêu đó, đồng thời, để duy trì Chỉ số PAR INDEX và nâng cao Chỉ số SIPAS năm 2022, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn:

- Căn cứ Kế hoạch CCHC của huyện năm 2022, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương và kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC của huyện năm 2021, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện có chất lượng, đúng tiến độ.

- Tiếp tục nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về kết quả thực hiện CCHC. Tăng cường phổ biến, quán triệt nội dung điều tra xã hội học đến các cơ quan đơn vị, UBND xã, thị trấn.

- Các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn ngoài các nhiệm vụ trên, cần có giải pháp cụ thể để nâng cao điểm số các tiêu chí và TCTP trong Bộ tiêu chí chấm điểm CCHC của huyện. Đặc biệt, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân đảm bảo “Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn” đạt trên 95%.

- Ngoài ra, để nâng cao Chỉ số SIPAS, các cơ quan, địa phương cần:

+ Đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức theo hướng hiện đại, hiệu quả, thuận lợi, minh bạch.

+ Tăng cường kiểm tra việc giải quyết TTHC tại các cơ quan chuyên môn; rà soát, khắc phục tình trạng cơ sở dữ liệu về giải quyết TTHC không tuân thủ đúng theo quy định.

+ Đẩy mạnh thực hiện trả kết quả thông qua dịch vụ BCCI đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; các thủ tục hành chính không có thu phí, lệ phí. Phối hợp với hệ thống bưu điện triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI.

+ Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện thư xin lỗi đối với thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn; đảm bảo mỗi hồ sơ giải quyết trễ hạn phải thực hiện thư xin lỗi không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ; có hình thức xử lý đối với công chức, viên chức giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn nhiều lần nếu không có lý do chính đáng.

+ Xây dựng văn hóa công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng lấy người dân, tổ chức làm trung tâm phục vụ, mang lại sự hài lòng, niềm tin cho NDTC. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến TTHC đảm bảo theo quy định.

2. Phòng Nội vụ:

- Tham mưu UBND huyện ban hành các báo cáo định kỳ về CCHC đảm bảo chất lượng và thời gian theo yêu cầu; các báo cáo: Đánh giá về rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; thống kê về tình hình, kết quả sử dụng biên chế; bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm năm 2022; kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2022; kết quả tinh giản biên chế năm 2022; kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã năm 2022; tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính;

- Rà soát, đánh giá việc thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và danh mục vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Xây dựng các kế hoạch: Kiểm tra tình hình phân cấp quản lý công vụ và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện năm 2022; Thông báo kết luận kiểm tra các nội dung đã phân cấp; các văn bản xử lý sau kiểm tra phải thể hiện nêu rõ việc khắc phục các tồn tại, hạn chế và kết quả xử lý.

- Báo cáo UBND huyện kết quả kiểm tra tình hình phân cấp quản lý công vụ và cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 (đảm bảo thực hiện 100% kế hoạch và các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý) (trước ngày 01/11/2022)

- Tổ chức thực hiện, đôn đốc kiểm tra, hướng dẫn các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ được phân công.

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện:

- Tham mưu UBND huyện các báo cáo: kết quả thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022; tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2022, tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính (đảm bảo 100% số phản ánh kiến nghị được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý);

- Xây dựng báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, xử lý hoặc kiến nghị xử lý 100% các vấn đề phát hiện qua rà soát. Triển khai có chất lượng, đúng tiến độ các tiêu chí và TCTP theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

4. Phòng Tư pháp:

- Tham mưu UBND huyện các báo cáo: Kết quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2022; kết quả theo dõi thi hành pháp luật; kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2022; kết quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL năm 2022;

- Thực hiện các hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật: thực hiện thu thập thông tin, công tác kiểm tra, hoạt động điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật, các kết luận kiểm tra và báo cáo xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả kiểm tra;

- Thực hiện kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL: Đảm bảo 100% số văn bản QPPL phải được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý sau rà soát; 100% văn bản phát hiện sai phạm qua kiểm tra phải được xử lý hoặc kiến nghị xử lý;

- Triển khai có chất lượng, đúng tiến độ các tiêu chí và TCTP theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra về tình hình phân cấp quản lý về ngân sách nhà nước, quản lý đầu tư năm 2022; Thông báo kết luận kiểm tra các nội dung đã phân cấp; các văn bản xử lý sau kiểm tra phải thể hiện nêu rõ việc khắc phục các tồn tại, hạn chế và kết quả xử lý.

- Xây dựng báo cáo: Về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2021; kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán ngân sách địa phương của huyện;

- Báo cáo UBND huyện kết quả kiểm tra tình hình phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, tình hình phân cấp quản lý đầu tư năm 2022 (đảm bảo thực hiện 100% kế hoạch và các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý) (trước ngày 01/11/2022); kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

- Tổng hợp gửi Phòng Nội vụ: Các văn bản quy phạm pháp luật về tình hình phân cấp: Quản lý ngân sách nhà nước, quản lý đầu tư;

- Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách. Triển khai có chất lượng, đúng tiến độ các tiêu chí và TCTP theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

6. Phòng Văn hóa và Thông tin:

- Tham mưu UBND huyện ban hành báo cáo: Mức độ hoàn thành kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022 (có đánh giá mức độ đa dạng trong tuyên truyền CCHC) (trước ngày 01/11/2022); các báo cáo định kỳ về kết quả ứng dụng CNTT đảm bảo chất lượng và thời gian theo yêu cầu;

- Triển khai có chất lượng, đúng tiến độ các tiêu chí và TCTP theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

Tham mưu UBND huyện báo cáo về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính của huyện năm 2022 (đảm bảo tỷ lệ 100% cơ quan chuyên môn cấp huyện, cấp xã công bố và duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định; tổng hợp các quyết định công bố đạt chuẩn ISO).

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra về tình hình phân cấp quản lý đất đai năm 2022; Thông báo kết luận kiểm tra các nội dung đã phân cấp; các văn bản xử lý sau kiểm tra phải thể hiện nêu rõ việc khắc phục các tồn tại, hạn chế và kết quả xử lý.

- Báo cáo UBND huyện kết quả kiểm tra tình hình phân cấp quản lý đất đai năm 2022 (đảm bảo thực hiện 100% kế hoạch và các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý, thể hiện rõ việc khắc phục các tồn tại hạn chế sau kiểm tra và kết quả cuối cùng) (Trước ngày 01/11/2022);

- Tổng hợp gửi Phòng Nội vụ: Các văn bản quy phạm pháp luật về tình hình phân cấp quản lý đất đai;

- Triển khai có chất lượng, đúng tiến độ các tiêu chí và TCTP theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

Để Kế hoạch được triển khai thực hiện hiệu quả, UBND huyện giao trách nhiệm Phòng Nội vụ tổng hợp, theo dõi tình hình thực hiện, báo cáo UBND huyện xem xét, xử lý những đơn vị, địa phương không thực hiện hoặc chậm thực hiện những nhiệm vụ đã nêu tại Kế hoạch./.

Quốc Sinh
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.477.443
Truy cập hiện tại 2.415 khách